Nye bomanlegg

Disse bomprosjektene kommer trolig

Disse prosjektene er ikke med på listen over de 50 prosjektene, som totalt skal ta inn 281 milliarder kroner i bompenger, men prisen er ikke kjent, eller byggetidspunkt er ikke avgjort.

Publisert Sist oppdatert

E6 Mjøsbrua-Lillehammer:

Om dagens situasjon:

I 2015 ble det bygget midtrekkverk og forbikjøringsfelt på E6 mellom Mjøsbrua og Vingrom (åtte kilometer sør for Lillehammer) som et rent trafikksikkerhetstiltak. På sikt skal det bygges full firefelts inkludert ny Mjøsbru på hele strekningen fra Mjøsbrua til Ensby nord for Lillehammer. Både Mjøsbrua og E6 fra Vingrom og forbi Lillehammer har i dag to felt uten midtrekkverk.

Om utbyggingsprosjektet:

Strekningen er på totalt 37 kilometer, og skal bygges ut av det nye statlige selskapet Nye veier. Nå utredes veitrasé forbi Lillehammer. Det er uklart når det blir byggestart. Kostnadsoverslag og bompengeløsning er ikke kjent, utover at det blir delvis bompengefinansiering. Beregnet byggetid er fire-fem år fra anleggsstart.

(Kilder: Statens vegvesen og Nye Veier)

Bypakke Buskerudbyen

Om dagens situasjon:

Det planlegges en bypakke for Buskerudbyen, som er byområdet mellom Lier og Kongsberg. Bypakken skal realisere mange samferdselsprosjekter.

Om utbyggingsprosjektet:

Blant prosjektene som planlegges er utbygging av riksvei 23 fra Linnes i Lier til E18, bygging av Holmenbrua på riksvei 282, og bygging av nytt tunnelløp for Strømsåstunnelen på E134. Strømsåstunnelen går under Strømsø bydel i Drammen. Utbyggingen av Linnes-E18 er kostnadsberegnet til én milliard kroner. Staten finansierer 680 millioner kroner, mens bompenger finansierer 350 millioner kroner. Veien har fått så stor trafikk at dagens tunnel med bare ett løp med toveis trafikk ikke er trafikksikker. I tillegg skal bypakken realisere prosjekter med tog og buss, mindre veiprosjekt samt prosjekter for syklende og gående. Bypakken finansieres med statlige midler, regionale midler og bompenger. Det er ikke avklart hvor bomstasjonene skal stå, hvor mange det blir eller hva takstene skal være. Dette utredes nå.

Det er også uklart når innkrevingen starter.

(Kilde: Bypakke Buskerud og Statens vegvesen)

Byutviklingspakke i Bergen:

Om dagens situasjon:

I dag er det 14 bomstasjoner rundt Bergen, og det koster 19 kroner utenfor rushtiden og 45 kroner i rushtiden å passere bomringen for takstgruppe 1. For takstgruppe 2 er det dobbelt sats.

Om utbyggingsprosjektet:

For å kunne finansiere de prosjektene som inngår i byutviklingsavtalen vil man trolig utvide antallet bomstasjoner for å fange opp de som i dag ikke betaler bompenger. Det legges opp til at også de som kjører i bydelene må betale. Det planlegges at bompengeinntektene skal økes fra 500 millioner kroner i året til 1,2 milliarder kroner – uten at det blir endringer på takstene for bensinbiler. Men det kan bli en tier dyrere for dieselbiler. Dessuten kan det bli innført lavere satser for elbiler (halv sats av satsen for bensinbiler). Pengene skal blant annet brukes til utbygging av bybane til Fyllingsdalen og Åsane, kollektivtraseer, og til Bymiljøtunnelen. Det skal også brukes penger på drift av busser og bybane. Et revidert bompengeopplegg skal være klart i løpet av første halvår 2017.

(Kilder: Helge Oddvin Sandvik, Statens vegvesen og Bergensavisen)

Bypakke Tromsø:

Om dagens situasjon:

Dagens veistandard og veiløsninger i Tromsø er ikke tilfredsstillende. Dette skal løses gjennom en bypakke for Tromsø, og om noen år vil det trolig være bomring i Tromsø.

Om utbyggingsprosjektet:

Det utredes nå hvordan de fremtidige transportløsningene i Tromsø skal bli. Prosjektet har fått navnet «Tenk Tromsø», og er et bymiljøsamarbeid mellom lokale myndigheter og staten. Statens vegvesen har utredet alternative bomringsystem. Vegvesenet har konkludert med å anbefale et opplegg med 15 bommer i byen. I tillegg til bompengene skal prosjektene i bypakken finansieres med offentlige midler, det meste fra staten. Pengene skal brukes både på veibygging, og på tiltak for kollektivtrafikken, gående og syklende. Ett av målene er å begrense bilbruken i Tromsø. Politikerne har ikke tatt stilling til prosjektet enda, men det forutsettes fra staten at det blir omfattende bompengeinnkreving. Ingen beløp, hverken på bypakken eller satser på bompasseringer er klare, og det vil ta flere år før dette er på plass. Bypakken vil ha likhetstrekk med de andre bypakkene som er omtalt her.

