MELDING TIL STORTINGET: Nasjonal Transportplan 2018-29
MELDING TIL STORTINGET: Nasjonal Transportplan 2018-29

Nasjonal Transportplan

Dette er NTP

Årets NTP er den femte i rekken. NTP varer i 10 år, men revideres hvert fjerde år. Nasjonal transportplan for 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013 og behandlet i Stortinget 18. juni 2013. Planen gjelder fra 1. januar 2014. Fra 2018 er planperioden utvidet med to år og vil gjelde 2018-2029.

Publisert Sist oppdatert
  •  Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk, og skal legge grunnlaget for «helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene».
  • NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget. Arbeidet med forslag til NTP har fire faser:

  • Utredningsfasen: Før ny NTP lages gjennomfører transportetatene (Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket) og Avinor en rekke utredninger.

  • Planfasen: Transportetatene og Avinor lager forslag til NTP etter retningslinjer fra Samferdselsdepartementet. NTP-forslaget danner grunnlaget for regjeringens arbeid med NTP.

  • Politisk behandling: Regjeringen presenterer transportpolitikken gjennom NTP-meldingen som legges fram for Stortinget, og denne meldingen danner grunnlaget for behandlingen i Stortinget.

  • Handlingsprogram: Når NTP er ferdig, utarbeider Avinor og transportetatene hvert sitt handlingsprogram for de fire første årene av planperioden, og disse gjennomføringsprogrammene legges til grunn ved de årlige budsjettforslagene.


Les alt om NTP på deres nettside