NTP-FREMLEGGELSE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide med statsminister Erna Solberg på første rad under NTP-presentasjonen fredag.
NTP-FREMLEGGELSE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide med statsminister Erna Solberg på første rad under NTP-presentasjonen fredag.

Nasjonal transportplan 2022-33:

Her er NTP-prosjektene fylke for fylke

Gjennom Nasjonal transportplan 2022-33 varsler regjeringen at den vil bruke 1076 milliarder kroner over statsbudsjettet, pluss 123 milliarder i bompenger, på nye samferdselsløsninger.

Publisert Sist oppdatert

Her er veiprosjektene slik Samferdselsdepartementet omtaler dem – fylke for fylke:

Viken

 • E18 Lysaker–Ramstadsletta, Bærum kommune – 4,4 km ny vei delvis i tunnel med kollektivfelt og sykkelvei. Veien er i dag overbelastet og lokalmiljøet er preget av støy og lokal forurensing. Prosjektet er under bygging, og kostnadsanslaget er 17,4 milliarder kroner. Det er lagt til grunn om lag 3,3 milliarder kroner i statlige midler i ny NTP for å ferdigstille prosjektet.
 • E18 Retvet–Vinterbro, Ås og Nordre Follo kommuner – Firefelts motorvei med 110 km/t store deler av strekningen. Prosjektet omfatter den siste delen av E18 mellom Ørje og E6. Det vil gi bedre og mer trafikksikker vei. Kostnadsanslaget for prosjektet er 7,5 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med 1,8 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E16 Skaret–Høgkastet, Hole kommune – Prosjektet overføres til Nye Veiers portefølje. Det skal bygges om lag 9 kilometer med firefelts vei med 110 km/t. Veien har stor trafikk, mange ulykker og en del mindre ras. Deler av den nye veien vil ligge i tunnel. Nye Veier har ikke beregnet kostnadene for strekningen, men tidligere kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen ligger på om lag 3 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16), Hole og Ringsaker kommuner – Regjeringen vurderer å overføre prosjektet til Nye Veiers portefølje. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen (FRE16). Prosjektet bygges ut samtidig for å utnytte samspillet mellom vei og jernbane. Det gir gode og praktiske løsninger, særlig der prosjektet medfører inngripen i miljø og natur. Veien skal bygges ut som firefelts med 110 km/t. Når prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende trafikksikker firefelts vei mellom Sandvika og Hønefoss. Kostnadsanslaget for veien er 9,3 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode, men i tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt dersom prosjektet overføres selskapet.
 • E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum, Jevnaker og Ringerike kommuner – 12,4 kilometer ny tofelts vei. Strekningen er i dag delvis svingete og smal, med stedvis lav fartsgrense og mange ulykker. Prosjektet er under bygging, og har et kostnadsanslag på 3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 139 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • E16 Bjørum–Skaret, Bærum og Hole kommuner – 8,4 kilometer med firefelts motorvei med 100 km/t, deler av strekningen i tunnel. Prosjektet skal fjerne den store flaskehalsen forbi Sollihøgda. Prosjektet starter opp i 2021 og har et kostnadsanslag på om lag 4,8 milliarder kroner. Det er lagt til grunn om lag 1,8 milliarder kroner i statlige midler i planperioden for å fullføre prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er 2025.
 • E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2, Frogn og Asker kommuner – Nytt tunnelløp under Oslofjorden, parallelt med dagens tunnel. Det vil gi en tryggere vei, med muligheter for rømningsvei mellom de to tunnelløpene. Veien er en del av ytre ring rundt Oslo, og knytter E6 og E18 sammen. Prosjektet omfatter også oppgradering av andre tunneler, slik at de er innenfor kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Kostnadsanslaget for prosjektet er 4,8 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode. Prosjektet er forutsatt delvis finansiert med bompenger.
