FRISKE PENGER: Et knippe elbiler på vei over Venabygdsfjellet, snart med enda en ny avgift, hvis myndighetene får det som de vil.
FRISKE PENGER: Et knippe elbiler på vei over Venabygdsfjellet, snart med enda en ny avgift, hvis myndighetene får det som de vil.

Sender utredning på høring:

Foreslår å fjerne enda en elbilfordel med ny avgift

Enda en elbilfordel står for fall: To statlige etater foreslår at det innføres en ny veibruksavgift for nullutslippskjøretøy . Målet er penger i statskassa og redusert trafikk.

Publisert

Forslagene introduseres i en utredning fra Statens vegvesen og Skattedirektoratet som det første i en prosess for innføring av veiavgift, og «bør ses i sammenheng med en langsiktig omlegging også av øvrige bilavgifter for å ivareta helheten i avgiftsbelastningen».

Konseptvalgutredningen ble sendt ut på høring onsdag. Det er Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som har bestilt utredningen.

For biler med forbrenningsmotor betaler bilistene idag en veibruksavgift på 4,95 kroner/liter (bensin) og 3,52 kr/l (diesel) – pluss CO2-avgift – gjennom pumpeprisen på drivstoff.

I utredningen heter det at dagens veibruksavgift er «lite treffsikker med hensyn til korrekt prising av eksterne kostnader, og inntektene er fallende på grunn av en økende andel nullutslippskjøretøy».

Den nye veibruksavgiften foreslås som et tillegg til dagens bompengeordning.

«Treffsikker»

«Dagens rabattordning for nullutslippskjøretøy i bomprosjekter medfører utfordringer med bompengeordningen som lokalt verktøy for finansiering og regulering av trafikken. Samlet sett stimulerer dagens ordninger for prising av bruk av vei til mer bilkjøring på bekostning av kollektiv, sykkel og gange. Det er derfor behov for å se disse problemstillingene i sammenheng», heter det i sammendraget – som etter eget utsagn sikrer «en treffsikker og bærekraftig prising av bruk av vei og finansiering av samferdselsprosjekter».

I første omgang blir det foreslått en avgift i størrelsesorden 30 øre per kilometer for en vanlig elbil, beregnet etter bilens vekt.

«Tiltaket forventes å stabilisere statens inntekter på veibruksavgift, samt gi en trafikkreduserende effekt som reduserer eksterne kostnader (støy, støv, slitasje). Tiltaket vil gi en mer rettferdig utforming av veibruksavgiften ved å omfatte alle lette kjøretøy som bidrar til negative samfunnskostnader i form av støy, støv og slitasje på vegnettet», heter det.

Tunge kjøretøy

Utredningen tar ikke stilling til om avgiften bør omfatte ladbare hybrider, men legger til grunn at dagens system med veibruksavgift gjennom pumpeprisen for biler med forbrenningsmotor blir opprettholdt.

Som et trinn to blir det foreslått en veibruksavgift for tunge kjøretøy, både norske og utenlandske, og utredningen antyder at denne delen kan detaljeres betydelig ut fra utslippsklasse, grad av slitasje, lokasjon og reell kjørt distanse.

Omsider heter det at «innfasing av ordningen bør ses i sammenheng med en langsiktig omlegging også av øvrige bilavgifter for å ivareta helheten i avgiftsbelastningen», et prosjekt som Finansdepartementet ikke har annonsert noen sluttdato for.

NAF-slakt

NAF har stilt seg positiv til en utredning av veiprisingsprinsippet som erstatning for bompenger. Men konklusjonene i utredningen blir svært dårlig mottatt.

– Dette bør aldri slippe gjennom politisk behandling. Her velger man løsningen som gir mest mulig penger inn til staten, og størst mulig ulempe for trafikantene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

– Av alle måter å innføre veiprising på, peker de på den som er dårligst for trafikantene. Dette er ikke den radikale omveltningen av bilavgiftene som politikerne har bestilt, sier Handagard.

SKEPTISK: Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, mener veiprisingsutredningen peker på svært dårlige løsninger.
SKEPTISK: Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, mener veiprisingsutredningen peker på svært dårlige løsninger.

NAF har lenge pekt på behovet for å utrede veiprising. Kravene har vært tydelige: Avgiftstrykket må ikke øke, personvernet ivaretas og bompengene fjernes om veiprising skal være aktuelt. Utvalget vil derimot legge nye avgifter på toppen av de gamle, og beholde dagens bompengeinnkreving, skriver NAF i en pressemelding.

– Her går man glipp av sjansen til å få til mer rettferdige bilavgifter som gjør det billigere å bruke bilen der det er lite kø og trafikk. I stedet vil de innføre en ny, flat avgift på all kjøring. Politikernes oppgave blir å sikre at avgiftsopplegget ikke bare tar hensyn til at staten trenger penger, men at hverdagsreisen for bilistene blir bedre og rimeligere, sier Handagard.

– Presset på å øke avgiftene på elbiler øker. Sammen med kjøpsavgifter vil en ny kilometeravgift slå dårlig ut for alle som har og planlegger å skaffe seg elbil. Når man heller ikke gjør noe med de andre bilavgiftene, er dette i praksis bare en ekstraskatt for å skaffe penger inn i statskassa, sier Handagard.