LA OSS SNAKKE OM VEDLIKEHOLD: Fra en debatt forrige vinter med (f.v.) Bård Hoksrud (Frp), Sverre Myrli (Ap), Siv Mossleth (Sp) og Helge Orten (H).

Avviser SV-forslag i NTP-debatten:

– Skandaløst lite offensive om vedlikehold av veiene

Et samlet Storting snakker i fagre vendinger om å hente inn vedlikeholdsetterslepet på landets riks- og fylkesveier. Men NAF kritiserer politikerne for at de ikke makter å bli enige om et mye mer offensivt opplegg.

Publisert Sist oppdatert

– Det er skandaløst at alle partiene er enige om å styrke vedlikeholdet av norske veier, men likevel ikke greier å samle seg om et mer offensivt opplegg, sier Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF, til Motor.

Mandag skal Stortinget behandle Nasjonal Transportplan 2022-33, men nesten ikke vedta noe som helst. NTP vil ikke sendes videre med støtte fra et politisk flertall – heller ikke på spørsmålet om vedlikehold av veinettet.

SV varsler et løst forslag med målsetting om at hele etterslepet skal fjernes innen planperioden.

Men det får ikke flertall.

Og heller ikke støtte fra dem som er enige om målet.

– Det er ikke noe poeng å vedta et slikt forslag uten at det følger penger med, sier Sverre Myrli (Ap).

Lage en plan

I innstillingen som Stortinget skal behandle har Arbeiderpartiet og Senterpartiet et forslag om at regjeringen tar «initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, og sørge for at fylkeskommunene settes i stand til å følge denne planen».

Det er også SV enige i. Men Arne Nævra (SV) vil gå lengre.

– Vi er for det forslaget, men det er ikke særlig forpliktende. Ingen årstall er nevnt og riksveiene er ikke med. Derfor vil vårt forslag ha som mål at etterslepet på riks- og fylkesveier fjernes innen 2033, sier Nævra til Motor.

Kjepphester

NAF mener det er et høyst realistisk mål.

«Suksessen måles i antall snorklippinger, framfor antall meter vedlikeholdt vei. Dette må snus.»

Thor Egil Braadland, NAF

– Veiene skriker etter mer vedlikehold. Det er fullt mulig å fjerne etterslepet på ti år, sier Braadland.

– I dag er det altfor lett for politikerne å si ja til nye veiprosjekter som bilistene må betale med bompenger, og veldig vanskelig å finne friske penger til vedlikehold, legger han til – og fortsetter:

- Nå går hver femte veikrone til vedlikehold. Suksessen måles i antall snorklippinger, framfor antall meter vedlikeholdt vei. Dette må snus. Norsk veipolitikk i dag er massiv nybygging, framfor å prioritere vedlikehold av den veien folk kjører på i sin hverdagsreise, mener han.

KRITIKK: Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF, mener det er altfor lett for politikerne å si ja til nye veiprosjekter som bilistene må betale med bompenger, fremfor å finne friske penger til vedlikehold.

Ingen nye snorklippinger blir vedtatt under NTP-behandlingen i Stortinget på mandag.

Nasjonal Transportplan kommer som en melding om regjeringens planer, vedtakene fattes senere gjennom proposisjoner.

Mens de tre siste NTP-meldingene har hatt et flertall i Stortinget, blir denne behandlingen et kappritt på kjepphester for å markere posisjoner på samferdselsfeltet tre måneder før valget.

Enig og tro

I sine merknader har alle partiene i Transport- og kommunikasjonskomitéen vært tydelige på å prioritere vedlikeholdet på veiene:

Arbeiderpartiet: «Disse medlemmer er bekymret for standarden på distriktveier over hele landet. Regjeringen har i alt for liten grad fokusert på de 1030 km med riksveier som ikke er brede nok for gul midtstripe og på det store etterslepet i vedlikehold på veisystemet i distriktene.»

SV: «Etterslepet på vedlikehold av fylkesveier et svært stort og utkastet til NTP viser alt for dårlig satsing på dette.»

Senterpartiet: «Fylkesveiene har over år fått et så omfattende vedlikeholdsetterslep at det er vanskelig å se for seg at det kan utbedres tilstrekkelig uten et større statlig bidrag.»

Høyre og Venstre: «På tross av den historiske samferdselssatsingen regjeringen har levert, er det fortsatt utfordringer på både vei og bane flere steder i landet».

Fremskrittspartiet: «Det er per i dag et stort vedlikeholdsetterslep på norske veier. Over tid har skiftende regjeringer ikke prioritert vedlikehold av etablerte veier og et etterslep av store dimensjoner har fått vokse frem.

Men denne iveren vil ikke munne ut i vedtak om etterslepet i løpet av mandagens stortingsbehandling.

Forslag i kø

Voteringer kommer riktignok i fleng: Frp og SV har henholdsvis drøyt 100 og over 50 forslag i innstillingen – som alle vil stemmes ned.

Ytterligere ett såkalt løst forslag fra Nævra og SV vil trolig lide samme skjebne.

– Hadde det enda vært flertall bak et økonomisk opplegg i NTP kunne det vært et poeng, sier Sverre Myrli.

Han henviser i stedet til forslaget Ap fremmer med Sp – og til Arbeidspartiets landsmøtevedtak om å lage en ambisiøs, forpliktende og tidsfestet plan for å hente inn etterslepet på både riks- og fylkesveier.

Nasjonal Transportplan 2022-33 har en ramme på 1205 milliarder kroner, hvorav 123 milliarder skal hentes inn gjennom bompenger. Du kan følge debatten på Stortingets nettsider fra mandag formiddag.