EU-KRAV: Det er langt mellom fyllestasjonene for hydrogenkjøretøy langs norske veier i dag. Her er det samling ved sjeldenheten på Høvik utenfor Oslo.

Vedtak får føringer for Norge:

EU-krav om hydrogen­stasjon hver 20. mil

Det er EU-enighet om at det langs hovedveiene skal være ladestasjoner for elbiler hver sjette mil og hydrogenstasjoner hver 20. mil. Avtalen vil også gjelde i Norge.

Publisert

Europaparlamentet og medlemslandene i EU er enige om en avtale, men den formelle vedtaksprosessen i Rådet og EU-parlamentet gjenstår.

Senere skal den byråkratiske kverna male ut detaljene i avtalen, både for EU-området og EØS-landene, men kortversjonen av den prosessen er at avtalen også vil ha gyldighet for Norge, får Motor opplyst i Samferdselsdepartementet.

Lovteksten om hydrogenstasjoner blir trolig til gjeldende norsk rett, men det kan komme til dels betydelige justeringer fra utgangspunktet i Kommisjonens forslag om en stasjon hver 200. km. Det vil komme nasjonale tilpasninger, samtidig som avtalen åpner for en mindre tetthet av stasjoner i rurale strøk.

Frist til 2031

Uansett vil avtalen være et steg på veien mot etablering av en infrastruktur for hydrogenkjøretøy også i Norge.

Avtalens mål er at et slikt nett av hydrogenstasjoner skal på plass innen 2031.

Innen det skal følgende skje med lovarbeidet:

Etter at de formelle vedtakene er gjort, går saken videre til EFTA-landene som vurderer innholdet og foreslår eventuelle tilpasninger til den vedtatte teksten. Eventuelle endringer må aksepteres av EU-siden før rettsakten innlemmes i EØS-avtalen. Det kan ta ganske lang tid fra rettsakten vedtas i EU til den innlemmes i EØS-avtalen. Etter innlemmelsen starter det nasjonale lov- og forskriftsarbeidet, som sendes på offentlig høring. Ettersom dette er en forordning og ikke et direktiv, skal den vedtatte teksten tas inn i norsk rett «som sådan», med eventuelle tilpasningstekster.

Følger EU-teksten

– Det betyr at den norske reguleringen i lov eller forskrift vil være nær identisk med EU-lovgivningen. EU-siden godtar sjelden særlig avvik fra den vedtatte teksten, får Motor opplyst.

Punktene som gjelder ladestasjoner for elbiler, har et kortere tidsperspektiv.

Innen 2026 skal minst halvparten av stasjonene være på plass med maks 60 km mellomrom langs hovedveiene. Tilsvarende for lastebiler skal ladestasjoner være etablert med 120 km mellomrom innen 2028.

Det er ikke opplyst noe i avtalen om hva slags kapasitet det stilles krav om, et tema som trolig vil ha større interesse for norske elbilister enn den faktiske tettheten av stasjoner.