STOPPER IKKE: Floraen med norske bomanlegg øker med fire i 2017. Foto: Espen Røst
STOPPER IKKE: Floraen med norske bomanlegg øker med fire i 2017. Foto: Espen Røst

Nye bompenge-anlegg

Disse bomprosjektene åpnes trolig i 2017

I 2017 åpnes fire nye bomanlegg. De to største er E18 gjennom Larvik og riksvei 4 på Hadeland.

Publisert Sist oppdatert

I juli åpner en etterlengtet delstrekning på fem kilometer på E18 ved Larvik. De to siste kilometerne på dette veiprosjektet åpner først i desember.

E18 fra Oslo og sørover har blitt bygd ut i mange år allerede, og utbyggingen er ikke ferdig med den siste delstrekningen ved Larvik. Utbyggingen fortsetter i Telemark og på Agder i årene som kommer.

I sommer åpner også seks kilometer ny vei på E18 mellom Ørje og svenskegrensen.

På Hadeland har bilistene kunnet kjøre gratis i et par år på noen kilometer ny riksvei 4 sør for Lygna. Men fra sommeren blir det bompengeinnkreving, når enda en delstrekning står ferdig, fra kommunegrensen mellom Lunner og Gran og opp til Jaren.

Rv 4 Hadeland er imidlertid på langt nær ferdig. Det gjenstår to delstrekninger, og når disse er ferdig stiger bomtakstene.

Totalt skal det kreves inn 7,4 milliarder kroner i bompenger i de fire bompengeprosjektene.

Slik er oversikten prosjekt for prosjekt:

E18 gjennom Larvik: 

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges syv kilometer firefelts motorvei på E18 fra Bommestad, over Farrisbrua og til Sky. Hele strekningen er i Larvik kommune. Utbyggingen fullfører firefelts motorveiutbygging gjennom Vestfold, og dermed vil det være firefelts motorvei fra Oslo til Langangen i Telemark, som ligger mellom Larvik og Porsgrunn. Byggeprosjektet inkluderer også bygging av nytt lokalveisystem og kollektivknutepunkt ved Farriseidet. Farrisbrua vil bli et nytt landemerke ved avkjøringen til Larvik.

Byggestatus:

Under bygging. Anleggsarbeidene startet senhøsten 2013. Nordre del, en strekning på fem kilometer fra Bommestad til Farrisbrua og Larvik, åpner ca 1. juli 2017. Siste del, to kilometer fra Farrisbrua til Sky, åpner i desember 2017.

Kostnader:

Totalkostnad er beregnet til 4,5 milliarder kroner. Statlige midler utgjør ca 1,3 milliarder kroner (29 prosent), mens bompenger utgjør ca 3,2 milliarder kroner (71 prosent).

Takster:

Det vil koste 12 kroner for takstgruppe 1 og 24 kroner for takstgruppe 2. Utbyggingen er siste etappe av utbyggingen fra Gulli ved Tønsberg til Langangen i Telemark. Med den siste strekningen ferdig vil det være totalt syv bommer på den ca 50 kilometer lange strekningen, og det vil totalt koste 96 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 å passe alle bommene. For kjøretøy i takstgruppe 2 vil det koste 192 kroner.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen).

E18 Ørje-riksgrensen:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

E18 fra Vinterbrokrysset sør for Oslo til riksgrensen Norge-Sverige er ferdig bygget ut, bortsett fra de siste kilometerne fra Ørje til riksgrensen, og strekningen fra Vinterbro til Retvet. Ørje-riksgrensen er under bygging. E18 Vinterbro-riksgrensen er totalt 70 kilometer lang. Den første delstrekningen sto ferdig så langt tilbake som i 1998. Delstrekningen Ørje-riksgrensen er 6,4 kilometer, og bygges som tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt. Det er også omfattende bygging av lokalveier.

Byggestatus:

Under bygging. Anleggsarbeidene startet våren 2015, og veien skal etter planen åpnes sommeren 2017. På veien bygges det en spektakulær «Norgesport», som er en stålbro som skal lyssettes. Dette blir et landemerke i Ørje sentrum.

Kostnader:

Kostnadene er 860 millioner kroner. 344 millioner kroner (40 prosent) finansieres med bompenger, og 516 millioner kroner (60 prosent) finansieres med statlige midler.

Takster:

Det blir innkreving både på ny og gammel E18. Takstene blir trolig ni kroner for takstgruppe 1 og 18 kroner for takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Statens vegvesen)

Rv 4 gjennom Hadeland i Oppland:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Det bygges totalt 21 kilometer ny vei fra Roa til Lygna på Hadeland. Rv 4 er hovedveien fra Gjøvik, Toten og Hadeland til Gardermoen og Oslo-regionen. Veien brukes også av mange som alternativ til E6. I dag har veien dårlig og varierende standard. Det bygges firefeltsvei med midtdeler på det meste av strekningen. Tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsvei på deler av strekningen.

