HAR FÅTT TALL: Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Samferdselsdepartementet
HAR FÅTT TALL: Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Samferdselsdepartementet

Første store rapport om veiprising:

– Veiprising for tungtrafikk trolig lønnsomt

Veiprising av tunge kjøretøy kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt og mer målrettet enn dagens system.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding, etter at Vista Analyse har levert den første store rapporten om konsekvensene av en slik ordning.

– Å få et overordnet bilde av hvordan veiprising kan fungere for tunge kjøretøy er interessant, og jeg vil nå sørge for at vi får en god prosess for å vurdere dette videre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen

Du kan laste ned rapporten her.

«Analysene viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre et satellittbasert veiprisingssystem for tungtransporten i Norge. Systemet støtter seg på eksisterende bompengesystem, og vil fungere parallelt med en videreføring av dagens bompengeinnkreving for personbiler», skriver Vista – som hevder at modellen holder seg innenfor aktuelle EØS-regler og vil ha en teknisk løsning som er uten vesentlig risiko.

– Rapporten peker på at det er gode grunner til videre vurdering av veiprising. Samtidig ser vi at veiprising vil få store konsekvenser for bompenger som finansieringsform og dermed også for realisering av prosjekter i Nasjonal transportplan, og som virkemiddel i bypolitikken.

– I tillegg er det spørsmål om hvordan personvernhensynet kan ivaretas. Dette er problemstillinger som fortjener en grundig vurdering og som må utredes nærmere dersom vi ønsker å gå videre med veiprising, sier Hareide i pressemeldingen.

– Vi er enig med samferdselsminister Knut Arild Hareide i at det er grunner til å utrede veiprising. Samtidig er vi opptatt av at politikerne må sørge for at et eventuelt veiprisingssystem ikke påfører bilistene nye, ekstra utgifter, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.  

NAF krever at en utredning legger til grunn at det ikke skal bli dyrere for bilistene enn det er i dag.  

– Bompengene må fjernes, og samferdselsinvesteringene må være fellesskapsfinansiert. Dagens system med at stadig færre passeringer skal betale stadig mer av samferdselsinvesteringene er ikke bærekraftig. I tillegg er det viktig at personvernet ivaretas, sier Ryste. 

– Fremtidens bilavgifter er i støpeskjeen. Dagens avgifter i stor grad er knyttet til bilens utslipp, mens stadig flere nybiler er nullutslippsbiler. Veiprising har noen fordeler, blant annet at det kan gjøre nye biler som er tryggere og forurenser mindre, billigere å kjøpe. Det kan også bli billigere å kjøre alle typer biler i distriktene der kollektivtilbudet er dårlig, sier Ryste.