NORSKTOPPEN: Ingen steder blir det flere bomstasjoner enn i Oslo-regionen. Foto: Espen Røst

Bompenge-Norge

Slik blir bompenge-nettet på Østlandet

Dette er veiprosjektene som er under bygging, som er vedtatt, eller som planlegges i fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland de kommende årene.

Publisert Sist oppdatert

E18 gjennom Larvik:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges syv kilometer firefelts motorvei på E18 fra Bommestad, over Farrisbrua og til Sky. Hele strekningen er i Larvik kommune. Utbyggingen fullfører firefelts motorveiutbygging gjennom Vestfold, og dermed vil det være firefelts motorvei fra Oslo til Langangen i Telemark, som ligger mellom Larvik og Porsgrunn. Byggeprosjektet inkluderer også bygging av nytt lokalveisystem og kollektivknutepunkt ved Farriseidet. Farrisbrua vil bli et nytt landemerke ved avkjøringen til Larvik. 

Byggestatus:

Under bygging. Anleggsarbeidene startet senhøsten 2013. Nordre del, en strekning på fem kilometer fra Bommestad til Farrisbrua og Larvik, åpner ca 1. juli 2017. Siste del, to kilometer fra Farrisbrua til Sky, åpner i desember 2017.

Kostnader:

Totalkostnad er beregnet til 4,5 milliarder kroner. Statlige midler utgjør ca 1,3 milliarder kroner (29 prosent), mens bompenger utgjør ca 3,2 milliarder kroner (71 prosent).

Takster:

Det vil koste 12 kroner for takstgruppe 1 og 24 kroner for takstgruppe 2. Utbyggingen er siste etappe av utbyggingen fra Gulli ved Tønsberg til Langangen i Telemark. Med den siste strekningen ferdig vil det være totalt syv bommer på den ca 50 kilometer lange strekningen, og det vil totalt koste 96 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 å passe alle bommene. For kjøretøy i takstgruppe 2 vil det koste 192 kroner.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

E18 Ørje-riksgrensen:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

E18 fra Vinterbrokrysset sør for Oslo til riksgrensen Norge-Sverige er ferdig bygget ut, bortsett fra de siste kilometerne fra Ørje til riksgrensen, og strekningen fra Vinterbro til Retvet. Ørje-riksgrensen er under bygging. E18 Vinterbro-riksgrensen er totalt 70 kilometer lang. Den første delstrekningen sto ferdig så langt tilbake som i 1998. Delstrekningen Ørje-riksgrensen er 6,4 kilometer, og bygges som tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt. Det er også omfattende bygging av lokalveier. 

Byggestatus:

Under bygging. Anleggsarbeidene startet våren 2015, og veien skal etter planen åpnes sommeren 2017. På veien bygges det en spektakulær «Norgesport», som er en stålbro som skal lyssettes. Dette blir et landemerke i Ørje sentrum.

Kostnader:

Kostnadene er 860 millioner kroner. 344 millioner kroner (40 prosent) finansieres med bompenger, og 516 millioner kroner (60 prosent) finansieres med statlige midler.

Takster:

Det blir innkreving både på ny og gammel E18. Takstene blir trolig ni kroner for takstgruppe 1 og 18 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

Rv 4 gjennom Hadeland i Oppland:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges totalt 21 kilometer ny vei fra Roa til Lygna på Hadeland. Rv 4 er hovedveien fra Gjøvik, Toten og Hadeland til Gardermoen og Oslo-regionen. Veien brukes også av mange som alternativ til E6. I dag har veien dårlig og varierende standard. Det bygges firefeltsvei med midtdeler på det meste av strekningen. Tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsvei på deler av strekningen.

Byggestatus:

Bygges nå. De første delstrekningene åpnet i 2014 og 2016. Neste delstrekning åpner sommeren 2017. Det er uklart når hele strekningen står ferdig. I Nasjonal transportplan legges det opp til byggestart for delstrekningen Roa til kommunegrensen mellom Lunner og Gran samt en strekning hvor det i dag er tre felt uten midtdeler (Sandvold-Amundrud) i 2018 eller 2019, med ferdigstillelse to år senere.

Kostnader:

4,3 milliarder kroner. 2,7 milliarder kroner (62 prosent) finansieres med bompenger, og én milliard kroner (38 prosent) med statlige midler. 

Takster:

Det blir bomstasjoner på både gammel og ny rv 4. Innkrevingen starter sommeren 2017, med forventede takster på 47 kroner for takstgruppe 1 og 78 kroner for takstgruppe 2. Men når hele prosjektet er ferdig, vil det trolig koste minst 75 kroner for takstgruppe 1 å kjøre hele strekningen. Fordi man ikke vet når prosjektet vil stå ferdig, er det også uklart hvor lenge det vil være bompenger på strekningen. Men det blir minst til år 2035.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Stortingsproposisjonen, Einar Søberg, Statens vegvesen, Avisa Hadeland)

Oslopakke 3:

Om dagens situasjon:

Oslo har siden 1980-tallet hatt bomring, hvor det først kostet 10 kroner å passere for kjøretøy i takstgruppe 1. Nå er satsen 34 kroner, pluss 17 kroner for reisende på kommunegrensen mellom Oslo og Bærum. Bompengeinntektene brukes på samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus.

Om utbyggingsprosjektet:

Med Oslopakke 3 blir bompengeinnkrevingen langt mer omfattende. I henhold til Oslopakke 3-avtalen som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ble enige om i fjor, skal bompengeskruen strammes til i flere omganger. I januar 2018 innføres det trolig økte og differensierte takster, med høyere rushtidstakster, og høyere takster for dieselbiler og tunge kjøretøy med eldre motorer.

Takstene blir trolig:

  • Normaltakst bensinbiler/dieselbiler: 43/48 kroner.
  • Rushtidstakst bensinbiler/dieselbiler: 53/58 kroner.
  • Normaltakst/rushtidstakst takstgruppe 2: 100/130 kroner. Tunge kjøretøy med eldre motorer må betale enda mer, henholdsvis 160 og 190 kroner.

Men fra det som trolig blir januar 2019 blir det langt kraftigere endringer. Innen april 2017 skal det legges frem konkret forslag til plassering av bomstasjonene og takster. Men etter det NRK erfarer skal antall bommer økes fra 29 til 80. Det blir blant annet bommer også langs ring 2, samt på bygrensen mot Romerike og Follo, slik det har vært mot Bærum i snart 10 år. Også nullutslippsbiler må betale fra januar 2019. Prisene for øvrige kjøretøy vil også øke enda mer. Men hvor mye er ikke avklart enda.

Oslopakke 3 skal finansiere nesten all veibygging og kollektivtrafikk-prosjekter i Oslo og Akershus frem mot 2032, i tillegg til prosjekter for syklende og gående. I tillegg til bompenger skal Oslopakke 3 finansieres med penger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslopakke 3 har en kostnadsramme på 137 milliarder kroner for prosjekter i perioden 2017-2036. 74 milliarder kroner (59 prosent) skal hentes inn i bompenger. Kostnadsrammen på 137 milliarder er eksklusive midler fra bymiljøavtalen, økte billettinntekter og bidrag fra grunneierne. Blant prosjektene som skal delfinansieres gjennom Oslopakke 3 er 13 kilometer ny E6 mellom Klemetsrud og Ulven på ring 3 (Manglerudprosjektet), med blant annet ny tunnel under Manglerud og det nåværende Ryenkrysset. Manglerudprosjektet har et prisanslag på 13 milliarder kroner. 1,1 milliarder kroner skal finansieres med penger fra Oslopakke 3, fem milliarder kroner i statlige midler og 6,9 milliarder kroner i bompenger. Disse bompengene skal kreves inn i tillegg til satsene i bomringen. Et annet prosjekt er utbygging av E18 vestover fra Oslo. Det har vært veldig mye frem og tilbake om hvor langt det skal bygges vestover fra Lysaker. Men i Nasjonal transportplan lover regjeringen utbyggingsstart for hele strekningen Lysaker-Slependen innen 2023, og videre til Drengsrud etter dette. E18 ut fra Oslo mot Asker og Bærum er en av landets mest belastede veistrekninger og en av de aller mest komplekse å bygge ut. Bygging bare av den korte delstrekningen mellom Lysaker og Strand er beregnet å ta hele fem år. Det har tidligere vært planlagt oppstart av delstrekningen Lysaker-Strand høsten 2018. Ferdigstillelse vil da tidligst være i 2023. Utbyggingen av hele strekningen Lysaker-Strand-Ramstadsletta-Slependen-Drengsrud er ifølge Nasjonal transportplan kostnadsberegnet til 37,1 milliarder kroner. 2,1 milliarder kroner kommer fra Oslopakke 3, mens man planlegger at 24,7 milliarder kroner skal finansieres med bompenger som kommer i tillegg til satsene i bomringen. Staten skal etter planen bidra med 10,35 milliarder kroner.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Terje Rognlien, Statens vegvesen, Aftenposten og NRK)

Bypakke Nedre Glomma i Fredrikstad- og Sarpsborg-regionen: 

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Storstilt utbygging over flere faser av Fredrikstad og Sarpsborg-regionens hovedveinett, samt nye veibruer, sykkelveinett, kollektivfelt og tiltak for å styrke kollektivtrafikken. I fase 1 bygges blant annet 1,4 kilometer ny rv 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad. Dette er hovedinnfartsåren til Fredrikstad fra E6 nord. Veien bygges med fire felt samt med sykkelvei og fortau.

Byggestatus:

Bygges nå. Den nye strekningen på rv 110 skulle stått ferdig i oktober 2017, men anleggsarbeidet er forsinket. Planlagt åpning er våren 2018. Statens vegvesen håper nå å kunne starte opp med prosjektene i fase to i 2021. De skulle opprinnelig vært påbegynt i år, og av sluttet i 2019.

