Nye bompenge-anlegg

Disse bomprosjektene åpnes trolig i 2022-2025

Her er de mange bomprosjektene som trolig kommer i perioden fra 2022 til 2025.

Publisert Sist oppdatert

E16 over Sollihøgda: 

Om dagens situasjon og utbyggingen:

E16 over Sollihøgda er hovedveiforbindelsen mellom Ringerike og Oslo-regionen, og en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet. Det skal bygges 8,4 kilometer ny firefelts motorvei fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune. Veien har i dag svært dårlig standard, samtidig som den er tungt trafikkert med opptil 14 000 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt. I helger og ferier er trafikken ekstra stor. Det bygges tunnel under Sollihøgda, og når utbyggingen er ferdig vil det være sammenhengende ny vei fra Sandvika i Bærum til Skaret ved Tyrifjorden.

Byggestatus:

Det legges opp til anleggsstart høsten 2018 og åpning i 2022. Statsminister Erna Solberg har lovet byggestart senest i 2019. Utbyggingen ble vedtatt i Stortinget 3. april.

Kostnader:

Utbyggingen er beregnet å koste 4,13 milliarder kroner. 2,17 milliarder kroner (53 prosent) finansieres med statlige midler, mens 1,96 milliarder kroner (47 prosent) hentes inn med bompenger.

Takster:

Det blir bomstasjon ved tunnelen som skal gå under Sollihøgda, samt bomstasjon på gamle E16. Det vil koste ca 37 kroner å passere for kjøretøy i takstgruppe 1, og ca 74 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, May Bente Hiim Sindre, Statens vegvesen, Ringerikes blad)

E39 mellom Os og Bergen:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges 16,3 kilometer ny firefeltsvei på E39 sør for Bergen, mellom Svegatjørn i Os kommune og Rådal i Bergen. Svegatjørn ligger noen kilometer nord for Os sentrum, mens Rådal ligger sør i Bergen. Prosjektet inkluderer også en ny trasé av rv 580 mot Flesland lufthavn, som ligger vest for Rådal, og sammenkobling av de to veiene. Det rustes også opp 1,3 kilometer av fylkesvei 163. E39 mellom Os og Bergen er en del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. Den nye strekningen vil halvere reisetiden mellom Os og Nordås i Bergen, fra ca 35 minutter til ca 17 minutter. På strekningen bygges det flere tunneler på totalt 13 kilometer. Dagens vei har høy trafikk, med ca 13 000 biler i gjennomsnitt i døgnet på kommunegrensen mellom Os og Bergen. Dessuten er fartsgrensen lav, de fleste stedene bare 50-60 km/t.

Byggestatus:

Under bygging. Det var oppstart i 2015. Forventet åpning er i 2022, etter hele syv års byggetid.

Kostnader:

6,5 milliarder kroner. Statlige midler utgjør 3,88 milliarder kroner (60 prosent), mens bompengene skal dekke 2,62 milliarder kroner (40 prosent).

Takster:

Det blir bommer på kommunegrensen mellom Os og Bergen, samt på en fylkesvei og på gamle E39. Takstgruppe 1 må betale 46 kroner, takstgruppe 2 92 kroner.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen) 

E18 gjennom Telemark (Langangen-Rugtvedt):

Om dagens situasjon:

Dette er den nordligste delstrekningen på E18 i Telemark og Agder som det nye statlige selskapet Nye veier skal bygge ut. Delstrekningen går fra Langangen mellom Larvik og Porsgrunn til Rugtvedt sør for Brevik og Stathelle, en strekning på 18 kilometer. 

Om utbyggingsprosjektet:

Veien bygges som firefelts motorvei og arbeidet med reguleringsplan startet i fjor. Det er uklart når det blir byggestart. Det kan tidligst bli i 2018, men trolig blir det senere. Det beregnes byggetid på fire år, og veien kan dermed tidligst stå ferdig i 2022. Utbyggingsprosjektet ble i 2015 kostnadsberegnet til 6,7 milliarder kroner. Bompengeandelen i byggeprosjektene til Nye veier skal i gjennomsnitt være på 33-34 prosent. Dersom dette blir andelen på denne utbyggingen, vil bompengene som bilistene skal betale utgjøre ca 2,2 milliarder kroner. Nye veier er i gang med å planlegge plassering og takster for bomstasjonene på delstrekningen.

