NYE REGLER: Norges største bilselger, Tesla, og alle andre bilselgere får nå nye regler å forholde seg til.

Loven endres:

Nå blir det mye tryggere å kjøpe bil – se hvorfor

Rettighetene når du kjøper bil av forhandler, blir kraftig forbedret. Men på ett punkt blir de dårligere.

Publisert

Endringene i forbrukerkjøpsloven vil gjøre det tryggere å kjøpe bil fra forhandler. Endringene gjør også at det blir enda større forskjell på bruktbilkjøp fra forhandler, og bruktbilkjøp fra en annen privatperson, som for eksempel bilens nåværende eier.

NAF mener endringene er en kraftig styrking av forbrukerrettighetene, mens bilbransjen toner ned betydningen av endringene.

Her er de seks viktigste endringene, som gjør at forbrukerrettighetene nå blir bedre:

1.

Oppdager du feil på bilen rett etter at du har kjøpt den, er det forhandleren som må dokumentere at feilen ikke var til stede da bilen ble solgt. Det er altså forhandleren som har bevisbyrden.

Frem til nå har dette vært regelen de første seks månedene etter kjøpet av både ny og brukt bil. Nå utvides denne perioden kraftig, til å gjelde de første to årene.

I praksis betyr dette at det er forhandleren, og ikke du som bilkjøper, som har beviskravet de første to årene. Endringen vil gjøre det enklere for bilkunden med å nå frem med klager de første to årene etter bilkjøpet.

De siste tre årene av reklamasjonstiden på fem år er det fortsatt kjøperen som har beviskravet. Det betyr at dersom du skal reklamere, er det du som må dokumentere og bevise. Slitedeler vil dessuten fortsatt være unntatt reklamasjonsrettighetene.

Denne endringen i forbrukerkjøpsloven er det Forbrukerrådet er aller mest positive til.

– I praksis betyr dette at avvik i ytelsen antas å være noe selgeren er ansvarlig for i to år etter kjøpet, med mindre selgeren beviser noe annet, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

2.

Biler kan ikke lenger selges med generelle forbehold som «som den er», «som den står», eller det engelske «as is».

Muligheten til dette skrotes, rett og slett. Dermed må bilforhandlerne gi spesifikk informasjon i kjøpekontrakten om feil og mangler. Det vil trolig også kreve at bilselgerne gir en mer nøyaktig beskrivelse av bilens tilstand enn det som har vært vanlig til nå.

Advokat for mange firmaer i bilbransjen, André Marthinussen Larsen, påpeker overfor nettstedet Bilnytt [for abonnenter] at lovendringen også betyr at bilselgerne nå kan avtale seg bort fra ansvar for feil og mangler, dersom feilene og manglene spesifiseres i kontrakten. Det har ikke vært mulig tidligere.

Han tror også lovendringen vil føre til økt bruk av tilstandsrapport.

NAF mener at fjerning av «som den er»-klausulen får stor betydning ved kjøp og salg av bruktbil.

– Vi har sett at salg med klausul «som den er» har hevet terskelen for når man kan klage. Når denne muligheten nå fjernes, senkes også nødvendigvis terskelen for å kunne reklamere. Dette er et bevisst valg ved lovendringen, sier advokat Jens Christian Riege i NAF.

3.

Bilforhandlerens adgang til å rette feil og mangler blir kraftig snevret inn.

Til nå har hovedregelen vært at selgeren har to utbedringsforsøk. Dersom feilen ikke blir reparert på første forsøk, får forhandleren altså ytterligere ett forsøk.

Dette blir nå redusert til kun ett utbedringsforsøk.

Dersom det anses som rimelig, har forhandleren i enkelte tilfeller hatt flere utbedringsforsøk enn det loven tilsier. Slik vil det fortsatt være.

– Endringene er likevel en betydelig skjerpelse av reglene, til fordel for bilkjøperen, sier forbrukerrådgiver Janne Pedersen i NAF.

4.

Terskelen for å få heve kjøpet av en bil har vært høy. Det må være vesentlige feil og mangler før bilkunden skal kunne levere tilbake bilen og få pengene sine igjen.

Denne terskelen blir imidlertid nå betydelig lavere, ved at det nå vil være forhandleren som må bevise at mangelen på bilen er uvesentlig. Det blir ikke bilkjøperen som må bevise at mangelen er vesentlig.

– Bevisbyrden snus også her, forklarer Pedersen i NAF. Hun mener dette vil gjøre det enklere å nå frem med hevingskrav.

5.

Når et bilkjøp heves, har det ofte vært diskusjon om hvem som skal dekke kostnadene ved frakt av bilen tilbake til selgeren.

Forbrukerklageutvalget har i en årrekke vært tydelige i sine vedtak på at det er selgeren som skal ta denne kostnaden, ved at «bilen skal stilles til disposisjon», som det heter, på kjøperens adresse – slik at selgeren kan hente den der.

Nå slås det fast også i forbruker­kjøpsloven at det er forhandleren som skal betale fraktkostnadene. NAF var en pådriver for å få dette med i lovendringene.

6.

Apper blir en stadig viktigere del av nye biler. Via appen kan man blant annet styre lading, låse dører opp og igjen, sette på nedkjøling og oppvarming, og få informasjon om tidligere reiser, hvor man har kjørt, og når.

Mange bileiere har imidlertid hatt problemer med funksjonaliteten og kvaliteten på appene, og appenes kommunikasjon med bilen.

I den nye forbrukerkjøpsloven slås det fast at appene og andre dataprogrammer som følger med bilen, skal anses som en del av bilkjøpet, og at dette skal fungere normalt – akkurat som resten av bilen.

I praksis skal dataprogrammer oppdateres, slik at de virker i minst fem år. Dette er selgerens ansvar.

– Bilkundene får med dette klagerett på bilens app og programmer, og det stilles også krav til varigheten av disse, sier forbrukerrådgiver Janne Pedersen.

Forbrukerrådet er glade for endringene for apper og programmer.

– Endringene er en sårt tiltrengt modernisering for produkter som har digitale tjenester som en integrert del av sin funksjon. De nye reglene vil gi bedre beskyttelse for forbrukerne, sier Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Dårligere rettigheter

På ett punkt blir rettighetene til bileierne dårligere med de nye endringene i forbrukerkjøpsloven.

Inntil nå har forbrukerne hatt rett til gratis lånebil dersom reparasjon tar mer enn syv dager.

Dette var det forslag om å fjerne.

– Men etter omfattende jobb fikk Forbrukerrådet justert litt, samt at merknadene fra stortingskomiteen som behandlet lovforslaget er tydelige på at meningen med endringene er å styrke forbrukervernet, sier Iversen i Forbrukerrådet.

I den nye forbrukerkjøpsloven har forbrukeren ikke rett til lånebil, men man kan kreve å få erstatning for at man selv må skaffe seg alternativ transport, som leiebil.

– Vi forventer at myndighetene følger nøye med hvordan den nye loven fungerer i praksis, slik at den kan bli justert dersom noen utilsiktede konsekvenser viser seg, sier Iversen.

Jens Christian Riege i NAF understreker at reparasjon fortsatt skal skje uten kostnad for kunden, med minst mulig ulempe og innen rimelig tid. Han oppfordrer bilkundene til å ta spørsmål om lånebil opp med selger eller reparatør.

Formidlingssalg

Endringene i forbrukerkjøpsloven får også konsekvenser for salg av bil gjennom en formidlingsforhandler, når denne bilforhandleren fraskriver seg ansvar for reklamasjoner fra kjøperen.

Selger du bilen din privat til en annen privatperson, gjelder kjøpslovens bestemmelser. Selger du bilen din gjennom forhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven – hvor kjøperens rettigheter er langt bedre.

Forbrukerkjøpsloven gjelder også når du selger bilen gjennom formidling, eller i mellommannssalg, som det også kalles.

I slike salg sørger som regel formidlingsfirmaet å fraskrive seg ansvaret for feil og mangler. I stedet er det du som blir ansvarlig for reklamasjoner fra kjøperen.

– Mindre grunn

Årelang praksis fra Forbrukerklage­utvalget viser at ved berettigede reklamasjoner fra kjøperen, er det forrige eier som blir stilt til ansvar og må betale reparasjoner, og ikke formidlingsfirmaet, når formidlingsfirmaet har vært påpasselig med å fraskrive seg ansvaret.

I verste fall blir kjøpet hevet, og selgeren av bilen – som ved formidlingssalg er deg – må ta bilen tilbake, og refundere hele kjøpesummen.

– Når kjøperens rettigheter styrkes i forbrukerkjøpsloven, vil det være enda mindre grunn til å selge bilen gjennom formidlingssalg og i mellommannssalg, sier forbrukerrådgiver Janne Pedersen i NAF.

– Større krav

Advokat Jens Christian Riege i NAF understreker at endringene i forbrukerkjøpsloven vil stille enda større krav til bilforhandlerne.

Han mener endringene derfor kan gjøre det mer aktuelt å kjøpe bil fra forhandler, og ikke fra en annen privatperson, hvor det er kjøpsloven som gjelder.

– Vil endringene føre til at bruktbilene blir dyrere?

– Jeg ser ingen grunn til at det skal skje. Mangelvurderingene blir fortsatt de samme.

– For tidlig

Motor har spurt bilbransjen hva de synes om endringene. Bilbransjeforbundet, som organiserer de fleste bilforhandlerne, er avventende.

– Vi går nå nærmere gjennom endringene. Det vil vi bruke litt tid på. Det er følgelig for tidlig for oss å uttale oss om rekkevidden av endringene, og hvilken betydning disse vil få for bilbransjen, skriver advokat Henrik O. Melsom i Norges Bilbransjeforbund i en epost.

Han legger til:

– Men vår foreløpige oppfatning er at tekstendringene kan synes større enn endringene vil medføre i praksis.

– Kan bilhandel med disse endringene bli dyrere?

– Det er det alt for tidlig å mene noe om.

Fra årsskiftet

Bakgrunnen for lovendringene er et EU-direktiv fra 2019.

Endringene i forbrukerkjøpsloven ble vedtatt i statsråd i sommer, og trer i kraft fra årsskiftet.

– Alle i bilbransjen er nok ikke klar over endringene. Jeg ser for meg at ikke alle kjøpskontraktene som inngås fra årsskiftet vil være i tråd med de nye bestemmelsene. Derfor er det viktig at bilkundene er kjent med endringene, sier Jens Christian Riege i NAF.

PS!

    ● Endringene i forbrukerkjøpsloven gjelder kjøp også av andre varer og tjenester, ikke bare biler.

    ● Kontrakter inngått før årsskiftet er ikke omfattet av endringene.