Nye bompengeanlegg

Disse bomprosjektene åpnes trolig i årene 2019-2021

Her er de nye bomprosjektene som venter bilistene fra 2019 til 2021.

Publisert Sist oppdatert

Rv 13 Ryfast:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Ryfastprosjektet på rv 13 vil gi ferjefri forbindelse mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger, og bygges sammen med Eiganestunnelen på E39 i Stavanger i ett prosjekt. De to prosjektene vil løse store trafikkproblemer i Stavanger. Ryfast består av nye firefeltsveier med to lange tunneler. Den ene tunnelen, Ryfylketunnelen mellom Solbakk i Strand kommune og Hundvåg i Stavanger, blir med 14,3 kilometer verdens lengste undersjøiske tunnel (inntil E39 Rogfast åpner). Den andre tunnelen, Hundvågtunnelen mellom bydelen Hundvåg og Stavanger sentrum, blir 5,5 kilometer lang. I tillegg bygges det noen kilometer med firefeltsvei før, mellom og etter tunnelene. Tunnelene bygges med to tunnelløp og to kjørefelt i hver retning.

Byggestatus:

Under bygging. Anleggsarbeidene startet i 2012, og er beregnet ferdig i 2019.

Kostnader:

Byggeprosjektet er beregnet å koste 5,8 milliarder kroner. 4,64 milliarder kroner (80 prosent) finansieres med bompenger, 810 millioner kroner (14 prosent) er statlige midler, mens vel 340 millioner kroner (seks prosent) er penger fra fylket, kommunene og næringslivet.

Takster:

Ryfast skal betales ned over 20 år. 15 år er det normale i bompengeprosjekter, men veimyndighetene har etter ønske fra lokale myndigheter godtatt 20 års nedbetalingstid. Dette gir lavere takster, men også mye høyere renteutgifter og økte utgifter til drift av bompengeanlegget. I proposisjonen som ble lagt frem for Stortinget i 2012 er det beregnet følgende takster (omregnet til 2017-kroner):

  • Ryfylketunnelen: Takstgruppe 1 255 kroner, takstgruppe 2 766 kroner.
  • Hundvågtunnelen: Takstgruppe 1 33 kroner, takstgruppe 2 100 kroner.

Kilder: Stortingsproposisjonen, Øyvind Ellingsen og Helge Oddvin Sandvik, Statens vegvesen)

E39 Eiganestunnelen i Stavanger:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Eiganestunnelen på E39 er en del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim og en del av Ryfast-utbyggingen. Den vil løse store trafikkproblemer i Stavanger, og bygges nå i fellesskap med Ryfast. Eiganestunnelen går under deler av Stavanger sentrum fra Schancheholen til Smiene, og blir 3,7 kilometer lang. Før og etter tunnelen bygges det totalt én kilometer med firefeltsvei. Tunnelen bygges med to tunnelløp og to kjørefelt i hver retning.

Byggestatus:

Under bygging. Anleggsarbeidene startet i 2012, og er beregnet ferdig i 2019.

Kostnader:

Byggeprosjektet er beregnet å koste 1,8 milliarder kroner. 920 millioner kroner (51 prosent) skal finansieres med bompenger, mens 880 millioner kroner (49 prosent) er statlige midler.

Takster:

Det er ikke klart hva takstene blir. Bompengebetalingen vil delvis inngå i bypakken for Nord-Jæren.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Øyvind Ellingsen og Helge Oddvin Sandvik, Statens vegvesen)

E6 gjennom Hedmark:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det skal bygges 43 kilometer ny motorvei med fartsgrense på 110 km/t fra Kolomoen sør for Hamar til Mjøsbrua ved Moelv mellom Hamar og Lillehammer. Når utbyggingen er ferdig vil det være sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Mjøsbrua og Moelv, og reisetiden fra Kolomoen til Moelv vil bli redusert med ca ni minutter til ca 30 minutter. Kolomoen er for øvrig krysset hvor rv 3 tar av mot Elverum, Trysil og Østerdalen. I tillegg til motorveien skal det bygges 40 kilometer med lokalvei. Utbyggingen er i regi av selskapet Nye veier, som er statens nye selskap for større veiutbygginger. Dagens E6 har det meste av strekningen to felt uten midtdeler. Noen korte strekninger har tre felt og midtdeler.