Kostnader:

Hele bypakken er beregnet å koste 10-12 milliarder kroner, og skal finansieres med bompenger samt midler fra stat, fylkeskommune og kommunene. Fase 1 har en kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner. 555 millioner kroner (46 prosent) finansieres med bompenger, mens 645 millioner kroner (54 prosent) kommer fra fylkeskommunen og staten.

Takster:

Det planlegges totalt 23 bomstasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg-regionen. To av dem kom i 2011 da Kråkerøyforbindelsen åpnet. Når den opprustede rv 110 åpner, starter innkrevingen i ytterligere seks bommer i en ring rundt Fredrikstad. De andre 15 bommene åpnes gradvis når de neste prosjektene og fasene fullføres. Siden det er uklart når de kommende fasene påbegynnes og fullføres, er det også usikkert hvor langt inn på 2030-2040-tallet det vil gå før alle bommene er borte. I dag koster det 25 kroner i takstgruppe 1 og 50 kroner i takstgruppe 2 å passere Kråkerøyforbindelsen. I de kommende bommene blir takstene de samme – men indeksregulert opp.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen, Bypakke Nedre Glomma, Sarpsborg Arbeiderblad)

Rv 36 mellom Ulefoss og Gvarv i Telemark: 

Om dagens situasjon og utbyggingen:

7,1 kilometer på strekningen Slåttekås-Årnes på riksvei 36 utbedres med tofeltsvei uten midtdeler men med gatelys. Veien er en hovedferdselsåre i Telemark, men har svært dårlig standard med krappe svinger, telehiv og dårlig sikt. Prosjektet er ett av flere utbedringsprosjekter på rv 36 og E134 i regionen.

Byggestatus:

Bygges nå. Oppstart var høsten 2016. Veien skal stå ferdig høsten 2018. 

Kostnader:

Utbyggingen koster 385 millioner kroner, og skulle i sin helhet etter planen bompengefinansieres I Nasjonal transportplan heter det imidlertid at staten går inn med 49 millioner kroner.

Takster:

Bomtakstene blir 27 kroner i takstgruppe 1 og 81 kroner i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Gro Rønningen, Statens vegvesen) 

 

E6 gjennom Hedmark:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det skal bygges 43 kilometer ny motorvei med fartsgrense på 110 km/t fra Kolomoen sør for Hamar til Mjøsbrua ved Moelv mellom Hamar og Lillehammer. Når utbyggingen er ferdig vil det være sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Mjøsbrua og Moelv, og reisetiden fra Kolomoen til Moelv vil bli redusert med ca ni minutter til ca 30 minutter. Kolomoen er for øvrig krysset hvor rv 3 tar av mot Elverum, Trysil og Østerdalen. I tillegg til motorveien skal det bygges 40 kilometer med lokalvei. Utbyggingen er i regi av selskapet Nye veier, som er statens nye selskap for større veiutbygginger. Dagens E6 har det meste av strekningen to felt uten midtdeler. Noen korte strekninger har tre felt og midtdeler.

Byggestatus:

Utbyggingen skal etter planen starte i løpet av 2017, og skal stå ferdig i 2021. Den første delstrekningen, fra Kolomoen til Kåterud sør for Hamar, åpnes allerede i 2019.

Kostnader:

Utbyggingen er beregnet å koste 8,59 milliarder kroner. Statlige midler utgjør 4,1 milliarder kroner (48 prosent), mens bompengene skal utgjøre 4,48 milliarder kroner (52 prosent).

Takster:

Det blir fire bomstasjoner på E6. Den ene sør for Hamar, to mellom Hamar og Brumunddal, og den siste ved Rudshøgda mellom Brumunddal og Moelv. Det blir også bompengeinnkreving på to fylkesveier. Det vil koste 89 kroner for takstgruppe 1 og 178 kroner for takstgruppe 2 å passere alle fire bommene. Tre av bommene har samme takst, henholdsvis 21 kroner for takstgruppe 1 og 42 kroner for takstgruppe 2. Den sørligste bommen, som ligger mellom Kolomoen og Hamar, får en takst på 26 kroner for takstgruppe 1 og 52 kroner for takstgruppe 2. Bompengeinnkrevingen starter i 2019 på den første delstrekningen, når denne er ferdig bygget og åpner for trafikk.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Nye veier) 

E18 gjennom Telemark (Rugtvedt-Dørdal):

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det skal bygges 16,8 kilometer ny firefelts motorvei mellom Rugtvedt og Dørdal på E18 i Telemark. Dette er den ene av de to store utbyggingene som nå skal utføres på E18 fra Langangen mellom Larvik og Porsgrunn og sørover mot Grimstad. Utbyggingen er i regi av selskapet Nye veier, som er statens nye selskap for større veiutbygginger. Den nye veien reduserer kjørelengden på strekningen med 1,6 kilometer. 

