LAGER NTP: Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk onsdag prioriteringslistene fra Statens vegvesen og Nye Veier for neste Nasjonal Transportplan. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Leverte innspill til Nasjonal Transportplan i dag:

Fikk forslag til nye veier for 650 milliarder

Statens Vegvesen og Nye Veier spilte inn forslag til veiprosjekter med en anslått kostnadsramme på 650 milliarder kroner, da selskapene leverte sine prioriteringer til neste Nasjonal Transportplan onsdag.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Nasjonal Transportplan 2022-33 skal presenteres innen påske 2021.

Enkeltstrekningene er gjennomgått lengre nede i saken. Her finner du lenke til samlet oversikt over Nye Veiers innspill, mens dette er prioriteringene fra Statens Vegvesen.

– Arbeidet med ny transportplan skjer nå i den svært krevende situasjonen som koronaviruset har skapt. I dag er det mange som føler usikkerhet for framtiden, og jeg har lyst til å minne om at ny NTP vil ha et 12-årsperspektiv. Arbeidet med å bygge landet skal ikke stanse opp, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

De store byene og fylkeskommunene skal gi sine prioriteringer innen 14. mai, mens det 1. juli er en generell høringsfrist på NTP-innspillene fra transportvirksomhetene.

Bestilte kostnadskutt

Bestillingen fra Samferdselsdepartementet var ikke bare prioritering av prosjektene, men også et krav om å finne betydelige kostnadsbesparelser fra tidligere prosjektbeskrivelser.

Nye Veier anslår at de kan klare en generell kostnadsreduksjon på 35 prosent.

Statens vegvesen har etter gjennomgang av 108 prosjekter med et utgangsestimat på 534 milliarder, funnet kostnadsreduksjoner på 134 milliarder.

Regjeringen har varslet at en stram finanspolitikk vil legge rammer for veibyggingen, og disse rammene blir neppe mindre stramme etter koronavirus-pandemien.

Det er gitt to alternative rammer for prioriteringene:

«Lav ramme» tar utgangspunkt i bevilgningsnivået fra 2020-budsjettet, med 31,1 milliarder i statlig ramme, pluss bompenger.

«Høy ramme» har en årlig gjennomsnittlig økning på 20 prosent fra dette nivået, i tråd med ambisjonene fra stortingsmeldingen om NTP i 2017.

Nye Veiers innspill favner ikke bare oppdragene som ligger inne i NTP, men også en angivelse av 18 strekninger som selskapet mener seg «godt egnet» til å utvikle frem mot 2050.

De 18 nye strekningene de foreslår lagt til selskapets portefølje er:

E39 Ålgård – Hove

E39 Bokn – Stord

E39 Stord – Os

E39 Ålesund – Molde

E136 Dombås – Vestnes

E6 Otta – Dombås

E6 Dombås – Ulsberg

Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg

E39 Klett – Harangen

E14 Stjørdal – Meråker

E6 Åsen – Steinkjer

Rv. 80 Bodø – Fauske

E6 Fauske – Bognes

E8 Nordkjosbotn – Tromsø

Rv. 4 Oslo – Mjøsbrua

Rv. 25 Hamar – Løten

Forbindelse Øst – Vest (over Hardangervidda)

Transport i og rundt Oslo

Samlet har de 18 prosjektene en kostnadsramme (i 2016-kroner) på 405 milliarder, men av disse utgjør tankene om en ny forbindelse mellom Oslo og Bergen hele 169 milliarder. Strekningen skal redusere kjøretiden mellom landets to største byer til fire timer, men prosjektet er i en svært tidlig fase – med økonomiske anslag som naturlig nok er svært usikre.

Kostnadsanslaget for de fire E39-prosjektene er på 108 milliarder (også 2016-kroner).

– Nye Veier foreslår disse strekningene med utgangspunkt i analyser av hele riksveinettet. Strekningene vi foreslår til utvidelse av vår portefølje har høy risiko for ulykker, dårlig fremkommelighet og lave hastigheter. Dette er strekninger hvor ny vei vil gi stor nytte for de som bruker dem, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, i en pressemelding.

NYE VEIER: Adm. direktør Anette Aanesland og styreleder Harald V. Nikolaisen.

Ulike rammer

Statens vegvesens foreslår riksvei-investeringer innenfor lav ramme på 154 milliarder, hvorav 44 milliarder skal gå til nye, store veiprosjekter. Innenfor høy ramme foreslår SVV investeringer på 242 milliarder, med 104 milliarder til de nye, store prosjektene.

– Prosjektene skal ha høy nytte for samfunnet. Når vi skal sette i gang nye prosjekter eller utbedringer langs eksisterende strekninger, er vi svært opptatt av å redusere kostnadene i prosjektene og øke nytten for trafikantene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi setter oss nye mål for å bedre trafikksikkerhet og reduksjon av klimagassutslippene. Dette er grunnleggende for prosjektgjennomføring og drift av veinettet, sier vegdirektøren.

STATENS VEGVESEN: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Forslagene er disse:

2022 – 2027

 • Lav ramme: E6 Oslo øst (Manglerudprosjektet) og rv. 22 Glommakryssing. 

 • Høy ramme: Utbedringer på deler av rv. 22.