Byggestatus:

Utbyggingen skal etter planen starte i løpet av 2017, og skal stå ferdig i 2021. Den første delstrekningen, fra Kolomoen til Kåterud sør for Hamar, åpnes allerede i 2019.

Kostnader:

Utbyggingen er beregnet å koste 8,59 milliarder kroner. Statlige midler utgjør 4,1 milliarder kroner (48 prosent), mens bompengene skal utgjøre 4,48 milliarder kroner (52 prosent). 

Takster:

Det blir fire bomstasjoner på E6. Den ene sør for Hamar, to mellom Hamar og Brumunddal, og den siste ved Rudshøgda mellom Brumunddal og Moelv. Det blir også bompengeinnkreving på to fylkesveier. Det vil koste 89 kroner for takstgruppe 1 og 178 kroner for takstgruppe 2 å passere alle fire bommene. Tre av bommene har samme takst, henholdsvis 21 kroner for takstgruppe 1 og 42 kroner for takstgruppe 2. Den sørligste bommen, som ligger mellom Kolomoen og Hamar, får en takst på 26 kroner for takstgruppe 1 og 52 kroner for takstgruppe 2. Bompengeinnkrevingen starter i 2019 på den første delstrekningen, når denne er ferdig bygget og åpner for trafikk.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Nye veier)

E18 gjennom Telemark (Rugtvedt-Dørdal):

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det skal bygges 16,8 kilometer ny firefelts motorvei mellom Rugtvedt og Dørdal på E18 i Telemark. Dette er den ene av de to store utbyggingene som nå skal utføres på E18 fra Langangen mellom Larvik og Porsgrunn og sørover mot Grimstad. Utbyggingen er i regi av selskapet Nye veier, som er statens nye selskap for større veiutbygginger. Den nye veien reduserer kjørelengden på strekningen med 1,6 kilometer.

Byggestatus:

Anleggsstart blir i vår. Planlagt åpning er i desember 2019.

Kostnader:

Totalkostnad er beregnet til 4,46 milliarder kroner. Bompenger utgjør 1,81 milliarder kroner (41 prosent), mens statlige midler utgjør 2,65 milliarder kroner (59 prosent).

Takster:

42 kroner for takstgruppe 1 og 126 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Nye veier)

E18 Tvedestrand – Arendal:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Dette er den andre store utbyggingen som nå pågår på E18 fra Langangen mellom Larvik og Porsgrunn og sørover mot Grimstad. Det bygges 23 kilometer firefelts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen er i dag tofeltsvei uten midtdeler. Den nye veien vil redusere reisetiden mellom de to sørlandsbyene med ca åtte minutter, fra ca en halvtime til drøyt 20 minutter. Utbyggingen inkluderer også bygging av 14 kilometer fylkesvei. Utbyggingen er i regi av selskapet Nye veier, som er statens nye selskap for større veiutbygginger.

Byggestatus:

Anleggsarbeidene startet i februar i år og strekningen skal åpnes i oktober 2019.

Kostnader:

Totalkostnaden er beregnet til 5,51 milliarder kroner. Bompengene utgjør 2,07 milliarder kroner (38 prosent), mens staten bidrar med 3,43 milliarder kroner (62 prosent). 

Takster:

Det blir to bomstasjoner. På strekningen Tvedestrand – Longum vil det koste 30 kroner for takstgruppe 1 og 75 kroner for takstgruppe 2, mens det på strekningen Longum – Harebakken ved Arendal vil koste 14 kroner for takstgruppe 1 og 35 kroner for takstgruppe 2. Totalt vil det koste 44 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 og 110 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2 å kjøre hele strekningen på 23 kilometer. Det blir ikke bompenger på den gamle E18.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Nye veier)

E134 gjennom Kongsberg:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Prosjektet er et kraftig løft for veinettet i Kongsberg. Det bygges 13,2 kilometer ny hovedvei mellom Damåsen og Saggrenda, som ligger på hver sin side av Kongsberg by. 8,5 kilometer blir firefeltsvei, mens resten blir tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det blir blant annet bygget fire tunneler. Prosjektet inkluderer også ca 10 kilometer med nye sideveier. 