 • E134 Dagslett–E18, Asker og Lier kommuner – Ny firefelts vei, som tar trafikken utenom boligområder. Strekningen er viktig innfartsåre mot Drammen og tilknytning til E134 Oslofjordtunnelen og forbindelsen mellom E6 og E18. Dagens vei tilfredsstiller ikke kravene til veibredde, svinger, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense, og har mange ulykker. Det er ikke avklart hvor veien skal gå. Kostnadsanslaget for prosjektet er 3,8 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 570 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • Rv. 19 Moss, Moss kommune – Prosjektet skal gi bedre vei mellom E6 og Norges mest trafikkerte ferjesamband (Moss–Horten). Det er stadig større utfordringer med dagens vei, som også er lokalvei i Moss. Det er også et mål om at trafikken ikke skal være til hinder for god byutvikling. Kostnadsanslaget for prosjektet er 5 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 400 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • Rv. 22 Glommakryssing, Lillestrøm kommune – Ny firefelts bru over Glomma skal bidra til bedre framkommelighet for kollektivtrafikk og næringstransport. Strekningen er en del av en viktig regional vei. Det vil bli økt trafikksikkerhet, færre ulykker og bedre miljø. Kostnadsanslaget for prosjektet er om lag 3 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 795 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • Rv. 282 Holmenbrua, Drammen kommune – Ny bru som skal ivareta ringveisystemet i Drammen. Veien er en viktig omkjøringsvei for E18 og det skal legges til rette for syklende og gående. Trafikksikkerheten vil bli bedre. Kostnadsanslaget for prosjektet er 906 millioner kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 453 millioner kroner i første seksårsperiode. Dette forutsetter lokalpolitisk tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.
 • Rv. 7 Ørgenvika–Svenkerud – utbedringsstrekning – Det er prioritert betydelige forbedringer på strekningen. Det vil gi bedre og mer trafikksikker vei. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Kostnadsanslagene for tiltakene er 800 millioner kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 500 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • Rv. 52 Gol–Vestland grense – utbedringsstrekning – Det er prioritert betydelige forbedringer på strekningen. Det vil gi bedre og mer trafikksikker vei, med færre stengninger vinterstid. Detter kommer spesielt tunge kjøretøy til gode. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er prioritert byggestart med statlig bidrag på453 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • Rv. 4 Roa–Gran grense, inkludert Jaren–Lyngbakken, Lunner og Gran kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner – Prosjektet omfatter videre utbygginger av rv. 4, inkludert ny firefelts vei på strekningen Roa–Gran grense. Kostnadsanslaget for prosjektet er om lag 2 milliarder kroner. Prosjektet har forventet oppstart i 2021, og det er lagt til grunn drøyt 300 millioner kroner i statlige midler i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Veien skal etter planen stå ferdig i 2024.
 • E134 Saggrenda–Elgsjø, Kongsberg og Notodden kommuner i Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner – Ny vei skal bidra til en effektiv og trafikksikker vei mellom bo- og arbeidsmarkedene på Kongsberg og Notodden. Strekningen er en del av hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet. Spesielt strekningen over Meheia er en flaskehals, særlig for tungtransporten vinterstid. Prosjektet skal koste 2,3 milliarder kroner, og det er prioritert fullfinansiert i første seksårsperiode. Prosjektet er forutsatt delvis finansiert med bompenger.
 • Rv. 22 Hafslund–Dondern, Sarpsborg kommune – Prosjektet kan være aktuelt i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma, men vil først være aktuell for mulig oppstart i andre seksårsperiode.
 • E18 Vestkorridoren, Bærum og Asker kommuner – E18 Vestkorridoren består av tre etapper. Byggingen av etappe 1 Lysaker–Ramstadsletta ble igangsatt i 2020. E18-delen av prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i 2027, og hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028. For etappe 2 og 3 (Ram-stadsletta–Slependen–Nesbru–Drengsrud) pågår det planlegging. Samferdselsdepartementet besluttet nylig å flytte parsellinndelingen mellom etappe 2 og 3 fra Slependen til Nesbru, for å øke trafikantnytten underveis i en framtidig utbygging. Det er ikke prioritert midler til etappe 2 og 3 i første seksårsperiode.