Byggestatus:

Anleggsstart blir i vår. Planlagt åpning er i desember 2019.

Kostnader:

Totalkostnad er beregnet til 4,46 milliarder kroner. Bompenger utgjør 1,81 milliarder kroner (41 prosent), mens statlige midler utgjør 2,65 milliarder kroner (59 prosent).

Takster:

42 kroner for takstgruppe 1 og 126 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Nye veier)

E134 gjennom Kongsberg: 

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Prosjektet er et kraftig løft for veinettet i Kongsberg. Det bygges 13,2 kilometer ny hovedvei mellom Damåsen og Saggrenda, som ligger på hver sin side av Kongsberg by. 8,5 kilometer blir firefeltsvei, mens resten blir tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det blir blant annet bygget fire tunneler. Prosjektet inkluderer også ca 10 kilometer med nye sideveier.

Byggestatus:

Under bygging. Byggearbeidene startet våren 2015 og er planlagt ferdig høsten 2019.

Kostnader:

Utbyggingen koster 4,14 milliarder kroner. Bompenger skal finansiere 2,36 milliarder kroner (57 prosent), mens statlige midler utgjør 1,78 milliarder kroner (43 prosent).

Takster:

Det blir to bomstasjoner på nye E134, på hver side av Kongsberg by, samt én bomstasjon på gammel vei samt på en fylkesvei. Det vil koste ca 35 kroner for takstgruppe 1 og ca 105 kroner for takstgruppe 2. Å kjøre hele den nye europaveistrekningen vil koste 70 kroner i takstgruppe 1 og 210 kroner i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen) 

Fylkesvei 33 over Tonsåsen i Oppland: 

Om dagens situasjon:

Fv 33 er hovedveien mellom Valdres og Gjøvik/Toten/Land-regionen i Oppland, og man ønsker samme standard på hele strekningen fra Dokka til Bjørgo i Valdres.

Om utbyggingsprosjektet:

Fv 33 skal bygges ut over Tonsåsen mellom Skartjednet og Tonsvatnet, en strekning på 11 kilometer. Planlagt oppstart er i november 2017 såfremt Stortinget vedtar prosjektet i vårsesjonen. Veien skal være ferdig i 2019 eller 2020. Utbyggingen koster 200 millioner kroner og skal finansieres med 100 millioner kroner i fylkeskommunale midler og like mye i bompenger. Takstene blir ca 20 kroner for takstgruppe 1 og ca 40 kroner for takstgruppe 2.

(Kilde: Statens vegvesen) 

Rv 3 og rv 25 Løten-Elverum i Hedmark

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges 27 kilometer ny vei på riksvei 3 og riksvei 25 i Løten og Elverum. Riksvei 3 er den ene av to hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim, mens riksvei 25 er hovedveien mellom hedmarksbyene Hamar og Elverum. Riksvei 3 bygges ut med to felt med midtdeler og forbikjøringsfelt over totalt ca 10,5 kilometer fra Ommangsvollen sørvest for Løten sentrum til Tønset ved Brenneriroa, og fra Åkroken nordvest for Elverum til Grundset ca fem kilometer nord for Elverum. Riksvei 25 bygges ut fra Tønset ved Brenneriroa til Basthjørnet i Elverum med firefelts motorvei. På det meste av denne strekningen går også riksvei 3. Dette er en strekning på 16,5 kilometer. Her er det i dag svært høy trafikk, med 14 000 kjøretøy i gjennomsnitt hvert døgn. Utbyggingen gir bedre vei på en viktig del av hovedveinettet mellom Oslo og Trondheim, samt en styrking av Hamar-Elverumsområdet som en felles region gjennom opprustingen av riksvei 25.

Byggestatus:

Oppstart trolig våren 2018. Ferdigstillelse mot slutten av i 2020. Omlegging av lokalveinettet samt utvidelse av eksisterende rv 3/rv 25 ved Terningmoen starter etter planen i april 2017. Utbyggingen ble vedtatt i Stortinget 30. mars. 

Kostnader:

Utbyggingskostnaden er estimert til 5,2 milliarder kroner. Bompenger skal dekke 3,4 milliarder kroner (65 prosent), mens staten bidrar med 1,8 milliarder kroner (35 prosent).

Takster:

Det blir bomstasjon ved Ebru på kommunegrensen mellom Løten og Elverum både på ny rv 3/rv 25 og på gammel rv 3/rv 25. Veiprosjektet skal nedbetales over 20 år, og ikke over 15 år som er det normale. Bomtaksten for kjøretøy i takstgruppe 1 blir 44 kroner, og 88 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen, Tungt.no)

E16 i nedre Valdres i Oppland: 

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges 11 kilometer ny vei fra kommunesenteret Bagn i Sør-Aurdal til grenda Bjørgo. Strekningen er en del av E16 over Filefjell, som er en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Strekningen er også på hovedveien til Beitostølen og resten av de populære rekreasjonsområdene i Valdres. Det er stor trafikk i helger og ferier – spesielt vinterstid. Det bygges tofeltsvei uten midtdeler med tre felt på deler av strekningen hvor det er kraftig stigning. Fra Bagn bygges det tunnel på 4,3 kilometer, som erstatter den ulykkesutsatte veien opp Bagnskleiva. 

