Nye bompenge-anlegg

Disse bomprosjektene åpnes trolig etter 2025

Her er de nye bompengeprosjektene som møter bilistene etter 2025.

Publisert Sist oppdatert

E16 Arna-Stanghelle:

Om dagens situasjon:

E16 mellom Arna og Stanghelle langs fjorden øst for Bergen er på ca 32 kilometer. Strekningen har dårlig standard, er rasutsatt og har lange og vanskelige omkjøringsveier. Den er også ulykkesbelastet. 

Om utbyggingsprosjektet:

Utbyggingen er kostnadsberegnet til 11 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Det blir byggestart tidligst i 2024. Regjeringen vil ikke love statlige midler før da. Så sent som i 2016 ble det planlagt byggestart innen 2021. I Nasjonal transportplan legges det opp til at staten går inn med 7,6 milliarder kroner (69 prosent), mens bompenger finansierer 3,4 milliarder kroner (31 prosent). Veien bygges både med fire felt og to felt. På grunn av lange strekninger med tunnel kun i ett løp, blir tofeltsveien for en stor del uten midtrekkverk.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen)

Ringvei Øst, Arna-Vågsbotn:

Om dagens situasjon:

Strekningen er 10 kilometer lang, og går fra Vågsbotn i Åsane til Arna øst for Bergen.

Om utbyggingsprosjektet:

Det planlegges utbygging av 10 kilometer med firefeltsvei. Utbyggingskostnadene er beregnet til 4,5 milliarder kroner. 2,2 milliarder kroner (49 prosent) finansieres med statlige midler, mens 2,3 milliarder kroner (51 prosent) finansieres med bompenger. Det er ikke avklart når byggeprosjektet kan stå ferdig. Regjeringen vil ikke love statlige midler før etter 2024.

(Kilder: Nasjonal transportplan, samferdselsministerens svar i Stortinget)

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2: 

Om dagens situasjon:

Oslofjordforbindelsen med den undersjøiske Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurumlandet åpnet i år 2000. Nå har trafikkmengden blitt så stor at det må bygges et tunnelløp til, eller eventuelt en bru.

Om utbyggingsprosjektet:

Det har blitt vurdert både bru og tunnel. En løsning med bru gir kortest reisetid, er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt og gir lavere risiko enn undersjøisk tunnel. Men det koster dobbelt så mye å bygge bru, og bru har lenger byggetid, viser utredninger som er gjort. Men bygging av et nytt tunnelløp vil kunne igangsettes raskere, og regjeringen vil unngå protester som trolig vil komme med brubygging. Nytt tunnelløp vil gi to felt i hver kjøreretning. I Nasjonal transportplan legges det opp til å bevilge penger til tunnel i perioden 2018-2023.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Aftenposten, Røyken og Hurums Avis)

Møreaksen/Romsdalsfjorden:

Om dagens situasjon:

Vei- og ferjestrekninger i Vestnes, Midsund, Aukra og Molde med total lengde på 22 kilometer. I dag er det tre ferjer på strekningen, som gjør at reisetiden blir lang. 

Om utbyggingsprosjektet:

Utbyggingsprosjektet omtales både som Møreaksen og Romsdalsfjorden. Utbyggingen fjerner tre ferjestrekninger: Mordalsvågen-Solholmen, Hollingen-Aukra og Molde-Vestnes, og gjør at strekningen Ålesund-Molde-Kristiansund blir ferjefri. Ferjene blir erstattet med tunneler og broer. Dermed vil det ta under én time å kjøre mellom Molde og Ålesund, og Møre og Romsdal blir et samlet fylke. Byggetiden er beregnet til fem-seks år. Statens vegvesen har beregnet utbyggingen til å koste 16 milliarder kroner. Ifølge lekkasjene til Nasjonal transportplan skal staten gå inn med totalt åtte milliarder kroner i byggeprosjektet. To av milliardene skal komme før 2024, mens seks kommer i perioden 2024-2030. De øvrige åtte milliardene må trolig finansieres hovedsakelig med bompenger. Det betyr at bompengeandelen blir på ca 50 prosent. Men i stortingsmeldingen oppgis totalkostnaden uten nærmere forklaring til 37 milliarder kroner, med 29 milliarder i statlig finansiering. Bompengeandelen i kroner er imidlertid den samme – åtte milliarder kroner. Byggeprosjektet vil trolig ikke stå ferdig før etter 2030.

