FOSSILT LENGE ENNÅ: Selv om flertallet av nybilkundene snart kjøper elbil, vil det meste av kjøringen fortsatt i flere år foregå på diesel og bensin. Foto: Geir Olsen
FOSSILT LENGE ENNÅ: Selv om flertallet av nybilkundene snart kjøper elbil, vil det meste av kjøringen fortsatt i flere år foregå på diesel og bensin. Foto: Geir Olsen

Ferskt tallmateriale fra SSB viser:

Bensin- og dieselbilene vil dominere i mange år

Ny SSB-statistikk viser betydelig vekst i elbilenes andel av kjørte kilometer på norske veier, men stadig står bensin- og dieselbilene for over 80 prosent av norske bilisters kjørelengde.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Elbiler stod for under 10 prosent av total kjørelengde i 2019.

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at norske personbiler kjørte i alt 35,5 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2019. Inkludert vare- og lastebiler, busser og lignende tilbakela kjøretøyene 45,6 milliarder km.

Det er en nedgang på 0,9 prosent fra året før – som i all hovedsak skyldes mindre kjøring med personbilene. Disse stod for 78 prosent av all kjøring i 2019.

De hadde en nedgang i kjørelengde på 1,3 prosent fra 2018 til 2019, men kjørte likevel fortsatt 4,9 prosent lenger enn i 2014. Til sammenligning økte kjøringen med norske lastebiler, varebiler og busser noe i den samme perioden.

Gjennomsnittlig kjørelengde per personbil i 2019 var 11.883 kilometer, ned 2,1 prosent fra året før.

Diesel-dominans

Dieselbiler står for over halvparten av kjørelengden.

Den samlede kjøringen med tradisjonelle diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 4,8 og 8,6 prosent fra 2018 til 2019.

Dieseldrevne biler stod likevel for 54 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i 2019, mens bensindrevne personbiler stod for rundt 28 prosent.

Ifølge SSB-rapporten økte kjørelengdene for norske elbiler med hele 39 prosent fra 2018 til 2019. De utgjør likevel fortsatt ikke mer enn litt over ni prosent av den samlede kjøringen med personbiler i alt.

Samlet kjørelengde for hybrider, både ladbare og ikke-ladbare er sammenlignbar med den elektriske kjørelengden.

Kilde (alle grafer): Statistisk sentralbyrå

Flest elbiler tidligst i 2028

Selv om andelen elbiler i nybilsalget er blitt veldig høy, opp mot 50 prosent, så kjøres de fleste kilometerne med norske biler fortsatt med diesel- og bensinbiler.

Når kan vi da regne med at norske biler vil kjøre lengre avstander elektrisk enn fossilt?

Forfatteren av rapporten er seniorrådgiver Vidar Lund ved Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk i SSB. Til Motor forklarer han:

– Vi lager ikke prognoser for kjørelengdene framover i tid, men generelt kan du si at de samlede kjørelengdene for hver gruppe vil være en funksjon av antall biler i gruppen, gjennomsnittsalderen på bilene i gruppen og eventuelle endringer i kjøremønster på gruppenivå.

På bakgrunn av dette tok vi utgangspunkt i en fremskrivning av bilparken i Norge som er foretatt av Transportøkonomisk Institutt under ledelse av forsker Lasse Fridstrøm.

Hvis vi aksepterer premisset at kun nullutslippsbiler (i praksis elbiler) vil være i salg fra 2025 slik regjeringen legger opp til, vil ikke vippepunktet komme før i 2028.

Det er det første året fremskrivningen viser et antall elbiler som utgjør over 50 prosent av bilparken (1.500.169 elbiler av en total personbilbestand på 2.924.924).

Et annet hovedscenario TØI opererer med, basert på forutsetningene gitt i nasjonalbudsjettet for 2019, viser at elbilene først vil være i flertall i bilbestanden i 2032.

TØI-FORSKER: Lasse Fridstrøm står bak fremskrivningen av bilparken fordelt på energiteknologi.
TØI-FORSKER: Lasse Fridstrøm står bak fremskrivningen av bilparken fordelt på energiteknologi.

Elbiler kan kjøre lenger

Det gjenstår selvsagt å ta hensyn til at hvis elbilistene kjører lenger enn andre bilister, kan total elektrisk kjørelengde bikke 50 prosent noe tidligere i begge scenariene.

Når det gjelder gjennomsnittlig kjørelengde, viser tallene fra SSB at for diesel- og bensinbiler falt den noe fra 2018 til 2019, og var nede i henholdsvis rundt 13.900 og 8800 kilometer i året. For elbilene økte derimot den gjennomsnittlige kjørelengden til rundt 12.600 kilometer i 2019, ifølge tallene fra SSB.

Lund presiserer overfor Motor at tallene er basert på en modellberegning av kjørelengder for biler som har vært inne til PKK-kontroll (såkalt «EU-kontroll»).

Biler som ikke har vært inne til kontroll får estimert en gjennomsnittlig daglig kjørelengde basert på snittet for biler i samme aldersgruppe (0-4 år for personbiler), av samme type, med samme drivstoff, av samme størrelse, i samme fylke/kommune.

Det er en mulighet at reell kjørelengde for elbiler vil vise seg å være lengre enn statistikken viser, selv om estimatene ikke er basert på de eldste elbilene.

Kjørelengder – etter hovedkjøretøytype:  

2019

(mill. km)

Andel (%)

2018 - 2019

(endring %)

2014 - 2019

(endring %)

Kjøretøy i alt

45 562,3

100

-0,9

4,2

Personbiler i alt

35 504,3

77,9

-1,3

4,9

Busser i alt

583,5

1,3

0,7

2

Små godsbiler i alt

7 393,1

16,2

0,1

0,4

Store lastebiler i alt

2 081,5

4,6

1,9

6,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy (km)  

2019

(mill. km)

2018 - 2019

(endring %)

2014 - 2019

(endring %)

Kjøretøy i alt

12 685

-1,8

-4,4

Personbiler

11 883

-2,1

-4,3

Busser

32 983

-5,3

3,2

Små godsbiler

13 994

-1,4

-5,4

Store lastebiler

35 801

0

0,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå