PÅ GRENSEN: Gjelden på Svinesund-brua og de tilhørende veistrekningene vil være nedbetalt fire år før tiden. Og da skal bommene bort. Kanskje. Foto: Santina Crolla

Korona-forlengelse på Svinesund:

Vil øremerke bompenger til ny tog-utredning

Bomselskapet for Svinesundbrua har utmerket seg med de laveste rentekostnadene av alle i landet, og neste år skal bommene vekk – fire år før tiden. Men nå vil Oslo kommune at bommene blir stående, og at inntektene øremerkes utredning av ny jernbane til Göteborg.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Bompengeinnkrevingen på Svinesund skjer i regi av et norsk-svensk selskap (Svinesundsforbindelsen AS), og omfatter to km motorvei på svensk side, drøye fire km på norsk side og en 700 meter lang bru mellom disse.

Egentlig skulle ikke bommene ved Svinesund vekk før i 2025, men høyere trafikk enn ventet har ført til at gjelden trolig er nedbetalt i 2021.

Uten korona-pandemien ville gjelden vært borte allerede i 2020.

– Tidligere har vi beregnet opphør av bompenger ved slutten av oktober i år. Dersom grensetrafikken går tilbake til normalt nivå i september vil bompengene kunne forsvinne i løpet av første kvartal 2021, sier styreleder Arne Øren.

Men i nabofylket Oslo ønsker politikerne nå at bommene blir stående. For å løse trafikale utfordringer i hovedstaden.

Annonseblokk (Motor.no_blokk_1)

Vil utrede øremerking til utredning

For i Oslo er man bekymret for at mindre bompenger helt sørøst i Viken, fører til større belastning på veinettet i Oslo.

I fylkeskommunenes innspill til regjeringen i arbeidet med neste Nasjonal Transportplan, skriver Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo:

«Svinesundsbroen er finansiert gjennom bruk av bompenger og er i løpet av kort tid nedbetalt. Etter planen skal da bomstasjonen tas bort. Dette vil imidlertid føre til en videre trafikkvekst som raskt vil kunne føre til behov for å utvide E6 til flere felt gjennom tidligere Akershus og Østfold. Oslo kommune mener at bomstasjonen bør blir stående, og at muligheten for at inntektene øremerkes til utbedring av jernbane til Gøteborg utredes.»

Åpner østfronten

Byrådet i Oslo er allerede i klinsj med deler av fylkesledelsen i Viken og med nasjonale myndigheter om utbygging av E18 Vestkorridoren – en ny motorvei ut av hovedstaden vestover gjennom Bærum og Asker.

Der ligger det an til at stortingsflertallet – med støtte fra Ap-representantene sentralt – overkjører viljen til det Ap-ledede byrådet i Oslo. Saken skal behandles i Stortinget nå i juni, men en siste usikkerhet er knyttet til om Viken vil stille den lånegarantien som fylkeskommunene normalt gjør også i riksveiprosjekter.

Nå kan disse interessekonfliktene få en ny test – på østfronten.

Fra vei til bane

Den politiske ledelsen i hovedstaden er bekymret for at veibygging vil gi økt trafikk, slik all forskning advarer om.

Særlig er Oslo-byrådet bekymret for økt tungtrafikk, og det ønsker derfor å forsterke innsatsen for å flytte gods fra vei til bane:

«Ikke minst vil bedre forhold for godstog på strekningen kunne bidra til å unngå at E6 gjennom Viken og Osloområdet blir overbelastet av trailertrafikk. Allerede i dag er det mye godstrafikk som fraktes med trailere over Svinesund og hvor potensialet for å overføre godstransport fra vei til bane er stort», heter det i NTP-innspillet.