FLERE OG FLERE: Bompengeskiltene vil bli stadig flere langs norske veier. Foto: Espen Røst

Bompengeregning på 280 milliarder

Slik kommer bomprosjektene år for år

De siste årene har bilistene betalt nesten 10 milliarder kroner i året i bompenger. I de nye bompengeprosjektene som nå settes i drift må bilistene betale over 281 milliarder kroner i bompenger. Det utgjør mer enn 110 000 kroner per bilist.

Publisert Sist oppdatert

Det svimlende høye tallet inkluderer kun prosjekter som er under bygging, som er vedtatt av Stortinget, som regjeringen har bestilt gjennomført av det nye utbyggingsselskapet Nye veier, samt prosjekter som vegvesenet skal utføre etter initiativ fra myndighetene.

Motor har kartlagt utbyggingsprosjektene til Statens vegvesen og det nye statlige selskapet Nye veier, som står for noen av de store veiutbyggingene.

Gjennomgangen viser at det kommer et 50-talls nye bompengeprosjekter med hundrevis av nye bomstasjoner de kommende årene. Bomstasjonene spretter opp over hele landet, og noen steder blir det svært mange av dem.

Slik kommer bomprosjektene år for år:

2017

2018

2019-21

2022-25

Etter 2025

Ukjent oppstartstidspunkt

I Stavanger-regionen kommer det 38 bomstasjoner, langs vestlandskysten bygges de enorme undersjøiske tunnelprosjektene hvor det vil koste flere hundre kroner å passere – og på alle hovedveiene ut fra Oslo er det hektisk byggeaktivitet med påfølgende bompengeinnkreving.

Noen mindre utbyggingsprosjekter er ikke med i oversikten. Det samme gjelder prosjekter som vil bli bygget, men som ligger mange år frem i tid. Dette gjelder blant annet ny firefelts vei til Lillehammer.

I tillegg mangler flere bypakker, fordi de er på et tidlig stadium, der det ikke har vært mulig å anslå bompengeandelen.

I mars ble bomstasjonen ved Nybakk øst for Kløfta lagt ned. Men de kommende månedene er det ikke planlagt flere nedleggelser. I stedet kommer det mange nye. De første allerede til sommeren.

Oversikten til Motor viser at veibommene kommer opp i et jevnt tempo de kommende årene. I år åpnes fire nye bomanlegg, og neste år kommer sju nye.

Slik er gjennomgangen gjort:

Vi har gått gjennom veiprosjekter som er under bygging, vedtatt av Stortinget og som er planlagt av samferdselsmyndighetene på lokalt og statlig nivå.

Veiprosjektene har vi funnet ved å gå gjennom porteføljen til selskapet Nye Veier, prosjektbasen Statens Vegvesen og Nasjonal Transportplan for 2018-29.

I arbeidet er det gjennomført et større antall intervjuer og bakgrunnssamtaler.

De fleste kronebeløpene er oppgitt i 2016 eller 2017-kroner. Noen få tall er oppgitt i 2014 eller 2015-kroner. Dette er ikke spesifisert.

For prosjekter som skal bygges og åpnes noen år frem i tid, vil satser for bompenger bli justert opp i henhold til konsumprisindeksen.

Alle bompengetakster er oppgitt før eventuelle rabatter. Takstgruppe 1 er biler under 3,5 tonn samt alle biler i kjøretøygruppe M1, takstgruppe 2 er biler over 3,5 tonn.