HOVEDFARTSÅRE: E6 nord for Oslo er en av hovedveiene inn til Oslo, som får omlag 85 bomstasjoner fra 2019. Foto: Espen Røst
HOVEDFARTSÅRE: E6 nord for Oslo er en av hovedveiene inn til Oslo, som får omlag 85 bomstasjoner fra 2019. Foto: Espen Røst

Se oversikten fra nord til sør:

Dette er alle bypakkene

Dette er bypakkene – landet rundt, fra nord til sør – fra Finnmark til Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Oversikten inneholder bypakker som nylig har startet opp, som utvides og endres, og som kommer de nærmeste månedene og årene.

Med i oversikten er også veipakker i konsentrerte områder, som av bilistene oppfattes som bomringer. Dette gjelder blant annet Haugesund.

Disse veipakkene heter formelt ikke bypakker.

Hammerfest

Hva skal bygges?

Mesteparten av bypakken består av bygging av en tunnel under Hammerfest, for å få mindre trafikk gjennom sentrum.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,3 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Drøyt halvparten av totalkostnaden.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Prosjektet er av Stortinget prioritert realisert fra 2024, og bompengeinnkrevingen vil trolig ikke starte før tidligst i 2024. Men Hammerfest kommune ønsker tidligere oppstart.

Hva blir takstene?

Ikke klart.

Hvor blir bommene?

Ikke klart.

Tromsø

Drivstoffavgiften som Tromsø har hatt i mange år gir ikke nok inntekter til samferdselsutbyggingene som det er behov for. Derfor ønsker myndighetene i stedet å få på plass en bypakke med omfattende bompengeinnkreving.

Bypakken har fått navnet «Tenk Tromsø». 

Hva skal bygges?

55 prosent av pengene (ca 4,4 milliarder kroner) skal brukes på kollektivtiltak, trafikksikkerhetstiltak og prosjekter for gående og syklister. 45 prosent av pengene skal brukes på veier.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Åtte milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

3,5 milliarder kroner (44 prosent). 

Når starter bompengeinnkrevingen?

Trolig i år 2020 eller 2021.

Etter et tverrpolitisk forlik (unntatt Frp) sist vinter er det skapt ny usikkerhet rundt finansieringen av bypakken, og bypakken skal behandles i de lokalpolitiske organer igjen i løpet av høsten 2017. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil heller ikke at staten skal dekke mer enn maksimalt halvparten av investeringene.

Det er også en debatt om bilister med piggdekk skal måtte betale ekstra. Men det er høyst sannsynlig at Tromsø får en bypakke som i hovedsak vil ligne det man i vinter ble enige om.

Hva blir takstene?

10 kroner utenom rushtidene og 30 kroner i rushtidene. Dobbel pris for kjøretøy i takstgruppe 2. Elbiler får ikke kjøre gratis, men takster er ikke konkretisert. 

Hvor blir bommene?

15 bommer, 13 på Tromsøya, hvor sentrum ligger, og to bommer i Tromsdalen, ved europaveien. De fleste bommene kommer rundt det store kjøpesenteret ved flyplassen og i området rundt universitetet og sykehuset.

Det blir innkreving begge veier, men bilistene må betale for maksimalt 80 passeringer i måneden, og kun én gang ved flere passeringer innenfor en time.

Ved 80 passeringer i måneden, 40 i rush og 40 utenfor rush, bli total betaling for vanlige biler 1600 kr i måneden.

Harstad

Hva skal bygges?

Mesteparten av pengene brukes på veiutbygging, blant annet på en tunnel for å få trafikken vekk fra Harstad sentrum. Ca 500 millioner kroner brukes på kollektivtrafikken og tiltak for myke trafikanter.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,6 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

60 prosent, ca én milliard kroner.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen startet i juni 2016.

Hva blir takstene?

12 kroner. Innkreving begge veier hele døgnet alle dager.

Hvor blir bommene?

Det er syv bomstasjoner i og rundt Harstad sentrum. 

Bodø/Salten-regionen

Hva skal bygges?