Vestland

 • E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast), Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner – Ny bro over Bjørnafjorden og ny vei over Tysnes og Reksteren. Prosjektet erstatter dagens ferje over fjorden. Med Rogfast og Hordfast utbygd, er det ferjefritt mellom Stavanger og Bergen. Reisetiden vil dermed reduseres med om lag to timer mellom byene. Prosjektet har et kostnadsanslag på 37,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 1 milliard kroner. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Svegatjørn–Rådal, Bergen og Bjørnafjorden kommuner – 16 kilometer firefelts vei, hvor 13 kilometer kommer i tunnel. Nesttun- og Hopstunnelene på E39 skal også oppgraderes. Prosjektet er under bygging, og kostnadsanslaget er 9,3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn 574 millioner kroner i første seksårsperiode for å ferdigstille prosjektet. Åpning er planlagt i 2022.
 • E39 Storehaugen–Førde, Sunnfjord kommune – Ny vei utenom Førde sentrum og Halbrendslia. Prosjektet vil bidra til å bedre trafikksituasjonen gjennom Førde og bidra til en god sentrumsutvikling. Halbrendslia er en bratt og vanskelig stigning for tungtrafikken. Prosjektet vil også bidra til en mer effektiv forbindelse mellom nord og sør på Vestlandet. Kostnadsanslag for prosjektet er på 3 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 1,3 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Myrmel–Lunde, Sunnfjord kommune – Ny vei skal gi bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet. I dag har veien dårlig standard og nedsatt fartsgrense. Prosjektet skal starte opp i 2021, og har et kostnadsanslag på 500 millioner kroner. Det er lagt til grunn 404 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Veien skal etter planen åpne i 2023.
 • E16 Arna–Stanghelle, Bergen og Vaksdal kommuner – Prosjektet er en del av fellesprosjektet E16/Vossebanen Arna–Stanghelle, der både vei og bane skal bygges ut mellom Bergen og Stanghelle. Veistrekningen er svært skredutsatt med mange trafikkulykker. Strekningen på om lag 27 kilometer vil i all hovedsak gå i tunnel. Kostnadsanslaget for veiutbyggingen er på 13,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 4,3 milliarder kroner.
 • E16 Hylland–Slæen, Aurland kommune og Voss herad – Skredsikring av en strekning i Nærøydalen. Den nye veien gjør også at det ikke vil være behov for å oppgradere Stalheimstunnelen og Sivletunnelen i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Strekningen vil kortes ned fra ti til åtte kilometer. Kostnadsanslaget for prosjektet er 1,5 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode.
 • E134 Røldal–Seljestad, Ullensvang kommune – Ny vei i tunnel vil gi vesentlig bedre standard og stigningsforhold. Dette fører til en forutsigbar og trafikksikker strekning, der reisetiden reduseres med om lag 18 minutter for tyngre kjøretøy. Dagens vei er utfordrende for tungtransporten, spesielt vinterstid. Strekningen er viktig for forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Denne strekningen er første del av utbedringene mellom Vågsli og Seljestad. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 3,1 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode.
 • Rv. 555 Sotrasambandet, Bergen og Øygarden kommune – Ny firefelts vei med egne felt for kollektivtransport og gang- og sykkelvei. Det skal bygges både bruer og tunneler. Prosjektet er omfattende, i et trafikkert område. Veien er eneste forbindelse mellom Bergen og Øygarden. Prosjektet skal bygges ut som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien i 25 år etter åpning. Det legges opp til byggestart våren 2022, og prosjektet er bundet i NTP. Det er lagt til grunn 6,2 milliarder kroner i statlig bidrag i NTP. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2025.
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden, Sunnfjord kommune – Ny tunnel fra dagens Støylsnestunnel til Kjøsnes. Dagens vei er svært skredutsatt, og skal gjøres om til gang- og sykkelvei når tunnelen åpner. Prosjektet er under bygging, og har et kostnadsanslag på 1,1 milliard kroner. Det er lagt til grunn 347 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Veien skal etter planen åpne i 2022.
 • 5 Rv. Erdal–Naustdal, Sunnfjord kommune – Ny vei forbi den svært rasutsatte strekningen mellom Erdal og Naustdal. Det vil bli trafikksikker vei og redusert reisetid. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 2,1 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 500 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • Rv. 13 Skare–Sogndal, Ullensvang, Ulvik, Sogn og Sogndal kommuner og Voss herad – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Strekningen er meget rasutsatt. Nye Veier skal prioritere investeringer som reduserer rasfaren og gir en akseptabel minimumsstandard. Det skal legges til grunn mest mulig rassikring for hver krone som brukes. Selskapet skal også identifisere veistrekninger som ikke har akseptabel veistandard. Nye Veier har spilt inn at de legger opp til å bruke om lag 3 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E39 Vågsbotn–Klauvaneset, Bergen kommune – Regjeringen er opptatt av framdrift i prosjektet E39 Vågsbotn–Klauvaneset, selv om prosjektet ikke er prioritert med midler i første seksårsperiode. Prosjektet er en del Ringveg øst i Bergen, og skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen. Statens vegvesen vil arbeide videre med en helhetlig planlegging av E39 i korridoren. Dette vil være en del av arbeidet med porteføljeutviklingen fram mot rulleringen av Nasjonal transportplan.