(Kilde: Nye veier, Stortingsmelding 25, Fædrelandsvennen, Telemarksavisa)

E8 Ramfjorden i Troms:

Om dagens situasjon:

E8 mellom Sørbotn og Laukslett langs Ramfjorden er innfartsvei til Tromsø, som går gjennom et tett befolket område. Veien er smal og ulykkesutsatt. 

Om utbyggingsprosjektet:

Den nye veien blir på 13,9 kilometer, inkludert en skredsikringstunnel på 3,2 kilometer langs Ramfjorden. Totalkostnaden er anslått til 2,2 milliarder kroner. Regjeringen sier i Nasjonal transportplan at staten bidrar med 1,45 milliarder kroner (66 prosent), mens 750 millioner (34 prosent) kroner betales i bompenger. Byggestart er mulig fra 2019. Byggetiden er beregnet til ca tre år, og veien kan dermed stå ferdig i 2022.

(Kilde: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen og Nordlys)

Bypakke i Tønsberg-regionen:

Om dagens situasjon:

Det er nå ingen bomstasjoner i Tønsberg-regionen (foruten bommene på nye E18) etter at Tønsberg-ringens bomstasjoner nylig ble avviklet. 

Om utbyggingsprosjektet:

Nå planlegges det en ny bypakke for Tønsberg-regionen. De kommende årene skal flere prosjekter for ca tre milliarder kroner realiseres og fullføres. Blant annet gjelder dette bygging av fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Bypakken finansieres hovedsakelig med bompenger samt noe bidrag fra fylkeskommunen. De nye bomstasjonene settes opp i 2023 eller 2024. Bompengesatsene blir 15-20 kroner for lette kjøretøy. Bypakken er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Målet er et helhetlig transportsystem i regionen.

(Kilde: Bypakke Tønsberg-regionen) 

Fv 659 Nordøyveien, Møre og Romsdal:

Om dagens situasjon:

I dag mangler 2900 mennesker på øyene Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya, Fjørtofta, Harøya og Finnøya i Haram og Sandøy kommuner fastlandssamband. Øysamfunnene ligger i havgapet nord for Ålesund. Men nå skal tidenes største samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal realiseres. 10 000 innbyggere i Haram og Sandøy kommuner blir med dette prosjektet knyttet nærmere sammen.

Om utbyggingsprosjektet:

Det skal brukes 3,8 milliarder kroner på å gi øysamfunnene bruer, tunneler og nye veistrekninger. Alle lokale vedtak er gjort, og byggeprosjektet skal etter planen vedtas i Stortinget før sommeren. Det planlegges oppstart høsten 2017, og ferdigstillelse i 2023. Prosjektet finansieres både med offentlige midler, private bidrag og bompenger. Bompengeandelen er på bare ca 450 millioner kroner (12 prosent), fordi dette er veistrekninger med forholdsvis liten trafikk. Størstedelen av pengene kommer fra staten gjennom en ordning som overfører statlige bidrag til ferjedrift til investeringer i prosjekter som fjerner behovet for ferjer.

Bomtakster er ikke offentliggjort.

(Kilde: Statens vegvesen)

E6 Ulsberg-Åsen gjennom Trøndelag:

Om dagens situasjon:

Statens nye selskap for større utbygginger, Nye veier, skal bygge ut E6 i Trøndelag, fra Ulsberg i Sør-Trøndelag forbi Trondheim og til Åsen i Nord-Trøndelag, med unntak for en kort delstrekning forbi Soknedal i Midtre Gauldal som Statens vegvesen skal bygge. Ulsberg er mellom Oppdal og Berkåk, hvor riksvei 3 møter E6. Åsen er et tettsted i Levanger kommune, sør for Levanger sentrum.

Om utbyggingsprosjektet:

Strekningen er på totalt 159 kilometer. Men ikke hele strekningen skal bygges ut. Prosjektet er delt opp i disse tre delstrekningene:

  • Ulsberg-Skjerdingstad, fem kilometer sør for Melhus sentrum: 70 kilometers strekning. Man håper på byggestart i 2022-23, og ferdigstillelse i 2028-29. Kostnadsramme er 15 milliarder kroner. 
  • Ranheim-Værnes (nord for Trondheim): 23 kilometers strekning. Kostnadsramme seks-syv milliarder kroner.
  • Kvithammar-Åsen (nord for Trondheim): 22 kilometers strekning. Kostnadsramme seks-syv milliarder kroner.

Sommeren 2017 avklares det hvilket av disse to sistnevnte delprosjektene som skal påbegynnes først. Byggestart på delstrekningen som blir valgt som først blir trolig i første halvår 2019, og den neste noen år senere. Ferdigstillelse av den første delstrekningen blir trolig i 2024 ved byggestart i 2019.

Hele utbyggingsprosjektet Ulsberg-Åsen har en kostnadsramme på 28 milliarder kroner. Bompengeandelen er ikke klar, men den blir trolig i størrelsesorden 32-35 prosent. Det innebærer i så fall en bompengeandel på ca 9,38 milliarder kroner.

Antall bomstasjoner, plassering og takster er ikke avklart, men for strekningen Ranheim-Værnes blir det omtrent samme satser og samme plassering av bompengestasjonene som i dag. Denne strekningen har en pågående innkreving, som er ferdig om et par års tid. I dag koster det 73 kroner for takstgruppe 1 å kjøre Ranheim-Værnes.

(Kilder: Statens vegvesen, prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, Nye veier)

Rv 555 Sotrasambandet:

Om dagens situasjon:

Den gamle Sotrabrua ble åpnet i 1971, for snart 50 år siden. Den forbinder Litlesotra med fastlandet og er en del av riksvei 555. Da den ble bygget var den landets lengste bru.

Om utbyggingsprosjektet:

Nå skal det bygges ny vei og bru mellom Storavatnet og Kolltveit. Kostnaden er beregnet til 9,6 milliarder kroner. Statens finansierer 5,1 milliarder kroner (53 prosent), mens bompenger finansierer 4,5 milliarder kroner (47 prosent). Våren 2017 er prosjektet til lokalpolitisk behandling, før saken havner i Stortinget. Det planlegges innkreving både ved ny og gammel bru på Sotrasiden av bruene. Bomtakstene blir 49 kroner for takstgruppe 1 og 98 kroner for takstgruppe 2. Det blir trolig byggestart  i 2018, og ferdigstillelse i 2024. Men byggingen kan bli utsatt til 2019 eller 2020. Ferdigstillelse blir da tilsvarende forsinket. Prosjektet er imidlertid prioritert på topp i den nye transportplanen. Innkrevingsperioden blir 20 år, mot 15 år som er det vanlige. Årsaken er at hver passering ikke skal bli altfor dyr. Men samtidig øker rentekostnadene.

(Kilder: Helge Oddvin Sandvik, Statens vegvesen og Bergens Tidende)

E16 langs Tyrifjorden til Hønefoss:

Om dagens situasjon:

E16 mellom Sandvika og Hønefoss er hovedveiforbindelsen mellom Ringerike og Oslo-regionen, og en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet. E16 fra Skaret nordvest for Sollihøgda, forbi Tyrifjorden og Sundvollen til Hønefoss, skal bygges ut i ett prosjekt. Deler av prosjektet er et fellesprosjekt med Banenor (tidligere Jernbaneverket), som skal bygge Ringeriksbanen. Det skal bygges totalt 23,5 kilometer ny motorvei.

Om utbyggingsprosjektet:

Veien skal bygges som firefelts motorvei, og skal finansieres med statlige midler og bompenger. Det er ambisjoner om byggestart høsten 2019, men trolig blir det senere. Ferdigstillelse blir trolig mot slutten av 2020-tallet. Forslag til reguleringsplan blir sendt ut på høring høsten 2017. Statens vegvesen anslår byggekostnader på til sammen 8,6 milliarder kroner. Denne summen opererer også regjeringen med i Nasjonal transportplan. Men anslagene er usikre. I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen at 5,4 milliarder kroner (63 prosent) finansieres med statlige midler, og at 3,2 milliarder kroner (37 prosent) finansieres med bompenger. Det er ikke beregnet bomtakster.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Tore Bjørkøyli, Statens vegvesen, Banenor og Ringerikes blad)

E39 Rogfast:

Om dagens situasjon:

I dag er det en 25 minutters ferjetur mellom Mortavika og Arsvågen på E39 mellom Stavanger og Haugesund. I forbindelse med planen om ferjefri E39 blir det nå tunnelbygging på strekningen. 

Om utbyggingsprosjektet:

Det skal bygges undersjøisk tunnel fra Harestad i Randaberg til Laupland i Bokn kommune. Tunnelen blir 27 kilometer lang, og blir verdens lengste undersjøiske tunnel under Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Det blir også den dypeste i verden. Det laveste punktet vil være 390 meter under havoverflaten. Det skal også bygges en arm på fire kilometer fra hovedløpet og opp til øykommunen Kvitsøy. Oppstart kan bli i 2018, med ferdigstillelse i 2025. Utbyggingen er beregnet å koste 16,3 milliarder kroner. Statens bidrar med 3,5 milliarder kroner (21 prosent), mens 12,8 milliarder kroner (79 prosent) skal finansieres med bompenger. Det vil koste ca 300 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 og ca 1000 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2 for hele strekningen. Nedbetalingstiden blir på hele 20 år, mot 15 år som er det normale. Det gir lavere passeringstakster, men mye høyere rentebelastning. Utbyggingsprosjektet ligger i Samferdselsdepartementet nå, men blir trolig behandlet i Stortinget før sommeren. I flere år har det vært påslag på ferjebillettene på Arsvågen-Mortavika. Disse pengene brukes til planlegging av byggingen.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Helge Oddvin Sandvik, Statens vegvesen og Rogalands Avis)

E18 Vinterbro-Retvet:

Om dagens situasjon:

E18 fra Vinterbrokrysset sør for Oslo til riksgrensen Norge-Sverige er ferdig bygget ut, bortsett fra de siste kilometerne fra Ørje til riksgrensen, og «hodepinestrekningen» fra Vinterbro til Retvet utenfor Oslo. Dette prosjektet inkluderer også ombygging av selve Vinterbrokrysset ved Tusenfryd. Ørje-riksgrensen er under bygging, mens Vinterbro-Retvet skal bygges ut. E18 Vinterbro-riksgrensen er totalt 70 kilometer lang. Den første delstrekningen sto ferdig så langt tilbake som i 1998.

Om utbyggingsprosjektet:

Delstrekningen Vinterbro-Retvet er 16 kilometer lang og går gjennom Ski og Ås kommuner. I Nasjonal transportplan legges det opp til at veien kan bygges ferdig i perioden 2024-2029. Statens vegvesen kunne imidlertid startet opp allerede i 2018. Byggetiden er planlagt til tre år. Men det kan ta opptil syv år, avhengig av hvordan utbyggingen organiseres og utføres. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 7,2 milliarder kroner. Staten finansierer 4,6 milliarder kroner (64 prosent), mens resten, 2,6 milliarder kroner (36 prosent) skal dekkes av bompenger. Når veien er ferdig bygget med firefelts motorvei, vil reisetiden på de 16 kilometerne reduseres med seks minutter, og det vil være sammenhengende motorvei fra Oslo til riksgrensen.

(Kilde: Statens vegvesen, Nasjonal transportplan)

E10 Hålogalandsveien:

Om dagens situasjon:

Hålogalandsveien utgjøres av strekninger på E10, riksvei 85 og riksvei 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Om utbyggingsprosjektet:

Det skal bygges og utbedres totalt 148 kilometer med vei gjennom syv kommuner og to fylkeskommuner – Nordland og Troms. Blant annet blir det ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksvei 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksvei 85 mellom Gullesfjordbotn og Sortland. Utbyggingsprosjektet vil bedre fremkommeligheten og knytte regionen tettere sammen. Blant annet blir reisetiden mellom Harstad og Sortland redusert med nesten 45 minutter. Totalt blir det 30 kilometer med helt ny vei i ny trasé, 30 kilometer med tunneler, og 90 kilometer med oppgradering av eksisterende vei. I Nasjonal transportplan legges det opp til byggestart i 2018, og ferdigstillelse i 2025. Kostnaden for hele prosjektet er beregnet til 12,6 milliarder kroner. I Nasjonal transportplan heter det at regjeringen og støttepartiene går inn med 8,7 milliarder kroner (69 prosent) i statlige midler. Resten, 3,9 milliarder kroner (31 prosent), blir trolig finansiert med bompenger.

(Kilde: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Kommunaldepartementet)