GRØNNE MÅL: 30 prosent av EU-budsjettet frem til 2028 skal øremerkes «grønne tiltak».
GRØNNE MÅL: 30 prosent av EU-budsjettet frem til 2028 skal øremerkes «grønne tiltak».

Vil knytte redningsplan til transporttiltak:

«EUs krise­pakke må favorisere elbiler»

Redningsplanen for europeisk økonomi må brukes til å fremme det grønne skiftet, mener lederen av miljøkomiteen i EU-parlamentet.

Publisert

Elektromobilitet - bakteppet

  • 11. desember 2019 presenterte EU-kommisjonen den europeiske strategien for et klimanøytralt Europa, kjent som den grønne pakten.
  • Strategien har som mål at netto utslipp av klimagasser skal være eliminert innen 2050.
  • Plattformen for elektromobilitet arbeider for at redningsplanen for Europa for å komme ut av koronakrisen, skal bidra til å akselerere overgangen til elektromobilitet (full elektrifisering av transportsektoren til lands og til vanns).

SEn rekke interessegrupper og miljøorganisasjoner arbeider nå sammen med store industriaktører for at tiltakene EU skal finansiere for å komme ut av koronakrisen, lenkes til klimamålene nedfelt i Paris-avtalen fra 2015.

EU-kommisjonen vedtok i slutten av mai en redningsplan som inkluderer en krisepakke på 750 milliarder euro for å hjelpe økonomien på fote igjen gjennom og etter krisen.

Og denne uka ble EU-landenes regjeringssjefer enige om et budsjett fra 2021 til 2028 , med en ramme på 1074 milliarder euro (ca 10.000 milliarder kroner), der 30 prosent skal avsettes til såkalte «grønne tiltak».

Grønn redning

Transportsektoren er en av de hardest rammede i europeisk økonomi og vil kunne motta betydelige støttemidler fra EU innenfor rammene av redningsplanen.

Sterke krefter arbeider for at disse støttemidlene må være knyttet opp mot ambisjonene om å akselerere det grønne skiftet ved å fremme omstillingen til en klimanøytral transportsektor.

Helt konkret vil det si å favorisere og akselerere utviklingen innen såkalt e-mobilitet, med full elektrifisering av person- og godstransport på både vei, jernbane og med båt.

Samtidig vil det, dersom EU følger opp avtalene inngått i fjor om en felles innsats for det grønne skiftet, innebære at energikildene i økende grad vil være fornybare og at energisektoren blir såkalt karbonnøytral - altså med null netto utslipp av CO2.

E-mobilitetsplattform

Under et seminar tidligere denne måneden drøftet EU-politikere med representanter for bilindustrien og miljøorganisasjoner – innen den såkalte Plattformen for E-mobilitet (PfE) – hvordan utslippsfri mobilitet kan bli en drivkraft i den europeiske redningsplanen.

Blant disse var både Tesla og Renault, Transport&Environment og Bellona, Siemens og ABB .

Arne Richters, formann i PfE, hevder støtte til omstilling til e-mobilitet vil skape godt over en million arbeidplasser de neste ti årene - hvorav en tredjedel innen etablering og drift av ladeinfrastruktur.

Konkrete tiltak

Pascal Canfin, leder for miljøkomitéen i EU-parlamentet, mener tiden er moden for å lenke klimatiltak til redningsplanen.

– Særlig fordi opinionen i hvert land ønsker det! Det er nødvendig at redningsplanen er fundamentalt grønn og at de europeiske økonomiene følger en felles linje for å nå målene i Paris-avtalen, understreker Canfin.

Han ber PfE presentere EU for en tiltakspakke som kan få øremerkede midler fra redningsplanen, for eksempel til elektrifisering av bussflåten og støtteordninger til elbiler og elsykler.

– Det er viktig at befolkningen ser hvilke fordeler de kan få ut av det. De trenger svar på spørsmålet: «Hva betyr dette helt konkret for meg?». En e-mobilitetsplan vil være veldig synlig, mener han.

VÆR KONKRETE: Leder for miljøkomitéen i EU-parlamentet, Pascal Canfin, ønsker å motta helt konkrete forslag til tiltak EU kan finansiere gjennom redningsplanen for å favorisere e-mobilitet.
VÆR KONKRETE: Leder for miljøkomitéen i EU-parlamentet, Pascal Canfin, ønsker å motta helt konkrete forslag til tiltak EU kan finansiere gjennom redningsplanen for å favorisere e-mobilitet.

Elbiler rimelige nok

Canfin peker på at elbilene, med hjelp av offentlige subsidier og insentiver, i praksis er på samme prisnivå som bensin- og dieselbiler, sier Canfin.

- På tilbudssiden kommer nå produktene for fullt. I 2020 og 2021 kommer det et stort og variert utvalg elbiler på markedet. Dessuten er kostnadene forbundet med eierskap lavere enn for konvensjonelle biler, fortsetter han.

- Dermed er terskelen for selve innkjøpet av en elbil lav. Men så kommer spørsmålet for svært mange: «Hvor og hvordan lader jeg bilen?»

Canfin ber PfE utforme konkrete forslag til insentivordninger som øker tempoet på byggingen av ladestasjoner, og – ikke minst – bidrar til å få plass en standardisering av ladestolper og betalingsløsninger.

INFRASTRUKTUR: Elbilene kommer nå for fullt på markedet. Utfordringen blir å få på plass ladekapasiteten som trengs. Det foreslås å bruke midler fra EUs redningspakke for å øke etableringstakten for ladestasjonene. Bildet viser et fremtidsperspektiv fra Continental – med induksjonsladere foran kjøpesenteret.
INFRASTRUKTUR: Elbilene kommer nå for fullt på markedet. Utfordringen blir å få på plass ladekapasiteten som trengs. Det foreslås å bruke midler fra EUs redningspakke for å øke etableringstakten for ladestasjonene. Bildet viser et fremtidsperspektiv fra Continental – med induksjonsladere foran kjøpesenteret.