Vestfold og Telemark

 • E134 Saggrenda–Elgsjø, Kongsberg og Notodden kommuner i Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner – Ny vei skal bidra til en effektiv og trafikksikker vei mellom bo- og arbeidsmarkedene på Kongsberg og Notodden. Strekningen er en del av hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet. Spesielt strekningen over Meheia er en flaskehals, særlig for tungtransporten vinterstid. Kostnadsanslag for prosjektet er om lag 2,3 milliarder kroner, og er prioritert i første seksårsperiode. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert.
 • Rv. 36 Skjelsvik–Skyggestein, Porsgrunn og Skien kommuner – Ny vei skal avlaste lokalveiene i Porsgrunn og Skien for gjennomgangstrafikk. Dette er den mest trafikkerte delen av rv. 36, og det er mange trafikkulykker med personskader på strekningen. Prosjektet vil gi en bedre forbindelse mellom E18 og E134. Prosjektet har et kostnadsanslag på 5,3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 200 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • Rv. 41 Treungen–Vrådal – utbedringsstrekning – Utbedringene skal gi bedre veistandard, både for dem på vei gjennom området og dem som har det som lokalvei. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt til grunn 263 millioner kroner til prosjektet i første seksårsperiode.

Trøndelag

 • E6 Åsen–Steinkjer, Steinkjer, Levanger, Verdal og Inderøy kommuner – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det er foreslått en gjennomgående oppgradering på strekningen til firefelts vei med 110 km/t. Nye Veier har spilt inn at de vil bruke om lag 10,8 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E6 Selli–Asp, Steinkjer kommune – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det skal bygges ny vei, og legges til rette for gående og syklende mellom Steinkjer og kryss med fylkesvei 17. Ny vei vil også ta hensyn til at det er mye kvikkleire i området. Nye Veier har ikke beregnet kostnader for strekningen, men Statens vegvesen har spilt inn et anslag på om lag 600 millioner kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E6 Grong–Nordland – utbedringsstrekning – Det prioriteres større utbedringer på den nesten 100 km lange strekningen. Veien er i dag smal og svingete. Utbedringene skal også forhindre lange omkjøringer ved hendelser.. Det er lagt til grunn om lag 2,9 milliarder kroner til strekningen, 959 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra, Heim kommune – Tre strekninger på til sammen 26 kilometer ny vei med gul midtlinje. Avstanden mellom Betna og Stormyra vil bli fem kilometer kortere. Prosjektet har et kostnadsanslag på 2,3 milliarder kroner, og er bundet. Det er derfor lagt til grunn 1,5 milliarder i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune – Er en del av Miljøpakken i Trondheim. Ny bru skal erstatte dagens Sluppen bru, som blir gang- og sykkelbru. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn 900 millioner kroner i NTP-perioden til prosjektet.

Troms og Finnmark

 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner – Det skal bygges 82 km ny tofelts vei. 27 km av dette er i tunneler. Prosjektet vil korte inn strekningen mellom Tjeldsund bru og Gullesfjordbotn med om lag 30 km. Reisetiden reduseres med 39 minutter. Veien skal bygges ut som et offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekt), og det legges til grunn et kostnadsanslag på 9,2 mrd. kr. Det er prioritert oppstart med et statlig bidrag på om lag 5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E8 Sørbotn–Laukslett, Tromsø kommune – Det skal bygges en ny vei som er kortere og mer trafikksikker enn dagens vei. E8 er innfartsåren mot Tromsø, og det er mange ulykker på strekningen. Ny vei på vestsiden av Ramfjorden, vil gi et bedre miljø for de som bor langs dagens strekning. Prosjektet skal koste om lag 2 milliarder kroner. Det er prioritert oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.
 • E8 Flyplasstunnelen, Tromsø kommune – Prosjektet er en del av Bypakke Tenk Tromsø. Det skal bygges tunnel mellom Breivika og Langnes. Det vil også bygges veier mellom tunnelen og kryss og veier inn mot den nye tunnelen. Kostnadsanslaget for prosjektet er 1,8 milliarder kroner. Det prioritert oppstart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 50 millioner kroner. I tillegg kommer bompenger.
 • E6 Nordkjosbotn–Hatteng, Balsfjord og Storjord kommuner – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til å gjøre tiltak som sørger for en bedre og mer trafikksikker vei, spesielt for næringstransporten. Gjøre veien bredere, rette ut svinger og forsterke veiens bæreevne er eksempler på aktuelle tiltak. Nye Veier har ikke beregnet kostnadene for strekningen, men tidligere kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen, ligger på om lag 1,8 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E6 Olderdalen–Langslett, Kåfjord og Nordreisa kommuner – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til å gjøre tiltak som sørger for en bedre og mer trafikksikker vei. Gjøre veien bredere, rette ut svinger og forsterke veiens bæreevne er eksempler på aktuelle tiltak. Nye Veier har ikke beregnet kostnadene for strekningen, men tidligere kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen, ligger på om lag 2,1 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E45 Kløfta, Alta kommune – Veien har stor skredfare, og er spesielt krevende vinterstid. Det skal bygges ny, bedre og mer trafikksikker vei. Dagens strekning blir sykkelvei om sommeren. Kostnadsanslag for prosjektet er 1,1 milliard kroner. Det er prioritert oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.
 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune – Ny vei på nesten 7 kilometer, halvparten i tunnel. Veien er i dag skredutsatt. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner og er under bygging. Det er lagt til grunn 230 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • Rv. 94 Akkarfjord–Jansvannet – utbedringsstrekning – Det skal bygges ny, bedre og mer trafikksikker vei. Dagens strekning mangler gul midtlinje, har bratte stigninger, skarpe svinger, stenges ofte og har skredfare. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt til grunn 690 millioner kroner til tiltakene, med oppstart og fullfinansiering prioritert i første seksårsperiode.
 • Rv. 94 Mollstrand–Grøtnes – utbedringsstrekning – Det skal bygges ny, bedre og mer trafikksikker vei. Dagens strekning mangler gul midtlinje, har bratte stigninger, skarpe svinger, stenges ofte og har skredfare. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt til grunn 300 millioner kroner til tiltakene, med oppstart og fullfinansiering prioritert i første seksårsperiode.

Rogaland

 • E39 Rogfast, Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner – Bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, som erstatter dagens ferje. Når tunnelen er klar, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen reduseres med om lag 40 minutt. Dette vil knytte sammen to av Norges største bo- og arbeidsmarkedsregioner. Prosjektet har et kostnadsanslag på 25,5 milliarder kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 8,1 milliarder kroner i NTP-perioden.
 • E39 Ålgård–Hove, Gjesdal og Sandnes kommuner – Prosjektet, som innebærer 14 km firefelts vei, skal gi god framkommelighet og høy trafikksikkerhet. E39 Osli–Hove er første byggetrinn i prosjektet. Strekningen er aktuell for utbygging først, og er en fortsettelse av utvidelsen til fire felt fra strekningen Sandve–Hove. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektets kostnadsanslag er om lag 3,9 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 230 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Smiene – Harestad, Stavanger og Randaberg kommuner – rosjektet ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord Jæren, men vil først være aktuell for mulig oppstart i andre seksårsperiode.
 • E134 Helganeskrysset–arm Husøy – utbedringsstrekning – Utbedringene skal bedre veien til Karmsund havn, Husøy terminal. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 130 millioner kroner til prosjektet, alt i første seksårsperiode.
 • Rv. 509 Transportkorridor Vest (Sør-Tjora–Kontinentalveien og Kontinentalveien–Sundekrossen), Sola og Stavanger kommuner – Transportkorridor vest skal sikre god forbindelse mellom E39, Stavanger lufthavn Sola og Risavika havn for godstransport. Prosjektet omfatter utvidelse til fire felt og nye kryss som er tilpasset behovet for godstransport. I tillegg skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes. Deler av strekningen er felles med prosjektet Bussveien. Prosjektet inngår i Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Strekningen Sør-Tjora–Kontinentalveien er vedtatt og igangsatt. Strekningen Kontinentalveien-Sundekrossen sitt kostnadsanslag er 239 millioner kroner, og skal finansieres med bompenger. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.
 • Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane, Suldal kommune – Skredsikringsprosjekt. Deler av strekningen skal bygges i tunnel på om lag 4 km. Veien har i dag dårlig standard med stor skredfare. Prosjektets kostnadsanslag er 896 millioner kroner. Det er lagt til grunn om lag 200 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • Rv. 42 Gamle Eigerøyveien–Hovlandsveien – utbedringsstrekning – Utbedringene skal bedre tilgangen til Eigerøy havn. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 337 millioner kroner til strekningen, alt i første seksårsperiode.