Byggestatus:

Under bygging. Byggearbeidene startet våren 2015 og er planlagt ferdig høsten 2019.

Kostnader:

Utbyggingen koster 4,14 milliarder kroner. Bompenger skal finansiere 2,36 milliarder kroner (57 prosent), mens statlige midler utgjør 1,78 milliarder kroner (43 prosent).

Takster:

Det blir to bomstasjoner på nye E134, på hver side av Kongsberg by, samt én bomstasjon på gammel vei samt på en fylkesvei. Det vil koste ca 35 kroner for takstgruppe 1 og ca 105 kroner for takstgruppe 2. Å kjøre hele den nye europaveistrekningen vil koste 70 kroner i takstgruppe 1 og 210 kroner i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

Fv 17/fv 720 Steinkjer-Malm-Namsos:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Fylkesvei 17 er hovedveien mellom trønderbyene Steinkjer og Namsos, mens fv 720 er vei mellom Innherred og Fosen, og som går gjennom tettstedet Malm. De to veiene knytter sammen regionene Innherred, Fosen og Namdalen. Fv 17 mellom Steinkjer og Namsos har dårlig standard, og skal bygges ut over to trinn. I første omgang bygges strekningen mellom Dyrstad nord for Steinkjer og Sprova ut. 5,6 kilometer utbedres, mens det bygges 8,8 kilometer helt ny vei. I neste trinn skal det bygges videre mot Namsos, men denne utbyggingen er ikke med i første trinn – og det er ikke klart når det vil skje. Fv 720 bygges ny fra krysset ved fv 17 til tettstedet Malm, en strekning på 5,8 kilometer. Reisetiden på denne strekningen reduseres med hele 40 prosent. Det blir vanlig tofelts vei, men på deler av strekningen blir det dobbel gullinje og romlefelt.

Byggestatus:

Anleggsstart var i mars med ferdigstillelse høsten 2019. Utbyggingen ble vedtatt i Stortinget 3. april. 

Kostnader:

Beregnede kostnader er 1,61 milliarder kroner. Veiprosjektet er historiens største i Nord-Trøndelag. 805 millioner kroner (50 prosent) dekkes av fylkeskommunale midler, mens bompenger utgjør en like stor andel. Det er ingen statlige midler.

Takster:

Det blir to bomstasjoner på fv 17 og én bomstasjon på fv 720. På bommen ved Dyrstad på fv 17 vil det koste 22 kroner for takstgruppe 1 og 44 kroner for takstgruppe 2. På bommen ved Sprova på fv 17 vil det koste 36 kroner for takstgruppe 1 og 72 kroner for takstgruppe 2. På bommen ved Strømsnes på fv 720 vil det koste 42 kroner for takstgruppe 1 og 84 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

Fylkesvei 33 over Tonsåsen i Oppland: 

Om dagens situasjon:

Fv 33 er hovedveien mellom Valdres og Gjøvik/Toten/Land-regionen i Oppland, og man ønsker samme standard på hele strekningen fra Dokka til Bjørgo i Valdres.

Om utbyggingsprosjektet:

Fv 33 skal bygges ut over Tonsåsen mellom Skartjednet og Tonsvatnet, en strekning på 11 kilometer. Planlagt oppstart er i november 2017 såfremt Stortinget vedtar prosjektet i vårsesjonen. Veien skal være ferdig i 2019 eller 2020. Utbyggingen koster 200 millioner kroner og skal finansieres med 100 millioner kroner i fylkeskommunale midler og like mye i bompenger. Takstene blir ca 20 kroner for takstgruppe 1 og ca 40 kroner for takstgruppe 2.

