ALLE SKAL MED: Utvalgsleder Annegrete Bruvoll anbefaler Knut Arild Hareide (bak) å fjerne elbilfordelene i bomringene.

Utvalg med rapport om bomringene:

Vil fjerne alle elbil-fordeler i bomringene

Et utvalg foreslår å fjerne alle avgiftsfordeler for elbilene i bomringene og vil ha tilgangen til kollektivfeltene opp til vurdering.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget, ledet av Annegrete Bruvoll i Menon Economics, anbefaler regjeringen å luke vekk avgiftsfritak, takstreduksjoner, timesregel og passeringstak for elbiler i bomringene rundt landets største byer.

Det kan styrke inntektsgrunnlaget i bompengeprosjektene, samtidig som det vil gjøre nullvektsmålet lettere å oppnå, mener utvalget.

Det har ligget utenfor utvalgets mandat å vurdere hvordan forslaget vil påvirke muligheten til å nå målet om at alt nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Utvalget anslår at de årlige bompengeinntektene i landets fire største byer vil falle med 23 prosent fra dagens nivå fram mot 2030, samtidig som antallet passeringer vil øke med 25 prosent, hvis det ikke gjøres endringer ved dagens ordning.

Samme prising

Utvalget ble satt ned av daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i fjor med instruks om å vurdere hvordan endringene i bilparken vil påvirke det fremtidige inntektsbildet for bomringene rundt Oslo, Trondheim, Bergen og på Nord-Jæren.

Deres viktigste anbefaling er å la elbilistene smake på en prising av bilkjøringen etter de samme samfunnsøkonomiske prinsipper som bilister flest.

– Bompengetakstene bør endres slik at de så langt som mulig reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene ved transporten. Utslipp av helseskadelige avgasser fra forbrenningsmotorer er eneste begrunnelse for at takstene skal være lavere for nullutslippsbiler enn den øvrige bilparken, skriver utvalget. Og videre:

– Alle typer kjøretøy forårsaker kø, og alle kjøretøy bør derfor pålegges samme rushtidsavgifter som tillegg til den finansielle delen av bomtakstene.

Moms på toppen

Anbefalingen kommer samtidig som stadig flere partier tar til orde for å innføre moms på elbiler, slik at også kjøpsfordelene reduseres.

Ikke desto mindre brukte samferdselsminister Knut Arild Hareide også denne rapportoverleveringen til å minne om et 2025-mål om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget.

– Det målet ligget veldig fast. Klimaforpliktelsene våre er veldig tydelige. Vi skal få til store klimareduksjoner, og svikter vi på det området vil vi få en enda større belastning på andre områder. For meg er det viktig at det målet ligger fast. Jeg tror samtidig at vi kan gjøre endringer før 2025 og likevel nå målet, sier Hareide til Motor.

– Men hvis elbilmomsen kommer i tillegg, hvilke insentiver skal være der for å nå 2025-målet?

– Jeg tror vi må se dette i en helhet. I dag har du store elbil-fordeler på fem områder: Parkering, på bruk av kollektivfelt, gjennom engangsavgiften, momsen og i bommene. Det må være gode insentiver for å velge klimavennlig om vi skal nå målet. Men det er en utfordring at vi har en innebygd motsetning i dagens system: Jo mer vi lykkes med dagens politikk i byene, jo mindre inntekter får vi. Og disse pengene går til både byutvikling, veibygging og kollektivtransport. Det er en reell utfordring at dagens system ikke er bærekraftig, og det er dét dette utvalget peker på, sier han.

For mye vei?

Utvalget anbefaler regjeringen å utrede et veiprisingssystem, men på kort sikt beholde dagens bompengeordning. I arbeidet med neste Nasjonal Transportplan har Hareide fått sterke formaninger om å prioritere vedlikeholdsbudsjettene.

– Skal konklusjonene fra utvalget og ønskene om et vedlikeholdsløft tolkes som et varsel om at vi bygger for mye ny vei?

– Jeg lytter veldig til det som blir sagt om vedlikehold, og ønskene her er mye tydeligere enn da jeg var leder for transportkomitéen på Stortinget for 10 år siden. Jeg tror det handler om at vi har bygget ganske mye vei og den nye veien er ofte i veldig kontrast til de strekningene som har betydelig vedlikeholdsetterslep, sier Hareide.

– Men er konklusjonene fra utvalget et nytt varsel om at kurven på bygging av nye veier kommer til å flate ut?

– Jeg er ikke i tvil om at det blir en viktigere og viktigere jobb å ta vare på den gamle veien, både for meg og de som kommer etter meg i denne posisjonen.

Dårlig løsning

NAF advarer mot å følge utvalgets hovedanbefaling.

– Inntektene i bomringene svikter, men her velger man å sende hele den regningen direkte videre til bilistene. Det er en utvikling vi advarer mot, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

– Rapporten bør få alarmen til å gå hos politikere som er opptatt av at det ikke skal bli for dyrt å kjøre bil. Her flikker man videre på et dårlig system, i stedet for å ta tak i de grunnleggende problemene og selvmotsigelsene med bompenger. Bompenger skal både skaffe store inntekter og redusere trafikken. Det går ikke opp, sier hun.

Samtidig mener også NAF at veiprising bør utredes.

Det er positivt at utvalget er så tydelig på behovet for å utrede veiprising. Det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til et slikt system. Vår forutsetning er at det ikke blir stadig dyrere å kjøre bil, at man ivaretar personvernet, og så er det behov for å ta mer av investeringene i vei og infrastruktur over fellesskapets midler heller enn å legge det inn i et veisprisingssystem, sier Camilla Ryste.