(Kilde: Statens vegvesen)

Bypakker i Møre og Romsdal

Om dagens situasjon:

Kapasiteten på hovedveinettet i Ålesund, Molde og Kristiansund er snart nådd. Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene planlegger nå bypakker i de tre byene som skal finansiere bedre veier og bedre transportsystemer. 

Om utbyggingsprosjektet:

Ifølge Statens vegvesen skal byggeprosjektene finansieres med statlige midler, penger fra kommuner og fylkeskommune samt bompenger. Beløp, innkrevingsmåter og oppstartsdato er ikke klart. Flere av regjeringens prosjekter i Nasjonal transportplan er betinget av at bypakkene for byene i Møre og Romsdal blir iverksatt. Blant annet gjelder dette utbygging av firefeltsvei i tunnel fra Breivika til Lerstad øst for Ålesund sentrum. Den 3,3 kilometer lange strekningen er kostnadsberegnet til 1,8 milliarder kroner. 1,4 milliarder kroner (78 prosent) skal betales i bompenger, mens staten går inn med 400 millioner kroner i statlige midler. De statlige midlene skal bevilges før 2024.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Statens vegvesen)

E39 Lønset-Hjelset i Molde:

Om dagens situasjon:

Strekningen er på ni kilometer og ligger på E39 øst for Molde. Den har i dag for dårlig standard.

Om utbyggingsprosjektet:

Det skal bygges tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. I Nasjonal Transportplan foreslås det at det bevilges penger til prosjektet i første del av planperioden, det vil si i årene før 2024. Byggekostnaden er ikke kjent.

(Kilde: Nasjonal Transportplan og Statens vegvesen) 

E39 Vegsund-Breivika i Ålesund:

Om dagens situasjon:

Veistrekningen er på fem kilometer og ligger øst for Ålesund sentrum. I rushtiden er strekningen en flaskehals hvor det også har vært en sterk trafikkøkning de siste årene.

Om utbyggingsprosjektet:

Det skal bygges firefeltsvei, i hovedsak i tunnel. Det skal også bygges et nytt løp i Blindheimstunnelen, som i dag bare har ett løp. Dermed får også denne tunnelen fire felt i to løp. Prosjektet er prioritert i siste del av nasjonal Transportplan, og skal finansieres med bompenger fra en bypakke for Ålesund. Byggekostnaden er ikke kjent.

(Kilder: Statens vegvesen og Nasjonal Transportplan)

E136 Breivika-Lerstad i Ålesund:

Om dagens situasjon:

Strekningen ligger øst for Ålesund sentrum. Dagens strekning er på ca tre kilometer.

Om utbyggingsprosjektet:

Det planlegges ny firefeltsvei i tunnel, som skal avlaste dagens vei gjennom bydelene Moa og Åse. Prosjektet er en del av bypakken for Ålesund. Kostnaden er beregnet til oppunder to milliarder kroner. Bompengeandelen er ikke avklart. Prosjektet er prioritert med penger i første del av Nasjonal transportplan, det vil si i årene frem til 2023.

(Kilder: Statens vegvesen og Nasjonal Transportplan)

Rv 23 Linnes-E18 i Buskerud:

Om dagens situasjon:

Veistrekningen er på ca tre kilometer og går øst for dagens E18 i Lier.

Om utbyggingsprosjektet:

Det planlegges firefeltsvei og nytt kryss med E18. Prosjektet er i Nasjonal Transportplan prioritert med penger i siste halvdel av panperioden, det vil si i 2024 eller senere. Byggekostnaden er ikke kjent.

(Kilder: Statens vegvesen og Nasjonal Transportplan)

E39 Vågsbotn-Klauvaneset i Hordaland:

Om dagens situasjon:

Strekningen er i dag på ca 10 kilometer, og ligger nord for Bergen.

Om utbyggingsprosjektet:

Det planlegges firefeltsvei i ny trasé. Mesteparten av strekningen skal gå i tunnel, noe som vil korte inn strekningen med ca fire kilometer. Endelig løsning er ikke valg.

I Nasjonal Transportplan er prosjektet prioritert i siste halvdel av planperioden, det vil si i 2024 eller senere. Byggekostnaden er ikke kjent.

(Kilder: Statens vegvesen og Nasjonal Transportplan)

E39 Volda-Furene i Møre og Romsdal:

Om dagens situasjon:

Strekningen ligger på E39 ved Volda. Strekningen er ca syv kilometer lang. 

Om utbyggingsprosjektet:

Veien skal legges om utenom Volda sentrum, i hovedsak i tunnel. I Nasjonal Transportplan er prosjektet prioritert i siste halvdel av planperioden, det vil si i 2024 eller senere. Byggekostnaden er ikke kjent.

(Kilder: Statens vegvesen og Nasjonal Transportplan)