Utbygging av riksvei 80 er det klart største prosjektet til en kostnad av 2,5 milliarder kroner. 750 millioner kroner brukes på gang, sykkel, trafikksikkerhet, miljø og kollektivtiltak. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

3,3 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

72 prosent, 2,4 milliarder kroner.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Startet i 2015 og skal pågå til 2030. 

Hva blir takstene?

Det koster 15 kroner i de fleste bommene og noe mer i de tre øvrige. Innkreving i begge retninger hele døgnet.

Hvor blir bommene?

Seks bommer i Bodø sentrum samt to bomstasjoner noen kilometer utenfor, langs fylkesvei 17 og riksvei 80.

Trondheim

Den nåværende bompengeordningen blir trolig forlenget med fem år. Dessuten kan det bli enda en ny bompengepakke om noen år.

Hva skal bygges?

Flere hundre små og store prosjekter i og rundt Trondheim. Halvparten av pengene brukes til veibygging, mens den andre halvparten brukes på kollektivtrafikken, sykkelfelt, fortau, miljøgater og prosjekter for gående. Blant annet brukes det 1,5 milliarder kroner bare på sykkeltiltak.

Større veiprosjekter er ny E6 fra Tonstad (Tiller) til Melhus, ny bru ved Sluppen og Byåstunnel. 

I 2018 starter arbeidet med en ny bompengepakke, en forhandling om en bymiljøavtale mellom lokale og sentrale myndigheter, som skal finansiere videre utbygging av metrobuss i Trondheim.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

15,4 milliarder kroner for eksisterende pakke.

Kostnader for utbygging av et ferdig metrobuss-system er ikke kjent. Men første fase, som skal være ferdig til høsten 2019, koster ca 660 millioner kroner. Innen 2023 skal det være brukt tre milliarder kroner på metrobuss-systemet.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

6,9 milliarder kroner, som gir en bompengeandel på 45 prosent. Men denne andelen vil øke drastisk dersom bompengeperioden blir forlenget. Da blir bompengeandelen rundt 10 milliarder kroner.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Det nåværende bompengesystemet har vært i drift siden 2014. Opprinnelig skulle dette bompengeopplegget vare til 2024, men nå ønsker lokale myndigheter å forlenge innkrevingsperioden med fem år, slik at det skal kreves inn bompenger helt til 2029.

Årsaken er at man ønsker å fullføre alle planlagte prosjekter. Men man mangler penger dersom det ikke kommer mer inn i bompengeinntekter.

Med en forlengelse av bompengeperioden på fem år for nåværende bompengesystem, vil myndighetene ta inn 600 millioner kroner ekstra i bompenger i året. Det blir til sammen hele tre milliarder kroner i ekstra bompenger i femårs-perioden.

Hva blir takstene?

Takstene i dagens bompengesystem varierer fra ni kroner og opp til 37 kroner per passering for lette kjøretøy. 

Hvor blir bommene?

Det er 15 bommer i og rundt sentrum, samt seks bommer på E6 sørfra.

Med en ny pakke som skal finansiere metrobuss og enda flere prosjekter kan det bli endringer både i takster og plassering av bomstasjoner, og muligens enda flere bomstasjoner.

Molde

Hva skal bygges?

Nesten alle pengene, 90 prosent av bypakkepengene, skal brukes på prosjekter for kollektivtrafikken, gående og syklende.

Det største enkeltprosjektet er utbygging av E39 Bolsønes-Årø, hvor det skal bygges kollektiv- og sambruksfelt, samt mye gang- og sykkelvei. Bare 10 prosent av pengene skal brukes på å bedre fremkommeligheten for biler.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

2,5 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ca 1,6 milliarder kroner, som gir en andel på 64 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Muligens i 2022.

Hva blir takstene?

Ca 19 kroner, og ca 38 kroner for tyngre kjøretøy i takstgruppe 2.

Hvor blir bommene?

Ni bomstasjoner i og rundt sentrum.

Ålesund

Hva skal bygges?

60 prosent av pengene skal brukes på veier og 40 prosent på kollektivtrafikken og tiltak for myke trafikanter. Det største enkeltprosjektet er utbygging av E136 Breivika-Lerstad, som alene koster 1,8 milliarder kroner. Den nye veien får fire felt og skal legges i tunnel. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Tre milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ca 2,4 milliarder kroner, som gir en andel på ca 80 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Muligens i 2021.

Hva blir takstene?

Ca 20 kroner, og ca 40 kroner for tunge kjøretøy i takstgruppe 2. Rushtidsavgift skal vurderes.

Hvor blir bommene?

Det blir tre murer med bomstasjoner fra området ved Blindheimstunnelen og inn mot sentrum. Den midterste «muren» kommer ved Lerstad, og den siste muren kommer inne i sentrum.

Antallet bomstasjoner er ikke klart ennå.

Ørsta og Volda

Hva skal bygges?

Det største enkeltprosjektet er utbygging av den syv kilometer lange strekningen Volda-Furene på E39. Europaveien skal legges utenom Volda sentrum, i hovedsak i tunnel. Byggekostnaden er anslått til 900 millioner kroner.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Ca 1,4-1,5 milliarder kroner. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Uklart.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Muligens i 2023.

Hva blir takstene?

20-30 kroner, og 40-60 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2.

Hvor blir bommene?

Bomplassering er ikke avklart, men det planlegges med en håndfull bomstasjoner.

Førde

Hva skal bygges?

20 små og litt større prosjekter, blant annet i Bergumkrysset på riksvei 5 og ny E39 på Hafstadflata. Det skal også brukes mye penger på tiltak for gående og syklende. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,7 milliarder kroner. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Én milliard kroner, som gir en bompengeandel på 60 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen startet i oktober 2016. Nedbetalingstiden er beregnet til 12 år, mot normalt 15 år i de fleste bompengeprosjekter.

Hva blir takstene?

26 kroner. Store kjøretøy, takstgruppe 2, betaler 47 kroner.

Bilistene betaler for bare maksimalt 30 passeringer i måneden. I de fleste andre bompengeanlegg må man betale for inntil 60-70 passeringer før man får fritak for øvrige passeringer.

Hvor blir bommene?

Det er fem bommer ved innfartsveiene til Førde sentrum. 

Nordhordland

Hva skal bygges?

19 mindre veiutbyggingsprosjekter i kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Modalen og Bergen. Pakken blir trolig behandlet i Stortinget i høst.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,5 milliarder kroner. Men prosjektene blir dyrere enn antatt. Enten må totalrammen økes, noen av prosjektene kuttes, bomtakstene må økes eller bompengeperioden må forlenges utover 15 år, som er det normale.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

1,17 milliarder kroner, som gir en bompengeandel på 78 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Trolig i 2018.

Hva blir takstene?

Bomtakstene blir trolig 19 kroner for takstgruppe 1 og 31 kroner for takstgruppe 2 (tyngre kjøretøy).

Hvor blir bommene?

Det legges opp til fem bomstasjoner på veiene E39, fylkesvei 57 og fylkesvei 565.

Bergen

Bergen har hatt bomring siden 1980-tallet. Våren 2016 ble det innført rushtidsavgift, hvor man gikk fra en flat takst hele døgnet på 25 kroner, til stor differensiering på satsene i og utenfor rushtid (se takster lenger ned).

Nå blir takstene endret igjen, og antallet bomstasjoner fordobles, i forbindelse med en ny byvekstavtale og en ny bompengeordning. Den nye bompengeordningen skal ha en varighet på 20 år.

Avtalen blir trolig vedtatt på Stortinget i høst.

Byråden for samferdsel og byutvikling, Anna Elsa Tryti (Ap), sier at opplegget fører til at «Bergen blir en kollektiv-, sykkel og gåby».

Hva skal bygges?

Bybane til Fyllingsdalen og Åsane, tunneler, og et bedret kollektivsystem mellom sentrum og Bergen vest. Deler av pengene, 1,5 milliarder kroner, skal også brukes på det store prosjektet Ringveg øst, som i tillegg vil få sin egen bompengeordning.

Totalt 25 av de 29 milliardene skal brukes på utbygging av Bybanen samt på sykkel, gange og framkommelighet for kollektivtrafikk. Fire milliarder brukes på veitiltak. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

29 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

11 milliarder, som gir en andel på 38 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

I eksisterende bomstasjoner blir nye takster innført kort tid etter stortingsvedtaket, nå i høst eller til vinteren. De nye bomstasjonene kommer på plass ca ett år senere, trolig vinteren 2019.

Hva blir takstene?

Nå betaler alle fossilbiler i takstgruppe 1 19 kroner utenfor rushtid og 45 kroner i rushtiden (mandag til fredag 0630-0900 og 1430-1630).

Nå blir det nytt takstsystem, med følgende satser for kjøretøy i takstgruppe 1:

Biltype Utenfor rushtid I rushtid Nullutslippsbiler 0 0 Bensin og hybrid 23 48 Dieselbiler 28 53

Når andelen elbiler stiger til over 20 prosent, må elbiler betale 10 kroer utenfor rushtiden og 20 kroner i rushtiden.

I takstgruppe 2, tyngre kjøretøy, blir satsene langt høyere. Kjøretøy med eldre motorer må betale 115 kroner i rushtiden.

Takstøkningen fører til at årlige bompengeinntekter mer enn dobles, fra 500 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner i året. 

Hvor blir bommene?

I dag er det 14 bommer, de fleste i sentrum. Nå kommer det 13 nye, slik at antallet blir fordoblet. De fleste på trafikkerte veier i bydelene. Det kommer blant annet flere bommer i Åsane og mellom Nesttun og Flesland.

Haugesund (Haugalandet)

Bompengeinnkrevingen startet i 2008. Dette er ingen ny pakke, og den blir heller ikke utvidet med nye prosjekter. Men det har vært store kostnadsoverskridelser, og nå blir bompengene trolig økt kraftig etter ønske fra lokalpolitikerne. Alternativet hadde vært å droppe flere prosjekter. 

Hva skal bygges?

Ca. 70 små og større prosjekter. Ca. halvparten er gjennomført, mens halvparten gjenstår. Prosjektene består både av veiutbygging og tiltak for kollektivtrafikken og myke trafikanter i kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sveio og Karmøy.

3,9 milliarder brukes på veier, mens 1,3 milliarder, 25 prosent, brukes på kollektivtrafikken og myke trafikanter.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Det opprinnelige budsjettet var på 2,8 milliarder kroner (2008-kroner), men nå har kostnadene steget til 5,2 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Opprinnelig var bompengeandelen på 1,9 milliarder kroner (2008-kroner), 68 prosent. Planlagt takstøkning fører til at bompengeandelen stiger med mer enn det dobbelte, 2,3 milliarder kroner, til 4,2 milliarder kroner. Dette utgjør 81 prosent. 

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen startet i 2008. Den kraftige takstøkningen blir trolig satt i verk fra januar 2018, eventuelt i løpet av første kvartal. Dersom det skjer senere, må takstene økes enda mer. Takstøkningen ligger nå hos sentrale myndigheter for behandling.

Hva blir takstene?

Takstene øker fra 14 til 22 kroner, og fra 28 til 44 kroner for tyngre kjøretøy i takstgruppe 2. Det kan også bli enda dyrere. Det er nevnt summer på både 24 og 28 kroner for lette kjøretøy i takstgruppe 1.

I tillegg blir rabattsystemet lagt om, slik at det kun er mulig å få 20 prosent rabatt, mot 50 prosent nå.

Bompasseringer som nå koster syv kroner etter rabatt på 50 prosent, vil etter takstøkningen bli nesten tredoblet – til 18 kroner etter rabatt på 20 prosent.

Hvor blir bommene?

Syv bommer i og rundt Haugesund sentrum, samt seks bommer i nabokommunene, totalt 13 bommer.