(Kilder: Nasjonal transportplan og Statens vegvesen) 

E16 Kløfta-Kongsvinger

Om dagens situasjon:

E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er hovedforbindelsen mellom Oslo-regionen og Kongsvinger/ Glåmdalen. Veien er dessuten en av de største ferdselsårene til Sverige med Charlottenberg på den andre siden av grensa. Stortinget vedtok allerede i 1997 at det skulle være motorveistandard på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, og Statens vegvesen har siden midten av 2000-tallet bygget ut strekningen. Men utbyggingen er på langt nær ferdig. Den 32 kilometer lange strekningen midt på, fra Nybakk i Ullensaker til Slomarka i Sør-Odal, er fortsatt ikke påbegynt. Strekningen Kløfta-Kongsvinger er 59 kilometer lang. 10 kilometer ny vei fra Kløfta til Nybakk åpnet i 2007, mens ytterligere 17 kilometer fra Slomarka til Kongsvinger to ferdig i 2014. 

Om utbyggingsprosjektet:

Byggestart for strekningen Nybakk-Slomarka er mulig fra 2018, dersom det bevilges penger. Men i Nasjonal Transportplan er det lagt opp til utbygging først i perioden 2024-2029. Utbyggingen har blitt 1,9 milliarder kroner dyrere enn opprinnelig planlagt på grunn av problemer med kvikkleire i Vormsund og Uvesund i Nes. Byggekostnadene er nå oppe i 7,1 milliarder kroner. I Nasjonal transportplan foreslås det at statlige midler skal dekke 3,75 milliarder kroner (53 prosent), og bompenger 3,35 milliarder kroner (47 prosent).

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Smaalenenes avis, Romerikes blad)

Rv 22 bru over Glomma i Fetsund:

Om dagens situasjon:

Bilistene har stått i kø ved den gamle brua over Glomma på Fetsund på Romerike i 30 år. Brua er en stor flaskehals. 

Om utbyggingsprosjektet:

Statens vegvesen planlegger nå ny bru 50 meter fra den gamle brua. Brua skal bygges med fire felt samt gang- og sykkelvei, og er en videreføring av firefeltsutbyggingen på den sterkt trafikkerte riksvei 22, Fetveien, som går inn til Lillestrøm. Byggeprosjektet gir totalt fire kilometer ny vei. I Nasjonal transportplan anslås byggekostnadene til 2,5 milliarder kroner. Utbyggingen skal finansieres med 1,2 milliarder kroner (48 prosent) statlige midler og 1,3 milliarder kroner (52 prosent) bompenger. I Nasjonal transportplan heter det at oppstart planlegges til 2024, med ferdigstillelse i 2028.

Bomtakster er ikke klare.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Indre Akershus blad, Romerikes blad)

Rv 19 gjennom Moss: 

Om dagens situasjon:

Rv 19 går fra E6, gjennom Moss sentrum og ned til fergekaia for sambandet Moss-Horten. Strekningen har høy trafikk, og dagens vei er utdatert. Lokale myndigheter har jobbet i mange år for å få realisert utbyggingen.