Byggestatus:

Bygges nå. De første delstrekningene åpnet i 2014 og 2016. Neste delstrekning åpner sommeren 2017. Det er uklart når hele strekningen står ferdig. I Nasjonal transportplan legges det opp til byggestart for delstrekningen Roa til kommunegrensen mellom Lunner og Gran samt en strekning hvor det i dag er tre felt uten midtdeler (Sandvold-Amundrud) i 2018 eller 2019, med ferdigstillelse to år senere.

Kostnader:

4,3 milliarder kroner. 2,7 milliarder kroner (62 prosent) finansieres med bompenger, og én milliard kroner (38 prosent) med statlige midler.

Takster:

Det blir bomstasjoner på både gammel og ny rv 4. Innkrevingen starter sommeren 2017, med forventede takster på 47 kroner for takstgruppe 1 og 78 kroner for takstgruppe 2. Men når hele prosjektet er ferdig, vil det trolig koste minst 75 kroner for takstgruppe 1 å kjøre hele strekningen. Fordi man ikke vet når prosjektet vil stå ferdig, er det også uklart hvor lenge det vil være bompenger på strekningen. Men det blir minst til år 2035.

(Kilder: Nasjonal transportplan, Stortingsproposisjonen, Einar Søberg, Statens vegvesen, Avisa Hadeland) 

E6 Helgeland:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

E6 gjennom Helgeland er hovedveien mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Langs strekningen ligger blant annet byene Mosjøen og Mo i Rana. Det bygges ut fra fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland i sør til Bolna på Saltfjellet nord for Mo i Rana. Denne strekningen er på totalt 260 kilometer, og det bygges ny vei på 150 kilometer. Etter at utbyggingen er fullført vil strekningen være seks kilometer kortere. Prosjektet er delt inn i to delprosjekt; Helgeland sør og Helgeland nord. På Helgeland nord, som går fra Korgen mellom Mosjøen og Mo i Rana til Bolna på Saltfjellet, er utbyggingen i gang, og det er allerede bompengeinnkreving på to bomstasjoner fordi Stortinget vedtok parallellinnkreving på dette prosjektet. Den ene bomstasjonen ligger sør for Mo i Rana, den andre nord for Mo i Rana, like sør for Mo i Rana lufthavn.

På Helgeland sør, fra fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland til Korgen mellom Mosjøen og Mo i Rana, skulle utbyggingen startet høsten 2016. Men på grunn av en tvist skjer oppstart først nå våren 2017. Delprosjektet Helgeland sør går over en strekning på 132 kilometer, hvor det på ni delstrekninger skal bygges totalt ca 80 kilometer ny vei. Reisetiden vil bli redusert med ca 10 minutter, fra ca to timer til ca én time og 50 minutter. På hele strekningen bygges det tofeltsvei uten midtdeler.

Byggestatus:

Under bygging. Byggearbeidene startet i 2014 på Helgeland nord, og skal etter planen starte våren 2017 på Helgeland sør. Ferdigstilling er planlagt i 2019 for deler av Helgeland nord, mens to delstrekninger ikke blir ferdig før nærmere 2030. For Helgeland sør planlegges ferdigstilling i 2021.

Kostnader:

Utbyggingen har en total kostnadsramme på seks milliarder kroner for hele strekningen fra fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland til Bolna på Saltfjellet. Helgeland sør har en totalkostnad på 3,97 milliarder kroner. Statlige midler utgjør 3,45 milliarder kroner (87 prosent), mens bompenger utgjør 520 millioner kroner (13 prosent). Helgeland nord har en totalkostnad på to milliarder kroner. Bompengeandelen er på 411 millioner kroner (21 prosent).

Takster:

Det blir tre bomstasjoner på Helgeland sør, på strekningen mellom fylkesgrensen og Korgen, med følgende takster:

  • Svenningvatn mellom Majavatn og Trofors: 30 kr for takstgruppe 1 og 90 kroner for takstgruppe 2.
  • Kommunegrensen mellom Grane og Vefsn, sør for Mosjøen by: 30 kroner for takstgruppe 1 og 90 kroner for takstgruppe 2.
  • Fusta, nord for Mosjøen: 25 kroner for takstgruppe 1 og 75 kroner for takstgruppe 2.
  • Til sammen vil det koste henholdsvis 85 kroner for takstgruppe 1 og 255 kroner for takstgruppe 2 å passere alle tre bommene på Helgeland sør.
  • Innkreving starter høsten 2017.

På Helgeland nord er det to bomstasjoner, med følgende priser:

  • Skamdal, sør for Mo i Rana: 12 kroner for takstgruppe 1 og 36 kroner for takstgruppe 2.
  • Reinforshei nord for Mo i Rana, like sør for Mo i Rana lufthavn: 17 kroner for takstgruppe 1 og 51 kroner for takstgruppe 2.
  • Til sammen koster det 29 kroner i takstgruppe 1 og 87 kroner i takstgruppe to å passere begge bommene på E6 Helgeland nord.

Passering av alle bommene på E6 Helgeland vil koste 114 kroner i takstgruppe 1 og 342 kroner i takstgruppe 2.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Bård Nyland, Statens vegvesen)