Stavanger-regionen (Nord-Jæren)

Den forrige bypakken har utløpt, og de rundt 20 bomstasjonene blir erstattet av 38 nye. 

Hva skal bygges?

Drøyt 18 milliarder kroner skal brukes på kollektivtrafikk, samt på prosjekter for syklende og gående, og på særskilte tiltak med miljø og trafikksikkerhet i fokus. 12 milliarder kroner skal brukes på veiutbygginger.

Etter at Motor fikk denne oversikten i 2017 har det blitt en kostnadssprekk på syv milliarder kroner, slik at summene nå er endret.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

37 milliarder kroner. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Opprinnelig plan var 25 milliarder kroner (83 prosent av daværende kostnad). Det er uklart hvem som skal betale en sprekk på syv milliarder kroner.

Når starter bompengeinnkrevingen?

I 2018.

Hva blir takstene?

For takstgruppe 1 vil det koste 22 kroner å passere bomstasjonene utenom rushtiden og 44 kroner i rushtiden (kl. 07-09 og 15-17 på hverdager).

For takstgruppe 2 blir satsene henholdsvis 55 og 110 kroner.

Man må betale for inntil 75 passeringer i måneden. Dersom 40 av disse er i rushtiden og 35 utenom rushtiden, vil dette utgjøre 2530 kroner i måneden i bompenger for takstgruppe 1. Det blir kun enveis innkreving, inn mot sentrum – ikke ut.

Årlige bompengeinntekter er beregnet til 1,6 millioner kroner.

Hvor blir bommene?

Det blir totalt 38 bomstasjoner. Det blir 11 bommer rundt Stavanger sentrum, 10 bommer rundt Sandnes sentrum, 10 bommer rundt Forus, to bommer rundt Risavika og to bommer rundt Sola lufthavn. Bommene skal utgjøre en ring rundt de fem områdene. I tillegg blir det tre bommer mot Randaberg kommune.

En konsekvensutredning viser at enkelte må betale opp mot 30 000 kroner i året i bompenger.

Bryne-området

Dette er en utbyggingspakke for Klepp, Time og Hå kommuner, som ligger sør for Stavanger/Sandnes-området. Pakkens formelle navn er Utbyggingspakke Jæren.

Hva skal bygges?

En veipakke med fokus på veibygging, blant annet firefeltsvei på fylkesvei 44 forbi Bryne, ny omkjørngsvei rundt Kvernaland og utbedring av Buevei til E39. Men det skal også bygges en rekke sykkel- og gangstier. Men formelle vedtak gjenstår.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

En kalkyle fra 2016 lød på tre milliarder kroner. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Uklart, men det blir trolig en høy bompengeandel.

Når starter bompengeinnkrevingen?

I løpet av årene 2020-2022.

Hva blir takstene?

Ikke klart. Men det blir felles timesregel med bomringen på Nord-Jæren. Maksimalt passeringstak blir høyt sammenlignet med andre bomringer. Først etter 75 passeringer i måneden slipper man å betale. 

Hvor blir bommene?

Det planlegges 11 bomstasjoner. Bommene kommer trolig i nærheten av veiene som bygges ut.

Kristiansand

Hva skal bygges?

Ca 10 milliarder kroner skal brukes på drift og investeringer i kollektivtrafikken samt på prosjekter for gående, syklende og rene miljøtiltak.

4,6 milliarder kroner skal brukes på veiprosjekter. De to største veiutbyggingsprosjektene er utbygging av 1,7 kilometer på E39 fra Gartnerløkka midt i sentrum til Kolsdalen ved nikkelverket, samt ny havnegate ved ferjeterminalen.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

14,8 milliarder kroner

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ca fem-seks milliarder kroner, som gir en bompengeandel på ca 35-40 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Takstene i den nåværende bomringen skrus kraftig opp trolig i løpet av 2019. Tidspunktet er avhengig av når myndighetene har på plass et endelig opplegg for pakken. 

Hva blir takstene?