(Kilde: Statens vegvesen)

Rv 3 og rv 25 Løten-Elverum i Hedmark

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges 27 kilometer ny vei på riksvei 3 og riksvei 25 i Løten og Elverum. Riksvei 3 er den ene av to hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim, mens riksvei 25 er hovedveien mellom hedmarksbyene Hamar og Elverum. Riksvei 3 bygges ut med to felt med midtdeler og forbikjøringsfelt over totalt ca 10,5 kilometer fra Ommangsvollen sørvest for Løten sentrum til Tønset ved Brenneriroa, og fra Åkroken nordvest for Elverum til Grundset ca fem kilometer nord for Elverum. Riksvei 25 bygges ut fra Tønset ved Brenneriroa til Basthjørnet i Elverum med firefelts motorvei. På det meste av denne strekningen går også riksvei 3. Dette er en strekning på 16,5 kilometer. Her er det i dag svært høy trafikk, med 14 000 kjøretøy i gjennomsnitt hvert døgn. Utbyggingen gir bedre vei på en viktig del av hovedveinettet mellom Oslo og Trondheim, samt en styrking av Hamar-Elverumsområdet som en felles region gjennom opprustingen av riksvei 25.

Byggestatus:

Oppstart trolig våren 2018. Ferdigstillelse mot slutten av i 2020. Omlegging av lokalveinettet samt utvidelse av eksisterende rv 3/rv 25 ved Terningmoen starter etter planen i april 2017. Utbyggingen ble vedtatt i Stortinget 30. mars.

Kostnader:

Utbyggingskostnaden er estimert til 5,2 milliarder kroner. Bompenger skal dekke 3,4 milliarder kroner (65 prosent), mens staten bidrar med 1,8 milliarder kroner (35 prosent).

Takster:

Det blir bomstasjon ved Ebru på kommunegrensen mellom Løten og Elverum både på ny rv 3/rv 25 og på gammel rv 3/rv 25. Veiprosjektet skal nedbetales over 20 år, og ikke over 15 år som er det normale. Bomtaksten for kjøretøy i takstgruppe 1 blir 44 kroner, og 88 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen, Tungt.no)

E6 Soknedal i Trøndelag:

Om dagens situasjon:

Statens vegvesen bygger ut delstrekningen Vindåsliene-Korporalsbrua forbi Soknedal i Midtre Gauldal kommune. Vegen har svært dårlig standard.

Om utbyggingsprosjektet:

Prosjektet har ikke vært i statsråd eller i Stortinget, men målet er behandling før sommeren og anleggsstart til høsten. Strekningen kan i så fall stå ferdig i 2020. Det skal bygges tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt, samt en tunnel på 3,6 kilometer. Denne bygges med kun ett løp, og inne i tunnelen blir det ikke midtdeler, og kun ett kjørefelt i begge retninger. Den nye veien vil gå utenfor Soknedal sentrum, og blir én kilometer kortere enn dagens strekning. Totalkostnaden er beregnet til 1,5 milliarder kroner. Staten bidrar med 755 millioner kroner (49 prosent), mens bompenger skal dekke 775 millioner kroner (51 prosent). Bompengetaksene er ikke klare enda. Men det blir innkreving både på ny og gammel E6. På ny E6 blir bomstasjonen lengst sør på strekningen.

(Kilder: Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen og avisa Oppdalingen)

Fv 714 Lakseveien i Trøndelag:

Om dagens situasjon:

Statens vegvesen utbedrer fv 714 Lakseveien mellom Stokkhaugen i Orkdal og Sunde i Snillfjord. Veien, som har vært 58 kilometer lang, forbinder kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya med Orkanger og Trondheim. Utbyggingen gjør at veien blir hele 13 kilometer kortere, og reisetiden blir betydelig redusert. Byggeprosjektet er delt opp i åtte delstrekninger. De fleste er nå bygget, og til sommeren åpner den foreløpig siste delstrekningen for trafikk. Men det mangler bompengevedtak for de resterende delstrekningene. 

Om utbyggingsprosjektet:

Vegvesenet sender nå søknad til Stortinget om bompengefinansiering av de to siste delstrekningene. Disse strekningene er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner. Fylkeskommunen har allerede vedtatt å bidra med ca 720 millioner kroner (ca 45 prosent), mens ca 880 millioner kroner (ca 55 prosent) etter planen skal hentes inn med bompenger.

Bompengeinnkrevingen på prosjektet startet allerede våren 2014. Finansieringen av de siste delstrekningene vil ikke føre til økte takster eller flere bomstasjoner. Men bomstasjonene vil stå i totalt 20 år, til år 2034, mot normalt 15 år på de fleste andre bompengeprosjektene. Det gir lavere takster men også mye høyere renteutgifter. Vegvesenet håper å komme i gang i løpet av høsten med den siste delen av utbyggingen, og at prosjektet kan stå helt ferdig bygget i 2020. 

Nå er det følgende priser i bomanlegget:

  • Passering Våvatnet: 54 kroner for takstgruppe 1 og 270 kroner for takstgruppe 2.
  • Passering Valslag: 70 kroner for takstgruppe 1 og 350 kroner for takstgruppe 2.
  • Passering begge bomanlegg: 124 kroner for takstgruppe 1 og 620 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen, nettsidene til Statens vegvesen og Autopass)

E16 i nedre Valdres i Oppland:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges 11 kilometer ny vei fra kommunesenteret Bagn i Sør-Aurdal til grenda Bjørgo. Strekningen er en del av E16 over Filefjell, som er en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Strekningen er også på hovedveien til Beitostølen og resten av de populære rekreasjonsområdene i Valdres. Det er stor trafikk i helger og ferier – spesielt vinterstid. Det bygges tofeltsvei uten midtdeler med tre felt på deler av strekningen hvor det er kraftig stigning. Fra Bagn bygges det tunnel på 4,3 kilometer, som erstatter den ulykkesutsatte veien opp Bagnskleiva.

Byggestatus:

Bygges nå, planlagt åpnet i 2020.

Kostnader:

Totalkostnaden er på 1,44 milliarder kroner. 340 millioner (23 prosent) finansieres med bompenger, 1,11 milliarder kroner (77 prosent) finansieres med statlige midler. 

Takster:

Det blir bomstasjoner både på gammel og ny E16. Forventete takster er ca 58 kroner (takstgruppe 1) og ca 175 kroner (takstgruppe 2).

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen, Avisa Valdres) 

Rv 36 Bø-Seljord:

Om dagens situasjon:

Rv 36 langs Seljordvannet har dårlig standard. Lokale myndigheter ønsker bedre vei. Prosjektet er et av flere utbyggingsprosjekter på rv 36 og E134 i regionen. 

Om utbyggingsprosjektet:

Det planlegges utbedring av tre korte parseller ved Stodi, Bukti og Bjørge på totalt fire kilometer. Vegvesenet håper på byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2020. Totalkostnaden er beregnet til 125 millioner kroner, og hele prosjektet bompengefinansieres.

(Kilde: Statens vegvesen)

E39 Kristiansand-Mandal-Lyngdal-Sandnes:

Om dagens situasjon:

Det nye statlige selskapet Nye veier har fått i oppdrag å bygge E39 Kristiansand-Sandnes. Den første delstrekningen som bygges er Kristiansand vest-Mandal øst, en strekning på 28 kilometer, som vil være 23 kilometer når den er ferdigbygd. Den totalt 221 kilometer lange strekningen mellom Kristiansand og Sandnes har svært dårlig standard, og opp gjennom årene har det vært mange alvorlige trafikkulykker. Nye veier har uttalt at de håper å få ferdig veien innen 2032, om 15 år. Et estimat Statens vegvesen tidligere har gjort viser en totalkostnad på 59 milliarder kroner for hele strekningen Kristiansand-Sandnes. Bompengeandelen er foreløpig beregnet til å bli på 37 prosent. Det innebærer at bilistene må betale 22 milliarder kroner. Med ny vei blir veistrekningen vesentlig kortere, og reisetiden reduseres fra 3,5 timer til ca to timer.

