HOVEDVEIEN: Slik er standarden på en av landets transportkorridorer, E39 ved Vadheim på nordsiden av Sognefjorden. Foto: Peter Raaum
HOVEDVEIEN: Slik er standarden på en av landets transportkorridorer, E39 ved Vadheim på nordsiden av Sognefjorden. Foto: Peter Raaum

Innspill til neste transportplan:

Her er tidenes mest kostbare ønskeliste

Norge står midt i den største satsingen på samferdsel noensinne, med en ramme for gjeldende Nasjonal Transportplan på 1064 milliarder. Ønskelisten fra landets 11 fylker for den neste planperioden viser at det er forventninger om mer.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Samferdselsdepartementet har fått prioriteringene fra fylkeskommunene i arbeidet med neste Nasjonal Transportplan (NTP), som skal legges fram våren 2021.

Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til en tidligere dialog mellom departementet og de regionale myndighetene enn ved tidligere NTP-framleggelser.

Og fylkene har tatt regjeringen på ordet.

Ønskelistene spenner fra detaljerte planer for de minste veistrekninger, til større og strategiske visjoner for morgendagens transport.

Men noe går igjen:

 • Fylkene forlanger at regjeringen bygger videre på prioriteringene fra dagens NTP, både når det gjelder de konkrete prosjektene og de økonomiske ambisjonene.

 • Samtidig løfter de fram krav om midler til vedlikehold og sikring av det eksisterende veinettet, hvor vedlikeholdsetterslepet begynner å vokse til enorme beløp.

Annonseblokk (Motor.no_blokk_1)

Til lands og til vanns

Motor har gått gjennom prioriteringslistene fra de 11 fylkene – og sett hva de vil prioritere knyttet til vei og veitrafikk. Vær obs på at fylkene i ulik grad også har omfattende ønsker for tog, fly og maritime tiltak, de er ikke tatt med her. Alle innspillene kan du finne på departementets nettsider.

Slik er ønskelisten – fylke for fylke:

Agder:
 • Vil utvikle mobilitetstilbud som forbereder regionen til å være en del av et lavutslippssamfunn. Fylkeskommunen må sikres ressurser for å ta igjen etterslep på fylkesvei.

 • Vil etablere sammenhengende transportkorridorer, og fullføre riksveiprosjektene i gjeldende NTP – inkludert ferdig utbygd E18/E39 gjennom fylket.

 • Byvekstavtale for Kristiansand må sikre sykkelveiplaner og sammenhengende kollektivfelt inn og ut av byen. Økt tilskudd og forutsigbarhet for drift av kollektivtrafikken. NTP må åpne for avtaler om virkemidler for bærekraftig transport i mellomstore byer, og videreføre en veistandard på 7,5 meter på rv9 fra Kristisansand til Hovden.

Innlandet:
 • Alle NTP-prosjekter skal vurderes i et klimaperspektiv, og gang/sykkel/kollektiv skal prioriteres der det gir positive klimaeffekter og er et alternativ til andre transportformer. Staten må bidra med byutviklingspakker også til små og mellomstore byer.

 • Påbegynte prosjekter i inneværende NTP må fullføres. De nasjonale transportkorridorene gjennom fylket er viktige for et nasjonal transportnettverk som er effektivt og robust, men også for å knytte fylket bedre sammen.

 • Utbedring og vedlikehold må prioriteres foran nye, større prosjekt.

 • NTP må i større grad se sammenheng mellom investeringer på riksvei- og fylkesveinett. Restriksjoner på sideveisbommer vil redusere provenyet og øke trafikk/slitasje på fylkesveiene.

 • Staten bør overta garantiansvaret for låneopptak til riksvei, urimelig at fylkeskommunene skal garantere for veier staten har ansvar for.

Møre og Romsdal:
 • Krever statlig program for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei, og forsterket satsing på vedlikehold og fornying av riksvei. Estimert vedlikeholdsetterslep er på 8,6 milliarder kroner.

 • Flere statlige program for nullutslippsteknologi på kollektiv, kollektiv i distriktet, trafikksikkerhet og skredsikring. Større plass i NTP for teknologi og innovasjon.

 • Bypakker i Ålesund, Kristiansund og Molde, pluss byvekstavtale for mellomstore byområder. Enkeltveier: E136 Ålesund-Innlandet, Sykehusvegen, E39 Årø-Hjelset, E39 Ålesund-Molde, rv70 Meisingset-Ålvundfossen, E39 Volda-Furene.

 • Foreslår veiprising som et av fire kostnadsreduserende tiltak.

Les også: Her er alle Motors biltester

Nordland:
 • Nullvisjonen (ingen drepte/hardt skadde) må legges til grunn. Hovedveinettet må i større grad sees i sammen med fylkesveinettet. Å fullføre E6 Helgeland vil sikre et godt hovedveinett sør-nord i søndre del av fylket, behov for tilsvarende fra Fauske og nordover – med arm til Bodø. NTP bør også ha mål om at E10, mellomriksveiene og øvrig statlig veinett utvikles for økt pålitelighet og reduserte avstander.

 • Det legges til grunn at prosjekter i dagens NTP oppfylles. Videre prioritert på E6: Fauske-Boknes, Sørelva-Borkamo og tunnel gjennom Narvik. På E10: Å-Fiskebøl i Lofoten. Rv 80/E6 Bodø-Fauske. Skredsikring E10 Lofoten.

 • Bypakke/byvekstavtale for Bodø, samt et drøyt dusin mindre statlige veitiltak (prosjekter med ramme under 500 mill.).