Opprinnelig var det meningen å plusse på bompengetakstene med 50 prosent, fra dagens takster på henholdsvis 14 kroner utenfor rushtid og 21 kroner i rushtiden, og opp til henholdsvis 21 kroner og 32 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1.

Men nå ønsker man dessuten å differensiere satsene, slik at det trolig blir enda dyrere for dieselbiler og billigere for elbiler.

Hvor blir bommene?

Det er foreslått å nesten tredoble antallet bomstasjoner i byen, fra fem til 13. I tillegg til totalt åtte bommer rundt sentrum, blir det også bommer i bydelene Hellemyr og Voie/Vågsbygd, samt tre bommer rundt Sørlandsparken, hvor det blant annet er store kjøpesentre og Kristiansand dyrepark.

Arendal og Grimstad

Hva skal bygges?

Utbygging og forbedring av adkomstveiene til Grimstad og Arendal sentrum fra E18. Dessuten skal det brukes penger på kollektivtiltak, parkering for biler ved kollektivknutepunkt og tiltak for gående og syklende. Mål for anleggsstart er i 2020.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Ikke klart. Men i størrelsesorden to-fire milliarder kroner pluss drift av utvidet kollektivtilbud. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ikke klart, men trolig 80-90 prosent. Det er heller ikke klart om og hvor mye staten vil bidra med. Prosjektet er i en tidlig fase.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Samtidig med anleggsstart, forhåpentligvis i 2020.

Hva blir takstene?

I gjennomsnitt trolig rundt 15-20 kroner. Men det planlegges differensierte takster for motor og drivstofftype, og i/utenfor rushtid – slik at dieselbiler må betale mer i rushtid, og elbiler mindre utenfor rushtid. Innkreving kun i en kjøreretning.

Hvor blir bommene?

Ikke klart, men planleggerne ønsker bomstasjoner også rundt kjøpesentrene, i tillegg til i sentrumsområdene. Det kan bli rundt 20 bommer. 

Grenland

Hva skal bygges?

Drøyt én milliard kroner brukes på utbygging av rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand og fv 32 Lillelvkrysset. 1,5 milliarder kroner brukes på drift av kollektivtrafikken samt på mindre prosjekter. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

2,7 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

1,4 milliarder kroner, som gir en bompengeandel på 52 prosent. 

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen startet i fjor høst. Det planlegges for at bommene skal stå i 10 år, til 2026. I de fleste andre bompengeprosjekter er nedbetalingstiden planlagt til 15 år.

Hva blir takstene?

15 kroner utenfor rushtid, 21 kroner i rushtid (kl. 07-09 og 15-17). Dobbelt takst for tunge kjøretøy (takstgruppe 2). Innkreving i én retning.

Hvor blir bommene?

Det er totalt 13 bommer i og rundt Porsgrunn og Skien.

Larvik

Hva skal bygges?

I en utredning ledet av Statens vegvesen foreslås det en bypakke med tung satsing på kollektivtrafikken, gang- og sykkeltilbudet. Mye av pengene skal også brukes på å løse trafikkproblemene gjennom sentrum, enten med en miljøgate eller en tunnel. Det skal også bygges ny bru over Lågen. Man håper på byggestart i 2020-21.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,6-2,6 milliarder kroner – avhengig av om det bygges tunnel eller ikke.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Foreløpig bompengeandel er 100 prosent – altså ingen annen finansiering.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Samtidig med byggestart, forhåpentligvis i 2020-21.

Hva blir takstene?

22 kroner med kun enveis innkreving, og ikke differensierte takster for rushtid og motortype.

Hvor blir bommene?

Det planlegges seks bommer ved innfartsårene til sentrum, ved E18 og bruene over Lågen. Det kan bli ytterligere fire bommer i nordre del av sentrum.

Tønsberg

Hva skal bygges?

Høsten 2016 ble bomringen etter den forrige bypakken lagt ned. Nå planlegges det en ny, som blant annet skal finansiere bygging av fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Ca tre milliarder kroner, men det kan bli mer.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Det meste, unntatt ca 2-300 millioner kroner som budsjetteres fra fylkeskommunen.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Trolig i 2023-24. 