Om utbyggingsprosjektet:

Strekningen er nå løftet inn i Nasjonal transportplan etter enighet mellom regjeringen og støttepartiene. Utbyggingen er beregnet å koste 2,7 milliarder kroner, men det er ifølge Nasjonal transportplan usikkerhet knyttet til dette beløpet. Staten skal ifølge lekkasjer fra transportplanen bidra med 1,1 milliarder kroner (41 prosent), mens 1,6 milliarder kroner (59 prosent) finansieres hovedsakelig med bompenger. Men politikere fra de fire partiene har ikke ønsket å konkretisere dette nærmere. I stortingsmeldingen står disse tallene ikke nevnt. Det legges opp til at bomstasjonene først og fremst skal settes opp slik at ferjebilistene må betale, men det er ikke avgjort nøyaktig hvor bommene kommer. Det legges opp til byggestart i 2024, muligens noe senere.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Moss avis)

E39 Hordfast

Om dagens situasjon:

Dagens E39 på Vestlandet består av mange ferjesamband, og målet er ferjefri E39 slik at reisetiden reduseres. Det innebærer blant annet ny E39 mellom Ådland i Stord og Svegatjørn i Os, som har fått navnet Hordfast, og at ferjen mellom Halhjem og Sandvikvåg legges ned. Veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t som fartsgrense. 

Om utbyggingsprosjektet:

Ny vei uten ferjer vil nesten halvere reisetiden mellom Stavanger og Bergen. Byggeprosjektet Hordfast er nå anslått å koste hele 43 milliarder kroner, mot opprinnelig 26 milliarder kroner. Byggeprosjektet skal finansieres med statlige midler og bompenger. Statlige midler vil ifølge Nasjonal transportplan ikke komme før etter 2024. Regjeringen har antydet byggestart tidligere. Statsminister Erna Solberg har signalisert 2022 eller 2023 – men da med bompenger. Statens vegvesen sier de kan begynne å bygge i 2021. Erna Solberg har imidlertid forutsatt at prosjektet må bli billigere, og at det må finnes enklere løsninger på kryss og veistandarder. Dette er bekreftet i Nasjonal transportplan. Der heter det at kostnadsreduksjonene må bli «betydelige».

I en oversikt i Nasjonal transportplan opererer regjeringen med en totalkostnad på 40 milliarder kroner, og at 29 milliarder kroner skal finansieres med statlige midler (73 prosent), og 11 milliarder kroner (27 prosent) med bompenger.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Bergens Tidende)

E6 Åsen-Steinkjer 5,4 mrd kr.

Om dagens situasjon:

Dagens E6 har kun to felt uten midtdelere. Utbyggingen skal sees i sammenheng med Nye Veiers utbygging fra Sør-Trøndelag til Åsen.

Om utbyggingen: Det er foreslått ny tofelts E6 fra Åsen til Steinkjer med midtdeler og forbikjøringsfelt. Bygging ikke påbegynt. Hele strekningen er kostnadsberegnet til 11,5 milliarder, fordelt på 6,1 milliarder i statlig bevilgning og 5,4 milliarder i bompenger.

Bomtakster er ikke fastsatt.

(Kilder: Statens Vegvesen, NTP)

E6 Gudbrandsdalen:

Om dagens situasjon:

Høsten 2016 åpnet ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt fra Frya til Sjoa, en strekning på 35 kilometer midt i Gudbrandsdalen. Strekningene sør og nord for denne utbyggingen; Elstad-Frya forbi Ringebu (10 km), og Sjoa-Otta (12 km) skal også bygges ut.

Om utbyggingsprosjektet:

Prosjektene er prioritert bygd i siste del av Nasjonal transportplan 2018-29. Utbyggingen forbi Ringebu og sør for Otta skal etter planen skje med statlige midler. Men bomavgiftene på strekningen Frya-Sjoa skal ved ferdigstillelse av de siste delstrekningene fordeles på hele strekningen fra Elstad til Otta. Det skal settes opp to bomstasjoner på de to siste delstrekningene, og det blir til sammen seks bomstasjonene i stedet for de fire som i dag krever inn penger. Det betyr at totaltaksten på hele strekningen Elstad-Otta blir den samme som på dagens strekning mellom Frya-Sjoa. Men betalingssatsene i de fire eksisterende bomstasjonene blir noe lavere. Utbyggingskostnaden på de to siste delstrekningene er ikke kjent. Derfor er det heller ikke kjent hva som er andelen bompengefinansiering på hele strekningen Elstad-Otta.

(Kilde: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen)