SKAL EVALUERE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) utsetter planlagte byvekstavtaler.

Statsbudsjettet 2023:

Setter nye byvekst­avtaler på langtids­parkering

Byvekstavtaler for fire nye regioner i Sør-Norge er parkert, selv om regjeringen beskriver byvekstavtalene som «statens viktigste grep for å nå nullvekstmålet».

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til statsbudsjett som regjeringen la frem torsdag, bekrefter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) det budskapet som har vært antydet de siste månedene:

«Det er nå ventet at det økonomiske handlingsrommet på statsbudsjettet blir mindre enn det som ble lagt til grunn da Nasjonal transportplan 2022–2033 ble behandlet i Stortinget i 2021».

Byvekstavtaler

  • Byvekstavtaler og belønningsavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikken.
  • I dag er det byvekstavtaler i Oslo, Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren.
  • Gjennom ordningen med byvekstavtaler går staten tyngre inn og bidrar blant annet med 50 prosent av finansieringen av utbygging av viktige fylkeskommunale kollektivtansportprosjekter
  • Kilde: Regjeringen.no

Og det betyr at de fire byvekstavtalene som ble varslet for Kristiansand-regionen, Drammen/Buskerud-byen, Grenland og Nedre Glomma utsettes på ubestemt tid – og inntil videre erstattes med såkalte belønningsavtaler, det vil si penger til mindre investeringer i gang- og sykkelveier, samt kollektivtiltak.

Regjeringen vil fortsatt inngå byvekstavtale med Tromsø, som nå det nå pågår forhandlinger om.

Les også:

God oppnåelse

Den forrige regjeringen priste byvekstavtalene som et vellykket samferdelsgrep i nyeste Nasjonal Transportplan (NTP 2022-33):

«Nullvekst for persontransport med bil er i dag et veletablert mål i de største byområdene, og byvekstavtalene har gitt et løft og en tydelig retning for areal- og transportpolitikken. Måloppnåelsen i avtalene vurderes å ha vært god.»

Likevel skal det nå ikke prioriteres som planlagt:

«Det vil være begrenset rom for nye satsinger de nærmeste årene», konstaterer statsråd Nygård i sitt forslag til bruk av 82,8 milliarder samferdselskroner i statsbudsjettet for 2023.

Skal evaluere

Derimot skal det evalueres:

«Samferdselsdepartementet har startet opp en evaluering av tilskuddsordningene til byområdene. Formålet er bl.a. å vurdere om ordningene har oppnådd de tilsiktede virkningene på en kostnadseffektiv måte. Evalueringen vil skje i flere trinn. I første trinn har departementet vurdert tiltak for å redusere mindreforbruk og forenkle tilskuddsordningene», heter det.

Det er uklart når og hvordan trinn to i denne evalueringen skal foregå, men Nygård peker hen mot neste Nasjonal Transportplan.

Det vil bety at disse regionene kan glemme byvekstavtaler på denne siden av 2025.

Skuffelse

Så sent som i juli sa riktignok Nygård til lokalavisa Fredriksstad Blad at han forventet oppstart for forhandlinger om byvekstavtale for Nedre Glomnma i 2023.

I Grenland ble det i sommer lokal politisk enighet om et riksveiprosjekt som dekket bordet for forhandlinger om byvekstavtale.

Også i Kristiansand har det vært forventninger om en byvekstavtale, og skuffelsen var stor hos enkelte i går:

– Det er ufattelig at Kristiansand har blitt vraket, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (Venstre) til Fædrelandsvennen.

– Byvekstavtalen er særdeles viktig for at Landsdelen vår skal nå sine klimamål. Bystyret og fylkestinget har sagt seg klare til forhandlinger for lenge siden, konstaterer hun.