FINN EN FEIL: Rasutsatte Flakstad kommune i Lofoten er et av stedene som får ny vei – med tilhørende bomskilt. Foto: Peter Raaum

Bompenge-Norge

Her er bompenge-prosjektene i nord

Dette er veiprosjektene som er under bygging, som er vedtatt, eller som planlegges i Nordland, Troms og Finnmark de kommende årene.

Publisert Sist oppdatert

E6 Helgeland:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

E6 gjennom Helgeland er hovedveien mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Langs strekningen ligger blant annet byene Mosjøen og Mo i Rana. Det bygges ut fra fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland i sør til Bolna på Saltfjellet nord for Mo i Rana. Denne strekningen er på totalt 260 kilometer, og det bygges ny vei på 150 kilometer. Etter at utbyggingen er fullført vil strekningen være seks kilometer kortere. Prosjektet er delt inn i to delprosjekt; Helgeland sør og Helgeland nord. På Helgeland nord, som går fra Korgen mellom Mosjøen og Mo i Rana til Bolna på Saltfjellet, er utbyggingen i gang, og det er allerede bompengeinnkreving på to bomstasjoner fordi Stortinget vedtok parallellinnkreving på dette prosjektet. Den ene bomstasjonen ligger sør for Mo i Rana, den andre nord for Mo i Rana, like sør for Mo i Rana lufthavn. På Helgeland sør, fra fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland til Korgen mellom Mosjøen og Mo i Rana, skulle utbyggingen startet høsten 2016. Men på grunn av en tvist skjer oppstart først nå våren 2017. Delprosjektet Helgeland sør går over en strekning på 132 kilometer, hvor det på ni delstrekninger skal bygges totalt ca 80 kilometer ny vei. Reisetiden vil bli redusert med ca 10 minutter, fra ca to timer til ca én time og 50 minutter. På hele strekningen bygges det tofeltsvei uten midtdeler.

Byggestatus:

Under bygging. Byggearbeidene startet i 2014 på Helgeland nord, og skal etter planen starte våren 2017 på Helgeland sør. Ferdigstilling er planlagt i 2019 for deler av Helgeland nord, mens to delstrekninger ikke blir ferdig før nærmere 2030. For Helgeland sør planlegges ferdigstilling i 2021.

Kostnader:

Utbyggingen har en total kostnadsramme på seks milliarder kroner for hele strekningen fra fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland til Bolna på Saltfjellet. Helgeland sør har en totalkostnad på 3,97 milliarder kroner. Statlige midler utgjør 3,45 milliarder kroner (87 prosent), mens bompenger utgjør 520 millioner kroner (13 prosent). Helgeland nord har en totalkostnad på to milliarder kroner. Bompengeandelen er på 411 millioner kroner (21 prosent).

Takster:

Det blir tre bomstasjoner på Helgeland sør, på strekningen mellom fylkesgrensen og Korgen, med følgende takster:

  • Svenningvatn mellom Majavatn og Trofors: 30 kr for takstgruppe 1 og 90 kroner for takstgruppe 2.
  • Kommunegrensen mellom Grane og Vefsn, sør for Mosjøen by: 30 kroner for takstgruppe 1 og 90 kroner for takstgruppe 2.
  • Fusta, nord for Mosjøen: 25 kroner for takstgruppe 1 og 75 kroner for takstgruppe 2.

Til sammen vil det koste henholdsvis 85 kroner for takstgruppe 1 og 255 kroner for takstgruppe 2 å passere alle tre bommene på Helgeland sør. Innkreving starter høsten 2017.

På Helgeland nord er det to bomstasjoner, med følgende priser:

  • Skamdal, sør for Mo i Rana: 12 kroner for takstgruppe 1 og 36 kroner for takstgruppe 2.
  • Reinforshei nord for Mo i Rana, like sør for Mo i Rana lufthavn: 17 kroner for takstgruppe 1 og 51 kroner for takstgruppe 2.

Til sammen koster det 29 kroner i takstgruppe 1 og 87 kroner i takstgruppe to å passere begge bommene på E6 Helgeland nord.

Passering av alle bommene på E6 Helgeland vil koste 114 kroner i takstgruppe 1 og 342 kroner i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Bård Nyland, Statens vegvesen) 

E6 Hålogalandsbrua:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

E6 fra Narvik og nordover har en dårlig standard rundt fjorden. Men nå bygges Hålogalandsbrua like nordøst for Narvik sentrum. Dette blir Norges nest lengste hengebru, bare slått av Hardangerbrua, med en lengde på 1533 meter. Brua vil knytte store områder og flere byer tettere sammen. E6 blir hele 18 kilometer kortere mellom Narvik og tettstedet Bjerkvik. Avstanden reduseres fra 33 til 15 kilometer. Reisetiden fra Narvik til Evenes lufthavn, Harstad, Tromsø, Lofoten og Vesterålen blir redusert med 15-20 minutter. Mens man tidligere har brukt ca en time og 10 minutter til Evenes lufthavn, vil reisetiden nå være godt under én time. I tillegg til hengebrua bygges det også ca fem kilometer ny vei.