Om utbyggingsprosjektet:

Nye veier vil først bygge Kristiansand vest-Mandal øst, med start trolig i 2018 og med ferdigstillelse i 2021. Før den første delstrekningen er ferdig, vil Nye veier trolig starte bygging av neste delstrekning, som mest sannsynlig blir strekningen fra Mandal til Vatlandstunnelen vest for Lyngdal, en strekning som i dag er på 52 kilometer. Denne strekningen kan dermed trolig åpne i 2023-2024. Når hele utbyggingen er ferdig mellom Kristiansand og Lyngdal, vil lengden på strekningen være redusert fra 80 til 68 kilometer. Utbyggingen Kristiansand-Lyngdal er av Statens vegvesen tidligere beregnet til 23,2 milliarder kroner. 8,6 milliarder kroner (37 prosent) skal finansieres med bompenger, mens 14,6 milliarder kroner (63 prosent) skal finansieres med statlige midler. Nye veier vil fordele bompengene likt på hele strekningen Kristiansand-Sandnes, uavhengig av kostnaden på den enkelte delstrekningen. De budsjetterer med en bompengetakst på tre kroner per kilometer i takstgruppe 1, og ni kroner for takstgruppe 2. På strekningen Kristiansand-Lyngdal blir det totalt ni bommer, med bompengesatser på 204 kroner for takstgruppe 1 og 612 kroner for takstgruppe 2. Reisetiden Kristiansand-Lyngdal blir halvert, fra 70 til 37 minutter. Veien bygges som firefeltsvei.

(Kilder: Christian Altmann, Asbjørn Heieraas, Nye veier, Dagbladet)

Rv 23 Røyken-Lier:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Utbygging av 5,5 kilometer ny firefeltsvei mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune i Buskerud. Strekningen ligger vest for Oslofjordtunnelen. Veien er bindeleddet mellom E6, Follo-regionen og Østfold på østsiden av Oslofjorden, og E18 og Drammensregionen på vestsiden. Den nye veien blir to kilometer kortere enn den gamle.

Byggestatus:

Bygges nå. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2016, men på grunn av krevende grunnforhold med mye kvikkleire og vann er arbeidene allerede forsinket. Planlagt åpning i 2021.

Kostnader:

2,2 milliarder kroner. 820 millioner kroner (37 prosent) kommer fra staten og 1,36 milliarder kroner (62 prosent) finansieres med bompenger.

Takster:

Det blir bomstasjoner både på ny og gammel vei. 21 kroner for takstgruppe 1 og 63 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

E16 Jevnaker:

Om dagens situasjon:

E16 forbi Jevnaker har svært dårlig standard, er smal og svingete med mye lokaltrafikk. I flere år har veimyndighetene planlagt utbygging og omlegging av veien. Men utbyggingen har flere ganger blitt utsatt, blant annet på grunn av en konflikt med en grunneier.

Om utbyggingsprosjektet:

E16 forbi Jevnaker fra Olum i Oppland i øst til Nymoen i Buskerud vest skal stort sett bygges i en ny trasé. Prosjektet er delt opp i to delprosjekt, Olum-Eggemoen (12,4 km) og Eggemoen-Nymoen (syv km). Strekningen Olum-Eggemoen skal etter planen bygges først, og byggestart kan bli i 2018. Byggekostnader for Olum-Eggemoen er beregnet til 2,55 milliarder kroner. Bompengeandelen blir ifølge Nasjonal transportplan 1,45 milliarder kroner (57 prosent), mens staten skal bidra med 1,1 milliarder kroner (43 prosent). Den nye veien skal gå i åsen over Jevnaker. Det skal bygges tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt. I tillegg til E16 skal det også bygges en ny fylkesvei ned til Jevnaker sentrum. Beregnet byggetid er 3,5 år, og strekningen kan tidligst stå ferdig i 2021-22. I Nasjonal transportplan legges det opp til at veien skal bygges ferdig innen 2023. Det er antydet bomtakst på 55-60 kroner for takstgruppe 1. Det er uklart når strekningen Eggemoen-Nymoen blir bygget, men Statens vegvesen håper at reguleringsplan er vedtatt i løpet av våren 2019. Veiprosjektet blir en del av ringveien rundt Hønefoss, og del av en fjerde ring rundt Oslo.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen og avisa Hadeland)