Byggestatus:

Bygges nå, planlagt åpnet i 2020.

Kostnader:

Totalkostnaden er på 1,44 milliarder kroner. 340 millioner (23 prosent) finansieres med bompenger, 1,11 milliarder kroner (77 prosent) finansieres med statlige midler. 

Takster:

Det blir bomstasjoner både på gammel og ny E16. Forventete takster er ca 58 kroner (takstgruppe 1) og ca 175 kroner (takstgruppe 2).

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen, Avisa Valdres)

Rv 36 Bø-Seljord:

Om dagens situasjon:

Rv 36 langs Seljordvannet har dårlig standard. Lokale myndigheter ønsker bedre vei. Prosjektet er et av flere utbyggingsprosjekter på rv 36 og E134 i regionen. 

Om utbyggingsprosjektet:

Det planlegges utbedring av tre korte parseller ved Stodi, Bukti og Bjørge på totalt fire kilometer. Vegvesenet håper på byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2020. Totalkostnaden er beregnet til 125 millioner kroner, og hele prosjektet bompengefinansieres.

(Kilde: Statens vegvesen)

Rv 23 Røyken-Lier:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Utbygging av 5,5 kilometer ny firefeltsvei mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune i Buskerud. Strekningen ligger vest for Oslofjordtunnelen. Veien er bindeleddet mellom E6, Follo-regionen og Østfold på østsiden av Oslofjorden, og E18 og Drammensregionen på vestsiden. Den nye veien blir to kilometer kortere enn den gamle. 

Byggestatus:

Bygges nå. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2016, men på grunn av krevende grunnforhold med mye kvikkleire og vann er arbeidene allerede forsinket. Planlagt åpning i 2021.

Kostnader:

2,2 milliarder kroner. 820 millioner kroner (37 prosent) kommer fra staten og 1,36 milliarder kroner (62 prosent) finansieres med bompenger.

Takster:

Det blir bomstasjoner både på ny og gammel vei. 21 kroner for takstgruppe 1 og 63 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

E16 Jevnaker:

Om dagens situasjon:

E16 forbi Jevnaker har svært dårlig standard, er smal og svingete med mye lokaltrafikk. I flere år har veimyndighetene planlagt utbygging og omlegging av veien. Men utbyggingen har flere ganger blitt utsatt, blant annet på grunn av en konflikt med en grunneier. 

Om utbyggingsprosjektet:

E16 forbi Jevnaker fra Olum i Oppland i øst til Nymoen i Buskerud vest skal stort sett bygges i en ny trasé. Prosjektet er delt opp i to delprosjekt, Olum-Eggemoen (12,4 km) og Eggemoen-Nymoen (syv km). Strekningen Olum-Eggemoen skal etter planen bygges først, og byggestart kan bli i 2018. Byggekostnader for Olum-Eggemoen er beregnet til 2,55 milliarder kroner. Bompengeandelen blir ifølge Nasjonal transportplan 1,45 milliarder kroner (57 prosent), mens staten skal bidra med 1,1 milliarder kroner (43 prosent). Den nye veien skal gå i åsen over Jevnaker. Det skal bygges tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt. I tillegg til E16 skal det også bygges en ny fylkesvei ned til Jevnaker sentrum. Beregnet byggetid er 3,5 år, og strekningen kan tidligst stå ferdig i 2021-22. I Nasjonal transportplan legges det opp til at veien skal bygges ferdig innen 2023. Det er antydet bomtakst på 55-60 kroner for takstgruppe 1. Det er uklart når strekningen Eggemoen-Nymoen blir bygget, men Statens vegvesen håper at reguleringsplan er vedtatt i løpet av våren 2019. Veiprosjektet blir en del av ringveien rundt Hønefoss, og del av en fjerde ring rundt Oslo.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen og avisa Hadeland)

E16 over Sollihøgda: 

Om dagens situasjon og utbyggingen:

E16 over Sollihøgda er hovedveiforbindelsen mellom Ringerike og Oslo-regionen, og en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet. Det skal bygges 8,4 kilometer ny firefelts motorvei fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune. Veien har i dag svært dårlig standard, samtidig som den er tungt trafikkert med opptil 14 000 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt. I helger og ferier er trafikken ekstra stor. Det bygges tunnel under Sollihøgda, og når utbyggingen er ferdig vil det være sammenhengende ny vei fra Sandvika i Bærum til Skaret ved Tyrifjorden.

Byggestatus:

Det legges opp til anleggsstart høsten 2018 og åpning i 2022. Statsminister Erna Solberg har lovet byggestart senest i 2019. Utbyggingen ble vedtatt i Stortinget 3. april.