Hva blir takstene?

Det er anslått en takst på ca 20 kroner. Tids- og miljødifferensierte takster vurderes, slik at noen må betale mer enn andre.

Hvor blir bommene?

Ikke avklart, men mest trolig blir det bomstasjoner på de samme stedene som hadde det forrige gang det var bomring i Tønsberg. I tillegg blir det også en bom i forbindelse med fastlandsforbindelsen som skal bygges.

Drammens-regionen (Buskerudbyen)

Planene skal opp til ny lokalpolitisk behandling våren 2018 fordi deler av pakken ikke ble prioritert i Nasjonal transportplan. Derfor kan det bli endringer i planene, blant annet for plasseringen av bompengene.

Hva skal bygges?

Halvparten av pengene, 6,5 milliarder kroner, skal brukes på bedre busstilbud. 3,5 milliarder kroner skal brukes på veier, blant annet på nytt tunnelløp i Strømsåstunnelen på E134, utbygging av riksvei 23 fra Linnes i Lier til E18, og bygging av Holmenbrua på riksvei 282.

Nærmere tre milliarder kroner skal brukes på tiltak for gående og syklende, pendlerparkering og på kollektivknutepunkt.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

I vedtaket fra 2016 er det lagt opp til en bypakke med et totalbudsjett på 12,8 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Nesten alt, ca 11 milliarder kroner – som utgjør ca 85 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Trolig i løpet av 2020. 

Hva blir takstene?

Ikke klare. Men det legges opp til innkreving ved passering begge veier.

Hvor blir bommene?

27 bomstasjoner i Lier, Drammen og Eiker-kommunene. Mange av dem er tenkt plassert rundt europaveien ved Drammen.

Hønefoss

Hva skal bygges?

Det er gjennomført en utredning av mulige konseptvalg hvor det foreslås utbygging med hovedvekt på tiltak for gående og syklende. Vegutbygging i sentrumsområdet utgjør ca 15 prosent av bypakken, kollektivtiltak utgjør rundt 30 prosent, mens tiltak for gående og syklende utgjør drøyt halvparten av de totale kostnadene.

Godt over én milliard kroner skal brukes på gang- og sykkelnettet, gang- og sykkelbruer og gågate. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

2,3 milliarder kroner (2017-tall).

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Uavklart, men andelen blir trolig høy.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Det er helt uklart når det kan bli start for anleggsarbeider og bompengeinnkreving. Men vegvesenet anslår at det vil skje innen midten av 2020-tallet. 

Hva blir takstene?

I en utredning er det anslått fire satser, fra 10 kroner kun inn mot sentrum utenom rushtiden til hele 60 kroner inn mot sentrum i rushtiden. Det kan bli også bli betaling både inn og ut av sentrum.

Hvor blir bommene?

I en utredning er det foreslått fem bommer i og rundt sentrum.

Oslo og Akershus

Hva skal bygges?

Delfinansiering av store veiutbyggingsprosjekter som E18 vestover og E6 Klemetsrud-Ulven, samt finansiering av store kollektivtiltak som Fornebubanen og sentrumstunnel under Oslo sentrum. Mye av pengene skal også brukes på nye T-banevogner og drift av kollektivtrafikken.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

137 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

74 milliarder kroner, som utgjør en bompengeandel på 59 prosent. 79 prosent av bompengene brukes på kollektivtiltak og prosjekter for syklende. Bompengeinntektene er anslått til å bli 4,4 milliarder kroner i året.

Når starter bompengeinnkrevingen?

1. oktober 2017 stiger takstene i dagens bomstasjoner. I 2019 og 2020 blir det ytterligere økninger – og elbiler må betale.

Hva blir takstene?

I dag betaler alle biler unntatt nullutslippskjøretøy 34 kroner. Fra 1. oktober vil det koste 43 kroner for bensinbiler utenfor rushtiden, og 53 kroner i rushtiden (klokka 06.30-09 og 15-17). For dieselbiler blir takstene henholdsvis 48 og 58 kroner. Prisene gjelder for biler i takstgruppe 1 (kjøretøy under 3,5 tonn). For tyngre biler, takstgruppe 2, vil det koste mellom 100 og 190 kroner.

