FARVEL, SKARNES: Nye Veier vil legge E16 til Kongsvinger på en helt ny trasé.

Nye Veier vil ha HELT ny vei:

Skroter nybygd motorvei med ny plan for E16

Utbyggingsselskapet Nye Veier foreslår en helt ny E16 til Kongsvinger, og vil dermed skrote den firefelts motorveien med 100 km/t-grense som ble åpnet i 2014.

Publisert

Anbefalingen bryter med henstillingen fra Fylkesrådet i Viken som i november 2020 ba om grundig utredning av en trasé langs nordsiden av Glomma – omtrent der dagens E16-strekning ligger.

Det har florert med forslag for traséen mellom E6 Kløfta og Kongsvinger, og to utbygginger har skjedd de siste årene – fra Kløfta til Nybakk som åpnet i 2007, og deretter Slomarka til Kongsvinger som åpnet i 2014.

Forslaget Nye Veier nå presenterer går fra Nybakk, krysser Glomma like nord for Årnes og går så gjennom skogsområdene via Finholt strake veien østover til Kongsvinger.

Det interkommunale plansamarbeidet har tidligere vedtatt at en oppgradering av dagens E16 ikke skulle utredes som del av konsekvensutredningen som nå foreligger.

Nye Veier har likevel gjort vurderinger av en slik løsning – før det ble vraket.

– Oppgradering av dagens E16 vil føre til store arealinngrep og at mange boliger må innløses. Det vil heller ikke løse miljøulempene med støy og luftforurensning for de som bor langs veien i dag. Trafikkberegninger tilsier at det skal bygges firefeltsvei, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier i en pressemelding.

– Utredningen viser at alle de ti alternativene i varierende grad er i konflikt med ulike nasjonale mål om det gjelder beslag av dyrka mark, påvirkning på kultur- og miljøverdier, naturmangfold, friluftsliv eller andre ikke-prissatte verdier. En samlet vurdering av disse ikke-prissatte verdiene viser imidlertid at det er stor forskjell mellom de 10 alternativene, og at den valgte traséen kommer best ut. Nye Veiers anbefaling er altså det prosjektet som samlet kommer best ut på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og ikke-prissatte verdier, sier Hobbesland.