DÅRLGE VEIER: Dårlige veier og spredt utbygging av industri er de viktigste årsakene til de mange dødsulykkene som involverer tunge kjøretøyer, ifølge TØI. Bildet er arrangert. Foto: Rune Korsvoll

Dårlige veier dreper, mener TØI:

For hver tredje trafikkdrepte er et tung kjøretøy involvert

For hver tredje trafikkdrepte i Norge er et tungt kjøretøy involvert. Denne andelen er dobbelt så høy som gjennomsnittet i Europa. En av årsakene er spredt utbygging av industri i Norge, med påfølgende transportbehov på dårlige veier.

Publisert Sist oppdatert

Det er en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som konkluderer med at tunge kjøretøyer er involvert i mange av de alvorligste trafikkulykkene.

Norge er et land som ligger helt i verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet, men dette gjelder altså ikke for ulykker med tunge kjøretøyer.

Trenden i antall drepte i tungbilulykker de siste årene er som for alle ulykker nedadgående, men reduk­sjonen i Europa har vært dobbelt så stor som i Norge.

Spredt lokalisering av virksomheter og gode økonomiske tider har gitt mye tung godstrafikk på et veinett preget av mye svinger og lite atskilte kjøreretninger.

Dette er den viktigste forklaringen til det relativt høye nivået av drepte i tungbilulykker i Norge, konkluderer TØI-rapporten, som er forfattet av Per Andreas Langeland og Ross Owen Phillips.

Les også: Farlig sideterreng, høy fart og rus dreper

Det er møteulykker som er den dominerende ulykkestypen med tunge kjøretøy i Norge.

70 prosent av de omkomne i ulykker med lastebil er fra møteulykker.

Tunge kjøretøy utløser imidlertid «bare» hver 20. dødelige møteulykke på rette veistrekninger. Tilsvarende andel i svinger er hver femte ulykke.

Ni av ti som omkommer i møteulykker med lastebil sitter i møtende person- eller varebil.

Les også: Biler med firehjulstrekk i flest ulykker

Rapporten gir en oversikt over risikofaktorer med bruk av tunge kjøretøy i Norge, og peker på en del tiltak som bør settes i verk for å bedre situasjonen:

Overføring av godstransport til sjø og bane Veistandard med bedre forutsigbarhet og beskyttelse Tydeligere regulering av trafikk i uforutsigbare og avvikende trafikkmiljøer Skjerpet kontroll av tunge kjøretøyers stabilitetsegenskaper Bedre samordning av tilsynsfunksjonene Utvidet bruk av førerstøttesystemer