Oslo

 • E6 Oslo øst (tidl. Manglerudtunnelen) – Regjeringen vurderer dette som et viktig prosjekt og legger til grunn at planleggingen av prosjektet fortsetter.

Nordland

 • E6 Megården–Mørsvikbotn, Fauske og Sørfold kommuner – Ny vei på en strekning med 16 veitunneler som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. 45 km ny vei vil redusere reisetiden med 25 minutter og redusere lange omkjøringer ved hendelser. Prosjektets kostnadsanslag 9,6 milliarder kroner, og prosjektet er prioritert i første seksårsperiode. Dette er ett av de største samferdselsutbygginger i Nord-Norge noensinne.
 • E6 Sørelva–Borkamo, Saltdal kommune – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Den 20 km lange veien, som er smal og svingete, skal utbedres. Statens vegvesen har spilt inn at utbedringene koster om lag 1,1 milliard kroner. Nye Veier har ikke gjort egne beregninger for strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E6 Helgeland sør, Vefsn og Grane kommuner – Flere strekninger på E6 sør for Krogfjellet som skal gi en bedre og mer trafikksikker vei. Siste strekning, Sveningelv–Lien, gjenstår. Helgeland Sør har et kostnadsanslag på 5,6 milliarder kroner, og er igangsatt. Det er lagt til grunn 1,4 milliarder kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • E6 Narviktunnelen, Narvik kommuneProsjektet omfatter bygging av ny tunnel ut av sentrum. Det skal sikre et godt bymiljø og gode forbindelser mellom utviklingsområdene på Narvikhalvøya. Prosjektet er anslått å koste 950 millioner kroner.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner – Det skal bygges 82 km ny tofelts vei. 27 km av dette er i tunneler. Prosjektet vil korte inn strekningen mellom Tjeldsund bru og Gullesfjordbotn med om lag 30 km. Reisetiden reduseres med 39 minutter. Veien skal bygges ut som et offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekt), og kostnadsanslaget er 9,3 milliarder kroner. Det er lagt opp til oppstart med et statlig bidrag på om lag 5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E10 Nappstraumen–Å, Flakstad og Moskenes kommuner – Skredprosjektet skal sørge for å redusere reisetiden og betre trafikksikkerhet på strekningen. I dag har veien lav kvalitet og er skredutsatt. De siste årene har blant annet manglende parkeringsmuligheter for turister gjort det vanskelig å komme fram. Prosjektets kostnadsanslag er om lag 1,2 milliarder kroner. Det er lagt opp til oppstart i første seksårsperiode med om lag 170 millioner kroner.
 • Rv. 80 Sandvika–Sagelva – utbedringsstrekning – Det skal gjøres utbedringer på den ulykkesutsatte strekningen, som er hovedveien inn til Bodø. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 428 millioner kroner til prosjektet, alt i første seksårsperiode.
 • Rv. 80 Adkomst ny Bodø Lufthavn, Bodø kommune – I forbindelse med flytting av flyplassen i Bodø, vil det være behov for ny adkomstvei til den nye flyplassen. Byggingen av veien skal følge utbyggingen av bydelen. Prosjektet er anslått å koste 274 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.

