TRØNDERBOM: Ny E6 vil gjøre dette skiltet godt kjent i Trøndelag. Foto: Espen Røst

Bompenge-Norge

Her kommer bompenge-prosjektene i Trøndelag

Dette er veiprosjektene som er under bygging, som er vedtatt, eller som planlegges i Sør- og Nord-Trøndelag de kommende årene.

Publisert Sist oppdatert

Fv 17/fv 720 Steinkjer-Malm-Namsos:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Fylkesvei 17 er hovedveien mellom trønderbyene Steinkjer og Namsos, mens fv 720 er vei mellom Innherred og Fosen, og som går gjennom tettstedet Malm. De to veiene knytter sammen regionene Innherred, Fosen og Namdalen. Fv 17 mellom Steinkjer og Namsos har dårlig standard, og skal bygges ut over to trinn. I første omgang bygges strekningen mellom Dyrstad nord for Steinkjer og Sprova ut. 5,6 kilometer utbedres, mens det bygges 8,8 kilometer helt ny vei. I neste trinn skal det bygges videre mot Namsos, men denne utbyggingen er ikke med i første trinn – og det er ikke klart når det vil skje. Fv 720 bygges ny fra krysset ved fv 17 til tettstedet Malm, en strekning på 5,8 kilometer. Reisetiden på denne strekningen reduseres med hele 40 prosent. Det blir vanlig tofelts vei, men på deler av strekningen blir det dobbel gullinje og romlefelt.

Byggestatus:

Anleggsstart var i mars med ferdigstillelse høsten 2019. Utbyggingen ble vedtatt i Stortinget 3. april.

Kostnader:

Beregnede kostnader er 1,61 milliarder kroner. Veiprosjektet er historiens største i Nord-Trøndelag. 805 millioner kroner (50 prosent) dekkes av fylkeskommunale midler, mens bompenger utgjør en like stor andel. Det er ingen statlige midler.

Takster:

Det blir to bomstasjoner på fv 17 og én bomstasjon på fv 720.

  • På bommen ved Dyrstad på fv 17 vil det koste 22 kroner for takstgruppe 1 og 44 kroner for takstgruppe 2.
  • På bommen ved Sprova på fv 17 vil det koste 36 kroner for takstgruppe 1 og 72 kroner for takstgruppe 2.
  • På bommen ved Strømsnes på fv 720 vil det koste 42 kroner for takstgruppe 1og 84 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

E6 Soknedal i Trøndelag:

Om dagens situasjon:

Statens vegvesen bygger ut delstrekningen Vindåsliene-Korporalsbrua forbi Soknedal i Midtre Gauldal kommune. Vegen har svært dårlig standard.

Om utbyggingsprosjektet:

Prosjektet har ikke vært i statsråd eller i Stortinget, men målet er behandling før sommeren og anleggsstart til høsten. Strekningen kan i så fall stå ferdig i 2020. Det skal bygges tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt, samt en tunnel på 3,6 kilometer. Denne bygges med kun ett løp, og inne i tunnelen blir det ikke midtdeler, og kun ett kjørefelt i begge retninger. Den nye veien vil gå utenfor Soknedal sentrum, og blir én kilometer kortere enn dagens strekning. Totalkostnaden er beregnet til 1,5 milliarder kroner. Staten bidrar med 755 millioner kroner (49 prosent), mens bompenger skal dekke 775 millioner kroner (51 prosent). Bompengetaksene er ikke klare ennå. Men det blir innkreving både på ny og gammel E6. På ny E6 blir bomstasjonen lengst sør på strekningen.

(Kilder: Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen og avisa Oppdalingen)

Fv 714 Lakseveien i Trøndelag:

Om dagens situasjon:

Statens vegvesen utbedrer fv 714 Lakseveien mellom Stokkhaugen i Orkdal og Sunde i Snillfjord. Veien, som har vært 58 kilometer lang, forbinder kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya med Orkanger og Trondheim. Utbyggingen gjør at veien blir hele 13 kilometer kortere, og reisetiden blir betydelig redusert. Byggeprosjektet er delt opp i åtte delstrekninger. De fleste er nå bygget, og til sommeren åpner den foreløpig siste delstrekningen for trafikk. Men det mangler bompengevedtak for de resterende delstrekningene.

