PÅ DEN ENE SIDE …: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil beholde kravet om helseattest for bilførere over 80 år.
PÅ DEN ENE SIDE …: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil beholde kravet om helseattest for bilførere over 80 år.

Beholder krav om helseattest:

Statsråden vraker forslag som Ap stemte for i 2021

I 2021 utgjorde Arbeiderpartiet en del av stortingsflertallet som tvang regjeringen til å oppheve kravet om helseattest for bilførere over 80 år. Nå vil Ap likevel beholde kravet.

Publisert Sist oppdatert

Løsningen på spørsmålet om eldre bilførere fortsatt må fremlegge helseattest når de skal fornye førerkortet, endte med en drosjesving.

Det skjer et år etter at Arbeiderpartiets samferdselsnestor Sverre Myrli spurte daværende statsråd Knut Arild Hareide (KrF) fra Stortingets talerstol:

Helseattest for eldre bilførere

  • Alle som ønsker å fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må ta helseundersøkelse hos lege.
  • De som oppfyller kravene, vil få en helseattest med gyldighet i inntil 3 år.
  • Etter legebesøket må man møte opp personlig og levere attesten på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres.
  • Ved senere fornyelser må samme prosess gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å ha uavbrutt førerett.

Kilde: helsenorge.no

– Det er fordeler og ulemper med alle ordninger, det er ikke svart eller hvitt. Men stortingsflertallet mener altså at det er flest ulemper ved dagens ordning. (…) Spørsmålet er rett og slett: Når vil samferdselsministeren iverksette Stortingets vedtak?

Svaret er altså: Aldri.

Sammen med SV og Frp sikret Arbeiderpartiet flertall på Stortinget for å oppheve ordningen, men etter vinter og vår i en tenkehette – og under kraftig påtrykk fra Helsedirektoratet og Statens vegvesen – konkluderer Jon-Ivar Nygård med at dette blir feil.

«De som kan kjøre bil, de skal få kjøre bil. Minst like viktig er det at de som ikke kan kjøre bil, faktisk ikke kjører bil»

Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister, til Motor

– Vi har sett på dette med friske øyne. Vi har fulgt opp anmodningsvedtaket fra Stortinget og vi har bedt om å få vurdert alternativer. Dette er en type oppdrag som en statsråd tar på største alvor. Og svaret vi har fått fra faglig hold er veldig entydig, sier Jon-Ivar Nygård til Motor.

– De som kan kjøre bil, de skal få kjøre bil. Minst like viktig er det at de som ikke kan kjøre bil, faktisk ikke kjører bil, sier han.

Vil gi flere drepte

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet heter det:

«Stortingets anmodningsvedtak om avvikling av obligatorisk helseattest for eldre bilførere er fulgt opp med oppdrag til Statens vegvesen og Helsedirektoratet. De ble bedt om å vurdere potensielle konsekvenser ved å fjerne kravet til helseattest, og mulige alternative kompenserende tiltak. Utredningene fra de to fagetatene viser at det er sannsynlig at vi får flere bilførere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at dette vil kunne gi flere drepte og hardt skadde, dersom kravet til helseattest oppheves.»

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier Nygård i pressemeldingen.

Gjør endringer

Endringer i førerkortforskriften vil innebære at kognitive tester bare skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt, samtidig som departementet vil videreutvikle ordningen med kjørevurdering.

Dette skal gjøre det enklere for fastlegen å henvise til kjørevurdering hos Statens vegvesen.

Dessuten vil det bli utredet bruk av kjøresimulator.

– Det er ikke slik at man nødvendigvis blir en dårligere sjåfør når man fyller 80 år. Men fordi dette er en aldersgruppe hvor mange etter hvert får en svekket helse og sykdommer som påvirker kjøreevnen, ønsker vi å opprettholde dagens ordning med helseattest fra fylte 80 år, sier Nygård.

Hovedutfordringen er at mange eldre med behov for videre oppfølging ikke vil bli fanget opp av disse tiltakene, heter det fra departementet. Konklusjonen er at det ikke finnes alternative ordninger som kan fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

– Svært sterke faglige råd, hvor et samlet trafikksikkerhetsmiljø og tunge helseaktører advarer mot tiltaket, samt mangelen på alternative tiltak, tilsier at ordningen med krav om helseattest for eldre bilførere bør opprettholdes, sier Nygård.