Kostnader:

Utbyggingen er beregnet å koste 4,13 milliarder kroner. 2,17 milliarder kroner (53 prosent) finansieres med statlige midler, mens 1,96 milliarder kroner (47 prosent) hentes inn med bompenger.

Takster:

Det blir bomstasjon ved tunnelen som skal gå under Sollihøgda, samt bomstasjon på gamle E16. Det vil koste ca 37 kroner å passere for kjøretøy i takstgruppe 1, og ca 74 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, May Bente Hiim Sindre, Statens vegvesen, Ringerikes blad)

E18 gjennom Telemark (Langangen-Rugtvedt):

Om dagens situasjon:

Dette er den nordligste delstrekningen på E18 i Telemark og Agder som det nye statlige selskapet Nye veier skal bygge ut. Delstrekningen går fra Langangen mellom Larvik og Porsgrunn til Rugtvedt sør for Brevik og Stathelle, en strekning på 18 kilometer.

Om utbyggingsprosjektet:

Veien bygges som firefelts motorvei og arbeidet med reguleringsplan startet i fjor. Det er uklart når det blir byggestart. Det kan tidligst bli i 2018, men trolig blir det senere. Det beregnes byggetid på fire år, og veien kan dermed tidligst stå ferdig i 2022. Utbyggingsprosjektet ble i 2015 kostnadsberegnet til 6,7 milliarder kroner. Bompengeandelen i byggeprosjektene til Nye veier skal i gjennomsnitt være på 33-34 prosent. Dersom dette blir andelen på denne utbyggingen, vil bompengene som bilistene skal betale utgjøre ca 2,2 milliarder kroner. Nye veier er i gang med å planlegge plassering og takster for bomstasjonene på delstrekningen.

(Kilde: Nye veier, Stortingsmelding 25, Fædrelandsvennen, Telemarksavisa)

Bypakke i Tønsberg-regionen:

Om dagens situasjon:

Det er nå ingen bomstasjoner i Tønsberg-regionen (foruten bommene på nye E18) etter at Tønsberg-ringens bomstasjoner nylig ble avviklet. 

Om utbyggingsprosjektet:

Nå planlegges det en ny bypakke for Tønsberg-regionen. De kommende årene skal flere prosjekter for ca tre milliarder kroner realiseres og fullføres. Blant annet gjelder dette bygging av fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Bypakken finansieres hovedsakelig med bompenger samt noe bidrag fra fylkeskommunen. De nye bomstasjonene settes opp i 2023 eller 2024. Bompengesatsene blir 15-20 kroner for lette kjøretøy. Bypakken er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Målet er et helhetlig transportsystem i regionen.

(Kilde: Bypakke Tønsberg-regionen)  

E16 langs Tyrifjorden til Hønefoss:

Om dagens situasjon:

E16 mellom Sandvika og Hønefoss er hovedveiforbindelsen mellom Ringerike og Oslo-regionen, og en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet. E16 fra Skaret nordvest for Sollihøgda, forbi Tyrifjorden og Sundvollen til Hønefoss, skal bygges ut i ett prosjekt. Deler av prosjektet er et fellesprosjekt med Banenor (tidligere Jernbaneverket), som skal bygge Ringeriksbanen. Det skal bygges totalt 23,5 kilometer ny motorvei. 

Om utbyggingsprosjektet:

Veien skal bygges som firefelts motorvei, og skal finansieres med statlige midler og bompenger. Det er ambisjoner om byggestart høsten 2019, men trolig blir det senere. Ferdigstillelse blir trolig mot slutten av 2020-tallet. Forslag til reguleringsplan blir sendt ut på høring høsten 2017. Statens vegvesen anslår byggekostnader på til sammen 8,6 milliarder kroner. Denne summen opererer også regjeringen med i Nasjonal transportplan. Men anslagene er usikre. I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen at 5,4 milliarder kroner (63 prosent) finansieres med statlige midler, og at 3,2 milliarder kroner (37 prosent) finansieres med bompenger. Det er ikke beregnet bomtakster.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Tore Bjørkøyli, Statens vegvesen, Banenor og Ringerikes blad) 

E18 Vinterbro-Retvet:

Om dagens situasjon:

E18 fra Vinterbrokrysset sør for Oslo til riksgrensen Norge-Sverige er ferdig bygget ut, bortsett fra de siste kilometerne fra Ørje til riksgrensen, og «hodepinestrekningen» fra Vinterbro til Retvet utenfor Oslo. Dette prosjektet inkluderer også ombygging av selve Vinterbrokrysset ved Tusenfryd. Ørje-riksgrensen er under bygging, mens Vinterbro-Retvet skal bygges ut. E18 Vinterbro-riksgrensen er totalt 70 kilometer lang. Den første delstrekningen sto ferdig så langt tilbake som i 1998. 