 • Prioritering av nødvendige midler til opprusting av fylkesveinettet. Estimert vedlikeholdsetterslep er på 9 milliarder kroner – og økende.

Oslo:
 • NTP som plan må bidra til minst å halvere klimagassutslippene fra transport, og sikre befolkningen bærekraftig mobilitet – med kollektivtrafikk som førstevalg.

 • Prioritet 1: Ny sentrumstunnel for T-banen, ny Majorstuen stasjon, Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen. Prioritet 2: Vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur. Prioritet 3: Sikre bedre fremkommelighet for kollektiv.

 • Vil ikke prioritere økt veikapasitet, men legge bedre til rette for sykkel. Utbyggingen av Follobanen er en viktig del av togtilbudet sørover mot Göteborg. Vil beholde bomstasjonen på Svinesund og hvis mulig øremerke midlene en utredning av et bedre togtilbud til Göteborg for å redusere godstrafikken i Oslo-området.

Les også: Ut på tur? – se Motors veikrotester

Rogaland:
 • Forutsetter at neste NTP har en økonomisk ramme som minimum er på dagens nivå.

 • Byvekstavtale for Haugesund, hvis ordningen utvides til mellomstore/mindre byer. Vedlikeholdsetterslepet er stort og økende, og krever økte rammer. Dobling av midlene til skredsikring. Forutsigbare rammetilskudd til kollektiv.

 • Nye finansieringsstrategier og ordninger som reduserer bompengeandelen i veiprosjekter og nødvendigheten av at fylkene gir store garantier. Fryse bompengetakstene i Ryfast på 2020-nivå. Konkrete prosjekter: Realisering av Rogfast og E39 Lyngdal-Ålgård.

 • Nye prioriterte prosjekter: E134 øst-vest, skredsikring rv13, utvidelse av Nasjonale turistveger.

Troms og Finnmark:
 • Dagens NTP-prosjekter legges inn som prioriterte i 2022-27, ved siden av at bygging E10 Hålogalandsvegen og E6 Kvænangsfjellet igangsettes.

 • Dagens fylkesveier har et vedlikeholdsetterslep på 10 milliarder kroner, krever en særskilt ramme for å ta inn dette.

 • Prioriterte veiprosjekter: Innfart Tromsø (Sørbotn-Laukslett), rv94 Skaidi-Hammerfest, E6/E8 Nordkjosbotn-Hatteng, E8 Skibotn-Kilpisjärvi, Olderdalen-Langslett. Seks spesifikke skredsikringsprosjekt, bl.a. E45 Kløfta og E8 Lavangsdalen.

 • Byvekstavtale for Tromsø, samt bypakke for Hammerfest og Harstad.

 • I tillegg ber man om en del mindre riksveitiltak, tiltak for trafikksikkerhet, kollektiv, døgnhvileplasser, utbedring av bruer og tunneler, småbytiltak for Vadsø, Kirkenes og Finnsnes, samt styrking av midler til dekkelegging (anslått årlig minimum på 300-400 km nytt asfaltdekke).

Les også: Dette er Norges best besøkte turistattraksjon

Trøndelag:
 • På veisiden prioriteres at Nye Veier gjennomfører sin portefølje, samt videreføring av dagens NTP-prosjekter. Deretter E39 Klett-Stormyra og E6 Asp-Grong, samt riksveitiltak i Trondheim.

 • Finansiering av helheltlig plan for skredsikring og betydelig økning av midler for redusering av vedlikeholdsetterslepet.

 • Økte rammer for byvekstavtalen for Trondheim.

Vestfold og Telemark:
 • Vintersikker E134, med prioritering av strekningen Seljestad-Vågsli i første seksårsperiode.

 • Nye rammer for å redusere vedlikeholdsetterslepet, som er på ca. 500 mill. kroner pr år. 

 • Byvekstavtale Grenland og Vestfoldbyen (Tønsberg/Sandefjord/Larvik).

 • Fullføring av E18 uten forsinkelser.

Vestland:
 • Regionen har store utfordringer knyttet til infrastruktur og ber om å prioriteres i NTP 2022-33. Prioritere bygging av ferjefri E39 og rassikring av E16 i første del av planperioden. Ras- og flomsikring er beregnet å koste 40 milliarder kroner. Ber om ekstraordinær bevilgning for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i løpet av 10 år. Etterslepet er p.t. på ca. 12 milliarder kroner. Påpeker underfinansiering i forbindelse med tunnelsikkerhetsforskriften (Vestland har halvparten av landets fylkesveitunneler). Behov for bedre omkjøringsveier.

 • Bedre finansieringssystem for byvekstavtalene må endres, slik at staten tar et større ansvar for kollektiv.

 • Prosjektene som ligger inne i dagens NTP, må prioriteres i første seksårsperiode i neste NTP, blant flere tiltak på E39 og E134.

 • Fylkeskommunen opprettholder visjonen om ferjefri E39. Vil prioritere rv52 og E134 som hovedsamband mellom øst og vest.

 • Vil utvikle etter fungerende ringveisystem for Bergen.

Viken:
 • Bygge mobilitetsstrategier for redusert transport, og flytte investeringsmidler fra kapasitetsøkende tiltak til kollektiv, sykkel og gange. Legge nullvisjonen til grunn, med fastsetting av ambisiøse etappemål. 

 • Prioritere trafikksikkerhet, fornyelse og vedlikehold framfor nye store veiprosjekter, både på riksvei og fylkesvei.

 • Styrke og videreutvikle byvekstavtalene.