Mens rus og fart er hyppigere årsaker til ulykker blant yngre sjåfører, er sykdom og demens faktorer som går igjen blant eldre. Og slik håper han testene skal være til hjelp.

– Men det er noen som har opplevd de kognitive testene som plagsomme. Derfor skal de bare brukes ved mistanke om kognitiv svikt, sier statsråden.

Gordisk knute

Dette har ikke vært noen enkel sak for Nygård, men han vil ikke gi seg inn på noen gradering i en sammenlikning med andre.

– Jeg har ikke tenkt på saken slik, sier han – og bekrefter at han har drøftet saken med Arbeiderpartiets medlemmer i Transportkomiteen.

Det har vært mange og lange runder i vurderingen om krav til helseattest når eldre sjåfører skal få fornyet førerkort. Også blant Ap-representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er synspunktet det samme som da vedtaket ble gjort om å oppheve kravet for et drøyt år siden.

Da Motor skrev om saken første gang høsten 2018, var kravet at sjåfører over 75 år annethvert år måtte gjennomgå en kognitiv test for å få fornyet førerkortet. Senere er den kognitive testen byttet ut med krav om en helseattest, samtidig som aldersgrensen er hevet til 80 år med fornyet attest hvert tredje år.

På Stortinget har det lenge vært ønske om å lette på kravene. Allerede i 2018 ble et forslag fra Ap og Senterpartiet om å fjerne de obligatoriske testene avvist av et flertall på Stortinget.

«Nygård har nok vært i en kattepine»

Mona Fagerås, SV

I februar 2021 ble det imidlertid flertall for et forslag fra SV om å oppheve kravet til helseattest – mot stemmene til Høyre, Venstre, MDG, Senterpartiet og KrF. Og da vedtaket landet på bordet til daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), svarte han med å utrede saken på nytt.

Sterk bekymring

Blant fagmiljøene i både Vegdirektoratet og Helsedirektoratet er det sterk bekymring for konsekvensene av et slikt vedtak, og med referanse til disse advarslene sa Hareide at vedtaket vil «gi flere drepte og hardt skadde på veiene».

Da han nølte med å gjennomføre februarvedtaket, gjorde Stortinget et såkalt anmodningsvedtak – med samme flertall som i februar – om at Hareide måtte gjennomføre Stortingets beslutning innen 1. august.

Til slutt konkluderte Hareide med å nekte en slik gjennomføring, under henvisning til fagmiljøenes advarsler.

Nygårds tenkepause har vakt intens irritasjon hos Frp – som sikret flertall sammen med Ap og SV.

– Det er opplagt at embedsverket styrte den forrige statsråden i denne saken. Og det virker som den nye samferdselsministeren er vingeklippet allerede etter fem dager. Hadde statsråden vært smart, så hadde han gjennomført den politikken partiet hans har vedtatt, sa Bård Hoksrud til Motor i oktober.

Kattepine

SV-representanten Mona Fagerås må dermed konstatere at partiets forslag – trolig det eneste SV-forslaget innen samferdselsekstoren som har fått flertall i Stortinget – likevel ikke blir en realitet.

– Vi hadde håpet man kunne se mer på erfaringene som er gjort i andre land hvor man har gått bort fra liknende krav. Men Nygård har nok vært i en kattepine, når heller ikke regjeringspartner Senterpartiet har støttet vedtaket som Stortinget fattet, sier Fagerås til Motor.

– På én måte er denne konklusjonen som forventet, det var jo et kontroversielt vedtak. Men nå ser vi fram til å få den evalueringen som regjeringen lover, og så vi får se hvordan justeringene i førerkortveilederen faktisk utformes, sier hun.

Frank Edvard Sve, Fremskrittspartiets fraksjonsleder i Transportkomiteen, sier det slik:

– De skifter jo mening raskere enn andre skifter bukse, men vi får vente og se nærmere på innholdet når forskriften faktisk endres.

Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, kommenterer beslutningen slik:

– Nå har to statsråder fra politisk ulike regjeringer vurdert saken og konkludert likt. De har begge dratt saken i riktig retning. Vi er veldig glad for økt bruk av praktiske kjøretester og bruk av kjøresimulator. Det er helt i tråd med det vi har foreslått, sier han.