Om utbyggingsprosjektet:

Delstrekningen Vinterbro-Retvet er 16 kilometer lang og går gjennom Ski og Ås kommuner. I Nasjonal transportplan legges det opp til at veien kan bygges ferdig i perioden 2024-2029. Statens vegvesen kunne imidlertid startet opp allerede i 2018. Byggetiden er planlagt til tre år. Men det kan ta opptil syv år, avhengig av hvordan utbyggingen organiseres og utføres. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 7,2 milliarder kroner. Staten finansierer 4,6 milliarder kroner (64 prosent), mens resten, 2,6 milliarder kroner (36 prosent) skal dekkes av bompenger. Når veien er ferdig bygget med firefelts motorvei, vil reisetiden på de 16 kilometerne reduseres med seks minutter, og det vil være sammenhengende motorvei fra Oslo til riksgrensen.

(Kilde: Statens vegvesen, Nasjonal transportplan) 

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2:

Om dagens situasjon:

Oslofjordforbindelsen med den undersjøiske Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurumlandet åpnet i år 2000. Nå har trafikkmengden blitt så stor at det må bygges et tunnelløp til, eller eventuelt en bru.

Om utbyggingsprosjektet:

Det har blitt vurdert både bru og tunnel. En løsning med bru gir kortest reisetid, er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt og gir lavere risiko enn undersjøisk tunnel. Men det koster dobbelt så mye å bygge bru, og bru har lenger byggetid, viser utredninger som er gjort. Men bygging av et nytt tunnelløp vil kunne igangsettes raskere, og regjeringen vil unngå protester som trolig vil komme med brubygging. Nytt tunnelløp vil gi to felt i hver kjøreretning. I Nasjonal transportplan legges det opp til å bevilge penger til tunnel i perioden 2018-2023. 

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Aftenposten, Røyken og Hurums Avis) 

E16 Kløfta-Kongsvinger

Om dagens situasjon:

E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er hovedforbindelsen mellom Oslo-regionen og Kongsvinger/ Glåmdalen. Veien er dessuten en av de største ferdselsårene til Sverige med Charlottenberg på den andre siden av grensa. Stortinget vedtok allerede i 1997 at det skulle være motorveistandard på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, og Statens vegvesen har siden midten av 2000-tallet bygget ut strekningen. Men utbyggingen er på langt nær ferdig. Den 32 kilometer lange strekningen midt på, fra Nybakk i Ullensaker til Slomarka i Sør-Odal, er fortsatt ikke påbegynt. Strekningen Kløfta-Kongsvinger er 59 kilometer lang. 10 kilometer ny vei fra Kløfta til Nybakk åpnet i 2007, mens ytterligere 17 kilometer fra Slomarka til Kongsvinger to ferdig i 2014. 

Om utbyggingsprosjektet:

Byggestart for strekningen Nybakk-Slomarka er mulig fra 2018, dersom det bevilges penger. Men i Nasjonal Transportplan er det lagt opp til utbygging først i perioden 2024-2029. Utbyggingen har blitt 1,9 milliarder kroner dyrere enn opprinnelig planlagt på grunn av problemer med kvikkleire i Vormsund og Uvesund i Nes. Byggekostnadene er nå oppe i 7,1 milliarder kroner. I Nasjonal transportplan foreslås det at statlige midler skal dekke 3,75 milliarder kroner (53 prosent), og bompenger 3,35 milliarder kroner (47 prosent).

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Smaalenenes avis, Romerikes blad)

Rv 22 bru over Glomma i Fetsund:

Om dagens situasjon:

Bilistene har stått i kø ved den gamle brua over Glomma på Fetsund på Romerike i 30 år. Brua er en stor flaskehals. 

Om utbyggingsprosjektet:

Statens vegvesen planlegger nå ny bru 50 meter fra den gamle brua. Brua skal bygges med fire felt samt gang- og sykkelvei, og er en videreføring av firefeltsutbyggingen på den sterkt trafikkerte riksvei 22, Fetveien, som går inn til Lillestrøm. Byggeprosjektet gir totalt fire kilometer ny vei. I Nasjonal transportplan anslås byggekostnadene til 2,5 milliarder kroner. Utbyggingen skal finansieres med 1,2 milliarder kroner (48 prosent) statlige midler og 1,3 milliarder kroner (52 prosent) bompenger. I Nasjonal transportplan heter det at oppstart planlegges til 2024, med ferdigstillelse i 2028. Bomtakster er ikke klare.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Indre Akershus blad, Romerikes blad)

Rv 19 gjennom Moss: 

Om dagens situasjon:

Rv 19 går fra E6, gjennom Moss sentrum og ned til fergekaia for sambandet Moss-Horten. Strekningen har høy trafikk, og dagens vei er utdatert. Lokale myndigheter har jobbet i mange år for å få realisert utbyggingen.