Møre og Romsdal

 • E136 Dombås–Vestnes, Dovre, Lesja, Rauma og Vestnes kommuner i Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til utbedring av deler/punkter av veien med dårlig standard og skredfare. Gjøre veien bredere, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av svinger og rassikring er eksempler på tiltak som skal gjennomføres. Nye Veier har spilt inn at de kommer til å bruke om lag 3 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veier-modellen vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E136 Breivika–Lerstad, Ålesund kommune – Prosjektet er det største i bypakke Ålesund. Det skal bygges firefelts vei, hovedsakelig i tunnel. Samtidig skal prosjektet bidra til mer miljøvennlig transport, med bussfelt og gang- og sykkelvei på hele strekningen. Prosjektet koster om lag 2 milliarder kroner, og er fullfinansiert i første seksårsperiode. Det er lagt til grunn 445 millioner kroner i statlig finansiering, resten er planlagt finansiert med bompenger. Bypakke Ålesund er ikke lagt fram for Stortinget ennå.
 • E39 Ålesund–Molde (Møreaksen), Ålesund, Vestnes og Molde kommuner – Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden og utbedringer av veiene på land. Halverer reisetida mellom Ålesund og Molde fra om lag to timer til én time. Kostnadsanslag for prosjektet er 24,3 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 40 prosent fra Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er lagt opp til et statlig bidrag på 2,5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Volda–Furene, Volda kommune – Ny tunnel forbi Volda. Tar trafikken vekk fra Volda sentrum, og ellers dårlig vei. Kutter veien mellom Volda og Ørsta med 1,7 km, og reisetiden kuttes med nesten 4 minutter. Kostnadsanslag for prosjektet er omlag 1 milliard kroner. Prosjektet er prioritert for oppstart med et statlig bidrag på 300 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Lønset–Hjelset, Molde kommune – Ny vei på strekningen skal sørge for tilfredsstillende trafikkavvikling til og fra det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,35 milliarder kroner og er under bygging. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 511 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • E39 Hjelset–Bjerkeset – utbedringsstrekning – Strekningen er hovedveien fra Nordmøre til nytt sykehus på Hjelset. Veien skal gjøres bredere, midtoppmerkingen skal gjøres bedre og det skal sikres mot utforkjøringer. Det er et mål å øke fartsgrensen på strekningen. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 500 millioner kroner til strekningen, alt i første seksårsperiode.
 • E39 Bergsøya–Øygarden – utbedringsstrekning – Strekningen skal gjøres med trafikksikker. Bredere vei, bedre midtoppmerking og sikring mot utforkjøring er tiltak som skal gjennomføres. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 421 millioner kroner til strekningen, 121 av disse i første seksårsperiode.

Innlandet

 • E6 Otta–Dombås, Sel og Dovre kommuner – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til utbedringstiltak på flaskehalser og strekninger med dårlig trafikksikkerhet. Veibredden skal også gjøres bredere der den er for smal. Nye Veier har spilt inn at de kommer til å bruke i underkant av 1 milliard kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E136 Dombås–Vestnes, Dovre, Lesja, Rauma og Vestnes kommuner i Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til utbedring av deler/punkter av veien med dårlig standard og skredfare. Gjøre veien bredere, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av svinger og rassikring er eksempler på tiltak som skal gjennomføres. Nye Veier har spilt inn at de kommer til å bruke om lag 3 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E16 Kvamskleiva, Vang kommune – Ny vei forbi et svært skredutsatt område, hovedsakelig i tunnel. Veien er en viktig ferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet. Prosjektet har et kostnadsanslag på 685 millioner kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn 332 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • Rv. 25 Hamar–Løten, Hamar og Løten kommuner – Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til å bygge firefelts vei med 100 km/t. Strekningen knytter sammen ny vei fra Elverum med Hamar. Nye Veier har spilt inn at de vil bruke om lag 2 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • Rv. 4 Roa–Gran grense, inkludert Jaren–Lyngbakken, Lunner og Gran kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner – Prosjektet omfatter videre utbygginger av rv. 4, inkludert ny firefelts vei på strekningen Roa–Gran grense. Kostnadsanslaget for prosjektet er om lag 2 milliarder kroner. Prosjektet har forventet oppstart i 2021, og det er lagt til grunn 328 millioner kroner i statlige midler i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Veien skal etter planen stå ferdig i 2024.
 • Rv. 4 Hunndalen–Mjøsbrua, Gjøvik kommuneStrekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til ny vei mellom Gjøvik og Mjøsbrua med tunnel under Gjøvik. Nye Veier har foreløpig spilt inn et grovt, usikkert anslag på om lag 5,5 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • Rv. 3 Østerdalen, utbedringsstrekning – Prosjektet innebærer betydelige utbedringer på strekningen. Det vil gi bedre og tryggere vei gjennom Østerdalen. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 1 053 millioner kroner til prosjektet. 553 millioner kroner av dette er lagt inn i første seksårsperiode.

Agder

 • E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, Kristiansand kommune – Prosjektet skal bidra til en sammenhengende standard og bedre fordeling av trafikken i Kristiansand by og til og fra E18/E39, spesielt i rushtiden. Det vil også bli prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og bedre tilgjengelighet til ferjeterminalen. Prosjektets kostnadsanslag er om lag 3,3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn om lag 1,3 milliarder kroner til prosjektet i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • Rv. 9 Setesdal – utbedringsstrekning – Utbedringene på strekningene vil gi gul midtlinje. Det gir en tryggere vei for folk og næringsliv. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 500 millioner kroner til rv. 9 Setesdal, alt i første seksårsperiode.