NYE VEIER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide under veiåpning i Valdres tidligere i høst.
NYE VEIER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide under veiåpning i Valdres tidligere i høst.

Rekordstort samferdselsbudsjett:

Kritiseres for å utsette vedlikeholdsløftet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke vel 80 milliarder kroner på samferdselsformål i 2021. Tog er den store budsjettvinneren, mens det store vedlikeholdsløftet for veiene uteblir.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget til 2021-budsjett på 80,1 milliarder innebærer en økning på 5,9 milliarder fra det salderte 2020-budsjettet.

Mens utgifter til veiformål reduseres 1,1 prosent fra forrige budsjett (til 36,3 milliarder) øker bevilgningene til jernbaneformål med 19,1 prosent (til 31,9 milliarder).

– Forslaget er historisk. For første gang blir det lagt opp til å bevilge over 30 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette er mer enn en dobling fra budsjettet i 2013 under regjeringen Stoltenberg II, sier Hareide.

Etterslep på vedlikehold

Han lover reduksjonen i vedlikeholdsetterslepet på riksveiene, i første rekke gjennom prioritering av tunnelutbedringer.

I 2021 vil regjeringen også bevilge 100 millioner i tilskuddsordningen til fylkesveiene, en dråpe i havet i det vedlikeholdsetterslepet på mange titalls milliarder som fylkeskommunene har rapportert inn.

– Neste år blir reduksjonen i etterslepet på om lag 1,5 milliarder kroner. Det er vi godt fornøyd med. Vi må ta vare på det vi allerede har. I en del tilfeller er vedlikeholdsutbedringer vel så gode løsninger som ny vei, sier Hareide.

Men både NAF og OFV er svært skuffet over det regjeringen leverer på vedlikehold.

«På stedet hvil»

– Vi er overrasket over at bevilgningene til vedlikehold og fornying av veiene i praksis står på stedet hvil, rundt 5 milliarder kroner. NAF hadde store forventninger til at Hareide skulle levere på bedre rassikring og veivedlikehold. Det gjør han dessverre ikke, sier NAF-direktør Stig Skjøstad.

Han påpeker at regjeringen heller ikke øker støtten til rassikring og at det ikke er noen nye skredsikringsprosjekter inne i budsjettet.

Også Opplysningsrådet for Veitrafikken er kritisk til veibudsjettet.

– Det blir stadig mindre penger til vedlikehold av riksveier og nye veiprosjekter i statsbudsjettet. Andelen av statsbudsjettet som brukes til vei er nå nede i 2,39 prosent av budsjettet, og ingen av koronatiltakspengene blir brukt i veirelaterte prosjekter. Det er tredje året på rad at bevilgningene til veiene våre reduseres, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Det er vanskelig å se at vedlikeholdsbudsjettet faktisk vil bidra til å redusere etterslepet og vi mener at det er betenkelig at veiinvesteringene trappes ned.

– Behovene for utbedring av riksveiene med særlig vekt på breddeutvidelse, det vil si å få riksveier med gul midtstripe, er fortsatt betydelige, sier Solberg Thorsen.

Byvekstavtaler

Regjeringen vil bevilge 6,5 milliarder til byvekstavtaler og belønningsavtaler i 2021.

Seks av disse milliardene er knyttet til de fire største byene – med 2,6 milliarder kroner øremerket Fornebubanen i Oslo og Viken (890 mill.), Bybanen i Bergen (890 mill.), Metrobussen i Trondheim (140 mill.) og Bussveien på Nord-Jæren (710 mill.).

Blant de store riksveiprosjektene prioriteres oppstart av disse fem:

 • E18 Lysaker-Ramstadsletta (Viken)
 • Rv4 Roa-Gran grense (Innlandet/Viken)
 • E39 Myrmel-Lunde (Vestland)
 • E39 Lønset-Hjelset (Møre og Romsdal)
 • Krabbefelt på E39 Ørskogfjellet (Møre og Romsdal).

Det blir byggestart også for Rv509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest) i Rogaland fylke, mens det er satt av midler til forberedende arbeid på følgende strekninger:

 • E8 Sørbotn – Laukslett i Troms og Finnmark fylke
 • E10/Rv85 Hålogalandsveien i Nordland og Troms og Finnmark fylker
 • Rv555 Sotrasambandet i Vestland fylke

I porteføljen til Nye Veier kan følgende prosjekt få oppstart i 2021:

 • E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark
 • E6 Kvithammer-Åsen og E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag
 • E6 Moelv-Roterud, E6 Roterud-Storhove og E6 Storhove-Øyer i Innlandet
 • E39 Herdal-Røyskår i Agder