Om utbyggingsprosjektet:

Strekningen er nå løftet inn i Nasjonal transportplan etter enighet mellom regjeringen og støttepartiene. Utbyggingen er beregnet å koste 2,7 milliarder kroner, men det er ifølge Nasjonal transportplan usikkerhet knyttet til dette beløpet. Staten skal ifølge lekkasjer fra transportplanen bidra med 1,1 milliarder kroner (41 prosent), mens 1,6 milliarder kroner (59 prosent) finansieres hovedsakelig med bompenger. Men politikere fra de fire partiene har ikke ønsket å konkretisere dette nærmere. I stortingsmeldingen står disse tallene ikke nevnt. Det legges opp til at bomstasjonene først og fremst skal settes opp slik at ferjebilistene må betale, men det er ikke avgjort nøyaktig hvor bommene kommer. Det legges opp til byggestart i 2024, muligens noe senere.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Moss avis) 

E6 Gudbrandsdalen:

Om dagens situasjon:

Høsten 2016 åpnet ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt fra Frya til Sjoa, en strekning på 35 kilometer midt i Gudbrandsdalen. Strekningene sør og nord for denne utbyggingen; Elstad-Frya forbi Ringebu (10 km), og Sjoa-Otta (12 km) skal også bygges ut. 

Om utbyggingsprosjektet:

Prosjektene er prioritert bygd i siste del av Nasjonal transportplan 2018-29. Utbyggingen forbi Ringebu og sør for Otta skal etter planen skje med statlige midler. Men bomavgiftene på strekningen Frya-Sjoa skal ved ferdigstillelse av de siste delstrekningene fordeles på hele strekningen fra Elstad til Otta. Det skal settes opp to bomstasjoner på de to siste delstrekningene, og det blir til sammen seks bomstasjonene i stedet for de fire som i dag krever inn penger. Det betyr at totaltaksten på hele strekningen Elstad-Otta blir den samme som på dagens strekning mellom Frya-Sjoa. Men betalingssatsene i de fire eksisterende bomstasjonene blir noe lavere. Utbyggingskostnaden på de to siste delstrekningene er ikke kjent. Derfor er det heller ikke kjent hva som er andelen bompengefinansiering på hele strekningen Elstad-Otta.

(Kilde: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen)

E6 Mjøsbrua-Lillehammer:

(Prosjektet er ikke blant de 50 prosjektene som gir 281 milliarder kroner i bompenger)

Om dagens situasjon:

I 2015 ble det bygget midtrekkverk og forbikjøringsfelt på E6 mellom Mjøsbrua og Vingrom (åtte kilometer sør for Lillehammer) som et rent trafikksikkerhetstiltak. På sikt skal det bygges full firefelts inkludert ny Mjøsbru på hele strekningen fra Mjøsbrua til Ensby nord for Lillehammer. Både Mjøsbrua og E6 fra Vingrom og forbi Lillehammer har i dag to felt uten midtrekkverk. 

Om utbyggingsprosjektet:

Strekningen er på totalt 37 kilometer, og skal bygges ut av det nye statlige selskapet Nye veier. Nå utredes veitrasé forbi Lillehammer. Det er uklart når det blir byggestart. Kostnadsoverslag og bompengeløsning er ikke kjent, utover at det blir delvis bompengefinansiering. Beregnet byggetid er fire-fem år fra anleggsstart.

(Kilder: Statens vegvesen og Nye Veier)

Bypakke Buskerudbyen

(Prosjektet er ikke blant de 50 prosjektene som gir 281 milliarder kroner i bompenger) 

Om dagens situasjon:

Det planlegges en bypakke for Buskerudbyen, som er byområdet mellom Lier og Kongsberg. Bypakken skal realisere mange samferdselsprosjekter.

Om utbyggingsprosjektet:

Blant prosjektene som planlegges er utbygging av riksvei 23 fra Linnes i Lier til E18, bygging av Holmenbrua på riksvei 282, og bygging av nytt tunnelløp for Strømsåstunnelen på E134. Strømsåstunnelen går under Strømsø bydel i Drammen. Utbyggingen av Linnes-E18 er kostnadsberegnet til én milliard kroner. Staten finansierer 680 millioner kroner, mens bompenger finansierer 350 millioner kroner. Veien har fått så stor trafikk at dagens tunnel med bare ett løp med toveis trafikk ikke er trafikksikker. I tillegg skal bypakken realisere prosjekter med tog og buss, mindre veiprosjekt samt prosjekter for syklende og gående. Bypakken finansieres med statlige midler, regionale midler og bompenger. Det er ikke avklart hvor bomstasjonene skal stå, hvor mange det blir eller hva takstene skal være. Dette utredes nå. Det er også uklart når innkrevingen starter.

(Kilde: Bypakke Buskerud og Statens vegvesen)

Rv 23 Linnes-E18 i Buskerud:

Om dagens situasjon:

Veistrekningen er på ca tre kilometer og går øst for dagens E18 i Lier.

Om utbyggingsprosjektet:

Det planlegges firefeltsvei og nytt kryss med E18. Prosjektet er i Nasjonal Transportplan prioritert med penger i siste halvdel av panperioden, det vil si i 2024 eller senere. Byggekostnaden er ikke kjent.

(Kilder: Statens vegvesen og Nasjonal Transportplan)