Om utbyggingsprosjektet:

Vegvesenet sender nå søknad til Stortinget om bompengefinansiering av de to siste delstrekningene. Disse strekningene er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner. Fylkeskommunen har allerede vedtatt å bidra med ca 720 millioner kroner (ca 45 prosent), mens ca 880 millioner kroner (ca 55 prosent) etter planen skal hentes inn med bompenger. Bompengeinnkrevingen på prosjektet startet allerede våren 2014. Finansieringen av de siste delstrekningene vil ikke føre til økte takster eller flere bomstasjoner. Men bomstasjonene vil stå i totalt 20 år, til år 2034, mot normalt 15 år på de fleste andre bompengeprosjektene. Det gir lavere takster men også mye høyere renteutgifter. Vegvesenet håper å komme i gang i løpet av høsten med den siste delen av utbyggingen, og at prosjektet kan stå helt ferdig bygget i 2020.

Nå er det følgende priser i bomanlegget:

  • Passering Våvatnet: 54 kroner for takstgruppe 1 og 270 kroner for takstgruppe 2.
  • Passering Valslag: 70 kroner for takstgruppe 1 og 350 kroner for takstgruppe 2.
  • Passering begge bomanlegg: 124 kroner for takstgruppe 1 og 620 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen, nettsidene til Statens vegvesen og Autopass)

E6 Ulsberg-Åsen gjennom Trøndelag:

Om dagens situasjon:

Statens nye selskap for større utbygginger, Nye veier, skal bygge ut E6 i Trøndelag, fra Ulsberg i Sør-Trøndelag forbi Trondheim og til Åsen i Nord-Trøndelag, med unntak for en kort delstrekning forbi Soknedal i Midtre Gauldal som Statens vegvesen skal bygge. Ulsberg er mellom Oppdal og Berkåk, hvor riksvei 3 møter E6. Åsen er et tettsted i Levanger kommune, sør for Levanger sentrum.

Om utbyggingsprosjektet:

Strekningen er på totalt 159 kilometer. Men ikke hele strekningen skal bygges ut. Prosjektet er delt opp i disse tre delstrekningene:

  • Ulsberg-Skjerdingstad, fem kilometer sør for Melhus sentrum: 70 kilometers strekning. Man håper på byggestart i 2022-23, og ferdigstillelse i 2028-29. Kostnadsramme er 15 milliarder kroner. 
  • Ranheim-Værnes (nord for Trondheim): 23 kilometers strekning. Kostnadsramme seks-syv milliarder kroner.
  • Kvithammar-Åsen (nord for Trondheim): 22 kilometers strekning. Kostnadsramme seks-syv milliarder kroner.

Sommeren 2017 avklares det hvilket av disse to sistnevnte delprosjektene som skal påbegynnes først. Byggestart på delstrekningen som blir valgt som først blir trolig i første halvår 2019, og den neste noen år senere. Ferdigstillelse av den første delstrekningen blir trolig i 2024 ved byggestart i 2019. Hele utbyggingsprosjektet Ulsberg-Åsen har en kostnadsramme på 28 milliarder kroner. Bompengeandelen er ikke klar, men den blir trolig i størrelsesorden 32-35 prosent. Det innebærer i så fall en bompengeandel på ca 9,38 milliarder kroner. Antall bomstasjoner, plassering og takster er ikke avklart, men for strekningen Ranheim-Værnes blir det omtrent samme satser og samme plassering av bompengestasjonene som i dag. Denne strekningen har en pågående innkreving, som er ferdig om et par års tid. I dag koster det 73 kroner for takstgruppe 1 å kjøre Ranheim-Værnes.

(Kilder: Statens vegvesen, prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, Nye veier)

E6 Åsen-Steinkjer 5,4 mrd kr.

Om dagens situasjon:

Dagens E6 har kun to felt uten midtdelere. Utbyggingen skal sees i sammenheng med Nye Veiers utbygging fra Sør-Trøndelag til Åsen.

Om utbyggingen: Det er foreslått ny tofelts E6 fra Åsen til Steinkjer med midtdeler og forbikjøringsfelt. Bygging ikke påbegynt. Hele strekningen er kostnadsberegnet til 11,5 milliarder, fordelt på 6,1 milliarder i statlig bevilgning og 5,4 milliarder i bompenger. Bomtakster er ikke fastsatt.

(Kilder: Statens Vegvesen, NTP)