Byggestatus:

Bygges nå. Byggestart var i 2013. Åpning i 2018. 

Kostnader:

Totalkostnad er beregnet til 3,1 milliarder kroner. 2,23 milliarder kroner (72 prosent) finansieres med statlige midler, mens 868 millioner kroner (28 prosent) finansieres med bompenger.

Takster:

Takstgruppe 1 må betale ca 112 kroner, mens takstgruppe 2 må betale ca 335 kroner. Det er allerede én bomstasjon i drift på E6/E10 ved Leirvik, noen kilometer øst for brua, som krever inn penger for en rassikringstunnel som er en del av byggeprosjektet. Denne tunnelen er ferdig bygget. Beregnet innkrevingsperiode for Hålogalandsbrua er 17 år, og ikke 15 år som er det normale. Det gir lavere takster, men høyere renteutgifter.

(Kilde: Stortingsproposisjonen og Statens vegvesen)

E8 Ramfjorden i Troms:

Om dagens situasjon:

E8 mellom Sørbotn og Laukslett langs Ramfjorden er innfartsvei til Tromsø, som går gjennom et tett befolket område. Veien er smal og ulykkesutsatt. 

Om utbyggingsprosjektet:

Den nye veien blir på 13,9 kilometer, inkludert en skredsikringstunnel på 3,2 kilometer langs Ramfjorden. Totalkostnaden er anslått til 2,2 milliarder kroner. Regjeringen sier i Nasjonal transportplan at staten bidrar med 1,45 milliarder kroner (66 prosent), mens 750 millioner (34 prosent) kroner betales i bompenger. Byggestart er mulig fra 2019. Byggetiden er beregnet til ca tre år, og veien kan dermed stå ferdig i 2022.

(Kilde: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen og Nordlys)

E10 Hålogalandsveien: 

Om dagens situasjon:

Hålogalandsveien utgjøres av strekninger på E10, riksvei 85 og riksvei 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Om utbyggingsprosjektet:

Det skal bygges og utbedres totalt 148 kilometer med vei gjennom syv kommuner og to fylkeskommuner – Nordland og Troms. Blant annet blir det ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksvei 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksvei 85 mellom Gullesfjordbotn og Sortland. Utbyggingsprosjektet vil bedre fremkommeligheten og knytte regionen tettere sammen. Blant annet blir reisetiden mellom Harstad og Sortland redusert med nesten 45 minutter. Totalt blir det 30 kilometer med helt ny vei i ny trasé, 30 kilometer med tunneler, og 90 kilometer med oppgradering av eksisterende vei. I Nasjonal transportplan legges det opp til byggestart i 2018, og ferdigstillelse i 2025. Kostnaden for hele prosjektet er beregnet til 12,6 milliarder kroner. I Nasjonal transportplan heter det at regjeringen og støttepartiene går inn med 8,7 milliarder kroner (69 prosent) i statlige midler. Resten, 3,9 milliarder kroner (31 prosent), blir trolig finansiert med bompenger.

(Kilde: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen, Kommunaldepartementet)

Bypakke Tromsø:

(Prosjektet er ikke med blant de 50 prosjektene som gir 281 milliarder kroner i bompenger)

Om dagens situasjon:

Dagens veistandard og veiløsninger i Tromsø er ikke tilfredsstillende. Dette skal løses gjennom en bypakke for Tromsø, og om noen år vil det trolig være bomring i Tromsø. 

Om utbyggingsprosjektet:

Det utredes nå hvordan de fremtidige transportløsningene i Tromsø skal bli. Prosjektet har fått navnet «Tenk Tromsø», og er et bymiljøsamarbeid mellom lokale myndigheter og staten. Statens vegvesen har utredet alternative bomringsystem. Vegvesenet har konkludert med å anbefale et opplegg med 15 bommer i byen. I tillegg til bompengene skal prosjektene i bypakken finansieres med offentlige midler, det meste fra staten. Pengene skal brukes både på veibygging, og på tiltak for kollektivtrafikken, gående og syklende. Ett av målene er å begrense bilbruken i Tromsø. Politikerne har ikke tatt stilling til prosjektet ennå, men det forutsettes fra staten at det blir omfattende bompengeinnkreving Ingen beløp, hverken på bypakken eller satser på bompasseringer er klare, og det vil ta flere år før dette er på plass. Bypakken vil ha likhetstrekk med de andre bypakkene som er omtalt her.

(Kilde: Statens vegvesen)