MINDRE 110: Bildet er fra E6 ved Okstadbakken utenfor Trondheim.
MINDRE 110: Bildet er fra E6 ved Okstadbakken utenfor Trondheim.

Statens vegvesen:

Anbefaler lavere fartsgrense

Dagens regler for motorveier er for rigide, mener statens to veibyggingsselskaper. Nå ber de om mer fleksibilitet – og vil kunne bygge motorvei med lavere fartsgrense enn 110 km/t.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen vil myke opp reglene for veibygging. De anbefaler å heve terskelen for bygging av motorveier og ha veinormaler med større fleksibilitet.

Den faglige anbefalingen ble onsdag overlevert til Samferdselsdepartementet. Den innebærer at det framover kan bygges færre firefelts motorveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

I stedet kan det velges veier med to eller tre felt og fartsgrense på 90 kilometer eller smalere firefelts veier, der fartsgrensen er 90 eller 100 kilometer i timen.

– Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket. Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegvesenet foreslår også å heve terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei fra 6000 til 8000 kjøretøy i døgnet.

– Dette er et interessant forslag. Det vil føre til at de som bygger veien, kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet. Vi skal nå se nærmere på dette før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

«Urealistisk»

De rødgrønne stortingsflertallet har gjentatte ganger varslet at det blir en gjennomgang av de planlagte veiprosjektene i høst – noe som kan bety stans for flere av de største motorveiprosjektene som står omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022-2033.

Med en lissepasning fra Statens vegvesen har regjeringen åpning for å bygge rimeligere – og samtidig slippe å begrave eller utsette altfor mange av NTP-prosjektene.

Men så sent som onsdag, da regjeringspartiene og SV redegjorde for detaljene i revidert nasjonalbudsjett, ble det tydelig understreket at det er langt, bokstavelig talt, fra omtale av en veistrekning i NTP til realisering av den samme veien ute i terrenget.

– Dagens NTP er urealistisk. Vi mener det er helt nødvendig å se på skaleringen, fastslo Eigil Knutsen, Arbeiderpartiets leder av finanskomitéen på Stortinget.

Og som eget punkt i det reviderte budsjettet heter det: «I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter».

Ved et forbløffende sammentreff rapporterer Statens vegvesen dagen etter at motorveiene kan bygges litt enklere – og dermed betydelig rimeligere.

Fire endringer

Dette er de viktigste endringene i vegvesenets forslag til endringer i deres såkalte «vegnormal»:

  • To/trefelts vei kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)
  • Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)
  • Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20 000 biler i døgnet.
  • Firefelts motorvei kan bygges for 90, 100 og 110 km/t (i dag planlegges det kun for 110 km/t).

– Vi skal gjenbruke det vi har og bygge nytt der vi må. Statens vegvesen vil ha mest mulig ut av ressursene, og dermed bygge med et så lite fotavtrykk som mulig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

NY NORMAL? Slik mener Statens vegvesen innslagspunktene skal være for de ulike veiklassene. Tallene i øverste linje står for antall kjøretøy pr døgn.
NY NORMAL? Slik mener Statens vegvesen innslagspunktene skal være for de ulike veiklassene. Tallene i øverste linje står for antall kjøretøy pr døgn.

I denne videoen beskriver Tanja Loftsgarden, seksjonssjef for Veg og gate i vegvesenet, hvordan de har konkludert:

Større frihet

Samtidig varsler det andre statlige vegbyggingselskapet, Nye Veier, at de finner dagens veinormaler problematiske.

– Vi etterlyser endringer. Det gir ikke mening at en trafikkmengde på 12.000 biler krever en høyere veistandard enn ved 11.999 biler, slik dagens regelverk tilsier. Derfor ønsker vi økt fleksibilitet, og muligheten til å vurdere flere hensyn i en helhet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, i en pressemelding.

De offentlige aktørene bør vurdere nøye om en to-/trefelts vei virkelig er en god mellomløsning, skriver Nye Veier i et notat til Samferdselsdepartementet.

«Det kan fort bli dyrt, og gi negative konsekvenser for klima og miljø, dersom en to-/trefelts vei senere må oppgraderes til firefelts vei», heter det.

Nye Veier mener dagens regelverk begrenser handlefriheten og mulighetene for å finne løsninger som står seg best i et langt perspektiv.

«Dagens valg av veistandard baserer seg hovedsakelig på forventet trafikkmengde 20 år etter åpning. Usikkerheten i disse beregningene vil variere stort mellom strekninger. Nye Veier mener at trafikkmengde alene ikke gir et riktig bilde på hvilken løsning som gir det beste veiprosjektet», skriver selskapet.

– Det finnes flere eksempler på veiprosjekter som er blitt utdatert etter bare 10 til 15 år. For kostnader, klima og miljø bør en vurdere å vente, og heller bygge riktig veistandard ved første forsøk. Da øker vi levetiden på investeringen betraktelig. Spissformulert kan vi si at vi ikke har råd til å bygge samme vei to ganger, sier Hobbesland.

Må satse

NAF er opptatt av de nye veinormalene ikke fører til at veibygging og vedlikehold blir en salderingspost.

– Lavere utbyggingskostnader må bety at regjeringens løfter om å utbedre forfallet på veiene innfris. Derfor vi er opptatt av at veibevilgningene må opprettholdes samtidig som man kan spare kostnader i enkeltprosjekter, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Signalene nå er at regjeringen vil stramme inn livreima på flere felt. Derfor mener vi at å bygge med mer fleksible standarder kan være et klok grep for å få mer vei for pengene. Samtidig advarer vi mot at det kuttes for mye, slik at vi ender opp med utbygginger som om få år blir utdaterte.

– Mener NAF to- og tre-feltsveier er tilstrekkelig mange steder hvor man har vurdert firefelt?

– Vi merker oss at to- og trefeltsvei blir fremhevet som et tiltak for å få ned kostnader, men at det for lavere trafikkmengder nå blir flere alternativer å velge mellom. Det er viktig at vi fortsetter å bygge vei for fremtiden, og mange steder vil det bety firefelt. Ett positivt forslag fra Vegvesenet er derfor at det åpnes for å bygge firefelts motorvei med lavere fartsgrense som et nytt alternativ.

– Er de nye trafikkgrensene rimelige, eller kan de justeres ytterligere for å prioritere mer penger til vedlikehold?

– Våre innspill til veinormalene har vært på linje med flere av forslagene Statens vegvesen her kommer med. Tilpasningene kan være et grep som gir mer vei for pengene på strekninger der det ikke er høy nok trafikk eller forutsetningene ligger til rette for å bygge med dagens standard for fire felt og 110-grense. Samtidig er det viktig at denne standarden videreføres på de mest trafikkerte strekningene. Derfor er vi glade for å se at de nye alternativene er i tillegg til, ikke istedenfor, dagens standard for motorveier, sier Handagard.