 2028 - 2033

 • Lav ramme: Videre utbedring av rv. 22. slik at den er etablert som en god omkjøringsvei øst for Oslo.

 • Høy ramme: Videre utbedringer av rv. 22.

Korridor 2 Oslo-Ørje/Magnor

2022 - 2027

 • Lav ramme: Utbedringer på rv. 2 mellom Kongsvinger og Riksgrensen, Magnor. 

 • Høy ramme: E16 Nymoen-Eggemoen bygges ut. Utbedringer av E16 øst for Kongsvinger. Starter utbedring av rv. 25 mellom Elverum og Riksgrensen, Støa.

 2028 - 2033

 • Høy ramme: Ytterligere utbedringer av rv. 25 mellom Elverum og Riksgrensen. 

Korridor 3 Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger

2022 – 2027 

 • Lav ramme: Nytt tunnelløp for E134 Oslofjordtunnelen. E18 Lysaker-Strand-Ramstadsletta. Oppstart for rv. 282 Holmenbrua som omkjøringsvei for E18 og adkomsten til Drammen havn. Utbedring av rv. 42 Gamle Eigerøyveien-Hovlandsveien vil bedre tilgangen til Eigerøy havn.

 • Høy ramme: E39 Ålgård-Hove bygges ut. E134 Dagslett-E18 vil bli bygd ut, som sammen med nytt løp i Oslofjordtunnelen vil det gjøre østre del av E134 til en bedre omkjøringsvei sør for Oslo.

2028 - 2033

 • I høy ramme vil det bli ytterligere utbedring av rv. 426 mellom E39 og Egersund.

Korridor 4 Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim 

2022 - 2027

 • Lav ramme: Oppstart ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen, prosjektet E39 Ådland-Svegatjørn. Sammen med Rogfast bygger prosjektet bo- og arbeidsmarkedene på strekningen Stavanger-Stord-Bergen med vesentlig redusert reisetid. Sikring på strekningene rv. 13 Byrkjeneset og rv. 13 Vinje-Myrkdalstunnelen.

2028 - 2033

 • Lav ramme: Skredsikring på E3 og sikring av skredpunkter langs rv. 13. 

 • Høy ramme: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal. Betydelig redusert reisetid på E39 gjennom ferjefrie forbindelser og utbedring mellom dagens ferjestrekninger.  Betydelige utbedringer på rv. 13. Utbedringer og noe skredsikring på E39. Utbedringer på rv. 9 i Setesdal.

Korridor 5 Oslo-Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø 

2022 - 2027

 • Lav ramme: Skredsikring av E16 Hylland-Slæen.  Skredsikring rv. 5 Erdal-Naustdal gir tryggere og bedre fremkommelighet mellom Førde og Florø. Videre utbedring av rv. 5 Fjærlandstunnelen-Lundebotn og tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.

 • I høy ramme: Oppstart av rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein, som knytter Porsgrunn og Skien til E18. Utbedringer på rv. 5 i Sogndalsdalen.

2028 - 2033

 • Lav ramme: vesentlige utbedringer av blant annet E16, rv. 5 og rv. 41. 

Korridor 6 Oslo-Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

2022 - 2027

 • Lav ramme: Utbedringer på rv. 3 i Østerdalen. Utbedringer E6 på Dovrefjell. Utbedring på rv. 4 Lygna-Reinsvoll. Utbedring av E136 Veblungsnes ved Åndalsnes.

 • Høy ramme: Utbedringer langs E136 mellom Dombås og Bjorli og mellom Innfjorden og Vestnes. Rv. 15 Otta - Dønnfoss blir også utbedret. 

2028 - 2033

 • I høy ramme blir det skredsikring langs E136 og rv. 15. Det blir utbedringer på nordre deler av E6 og rv. 3, midtre deler av E136, og østre del av rv. 70.

Korridor 7 Trondheim – Bodø med armer til svenskegrensen

2022 - 2027

 • Lav ramme: Ny E6 Selli-Asp bygges som bedrer trafikksikkerheten på strekningen fra Steinkjer til kryss fv. 17.  Utbedringer på rv. 80 Sandvika-Sagelva, innfartsvei mot Bodø.

 • Høy ramme: Tiltak i og ved de mindre byene i Nordland.

2028 - 2033

 • Høy ramme: Tiltak for å forsterke bo- og arbeidsmarkedet mellom Trondheim og Steinkjer. Skredsikring flere steder i Trøndelag. Utbedring av strekninger på E6 i Trøndelag og Nordland. Mindre utbedringer på E14.

Korridor 8 Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med arm til Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland og Russland

2022 - 2027

 • Lav ramme: E6 Megården-Mørsvikbotn. E10 Nappstraumen - Å sikres mot skred.  Det blir utbedring av flere strekninger på E6, E10 og rv. 94. Utbedring av sikt- og sideterreng på flere strekninger.

 • Høy ramme: Ytterligere utbedringer på E6 og E10 for å få bedre oppetid og forutsigbarhet. Ytterligere tiltak på E6 og rv. 94. 

2028 - 2033

 • Høy ramme: Utbedring av deler av E6, E8 og E45. Utbedringer mellom E6 mellom Alta og Lakselv.