Fra 2019 blir takstsystemet lagt om, og det blir i praksis mye dyrere. I de fleste av bommene blir det innkreving begge veier, mens det blir innkreving kun inn mot byen i bomstasjonene ved bygrensen fra Bærum, Romerike og Follo.

Fra 2019 blir dette takstene for kjøretøy under 3,5 tonn:

  Bomring på bygrensene (betaling kun mot Oslo) I dagens bomring (betaling hver vei) Bomring i indre by, langs ring 2 og i to bompengearmer (betaling hver vei) Normaltakst bensinbil 20 20 16 Rushtidstakst bensinbil 26 26 20 Normaltakst dieselbil 24 24 18 Rushtidstakst dieselbil 29 29 22 Normaltakst nullutslippsbil 5 5 4 Rushtidstakst nullutslippsbil 10 10 8

Fra 2020 stiger satsene for elbiler.

Hvor blir bommene?

I dag er det 29 bomstasjoner som omkranser Oslo. Fra 2019 kommer det et 50-talls nye bomstasjoner, slik at det totalt blir ca 85 bomstasjoner i Oslo. De nye bommene kommer på kommunegrensene mot Romerike og Follo, i en ny bomring rundt indre by, samt i egne bompengearmer flere steder i Oslo.

Nedre Glomma (Fredrikstad- og Sarpsborg-regionen)

Hva skal bygges?

Utbedring av riksvei 110 på den vel én kilometer lange strekningen Ørebekk-Simo inn mot Fredrikstad sentrum. Utbedring av fylkesvei 109, hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ny bro over Glomma i både Fredrikstad og Sarpsborg. Kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

10-12 milliarder kroner. Prosjekter for 1,2 milliarder kroner er så langt godkjent av Stortinget.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

555 millioner kroner (46 prosent) av 1,2 milliarder kroner, det som foreløpig er vedtatt. Bompengeandelen på hele pakken er ikke avklart. Men dersom andelen blir den samme som i første del, vil bompengeandelen være ca fem milliarder kroner.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen i seks bommer i en ring rundt Fredrikstad starter i april 2018. De resterende 15 bommene vil settes i drift noen år inn på 2020-tallet.

Hva blir takstene?

Ca 28 for lette kjøretøy og 69 kroner for tunge kjøretøy (anslag for 2018-kroner). 

Hvor blir bommene?

Seks bommer i en ring rundt Fredrikstad fra april 2018, senere ytterligere 15 bommer, de fleste i og rundt Sarpsborg. To av bommene kom i 2011, da Kråkerøyforbindelsen åpnet. 

Fotnote: Opplysningene er innhentet primært fra Statens vegvesens nettsider og fagpersoner. Noe informasjon er også hentet fra lokalpressen og kommunene som er omfattet av bypakkene. For mange bypakker er det sikre og konkrete fakta, mens det for andre er mange uklare forhold – og dermed er tall og fakta basert på erfaringer og anslag fra samferdselsmyndighetene.

I tillegg til byene i oversikten, planlegges det bypakker i enda flere byer. Men her er prosjektene på et tidlig stadium, og planene er ikke konkrete – heller ikke kostnadene.

Blant byene som planlegger bypakker med bompengeinnkreving er Gjøvik, hvor det kan bli åtte-ti bommer i og rundt sentrum.

Også i Kristiansund planlegges det en bypakke, med seks bommer i og rundt sentrum. Lokale myndigheter i Kristiansund har en ønskeliste på seks prosjekter de ønsker å få gjennomført, og med en total ramme på 2,5 milliarder kroner. Men siden ingen av utbyggingsprosjektene i Kristiansund er prioritert i Nasjonal transportplan for de kommende 12 årene, er det høyst usikkert når en bypakke blir realisert.

Det diskuteres også bypakker blant annet i byene på Innherred (Levanger og Verdal).