MÅ SONE: Høyesterett slår fast at bruktbilselgeren fra Fredrikstad må sone fengselsstraffen han 11 ganger har forsøkt å få utsatt.
MÅ SONE: Høyesterett slår fast at bruktbilselgeren fra Fredrikstad må sone fengselsstraffen han 11 ganger har forsøkt å få utsatt.

Bruktbilselger tapte i Høyesterett:

Søkte 11 ganger om utsettelse av fengselsstraffen

Brukbilselgeren i Fredrikstad har 11 ganger bedt om soningsutsettelse av en ubetinget fengselsstraff på to år for økonomisk kriminalitet. Nå har han tapt i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Du kan lese saken om frifinnelsen her. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.

Bruktbilselgeren har nok en gang tapt i rettssystemet, bare en drøy uke etter at han i Fredrikstad tingrett ble dømt til ubetinget fengsel i tre år og to måneder for omfattende bedragerier mot kundene sine.

Der ble han også fradømt retten til å drive bruktbilhandel og all annen næringsvirksomhet for resten av livet.

Parallelt med straffesaken mot ham i tingretten, har bruktbilselgeren ført en årelang kamp i rettssystemet for å få utsatt soningen av en dom fra 2015, hvor han ble dømt til fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap.

To år av denne fengselsstraffen ble gjort ubetinget, som innebærer at han må sone i fengsel.

Årelang kamp

I kjennelsen fra Høyesterett går det frem at han til sammen 11 ganger har søkt om å få utsette soningen av fengselsstraffen.

Da han ble innkalt til soning første gang, i mai 2016, søkte han om utsettelse på grunn av psykisk lidelse.

Søknaden ble innvilget av Kriminalomsorgen.

Det neste året ble han innkalt til soning ytterligere to ganger. Begge ganger søkte han om utsettelse, og fikk det innvilget.

Les også: «Fullstendig uskikket» til å drive bruktbilhandel

«Alvorlig sinnslidende»

Men da han ble innkalt for fjerde gang, og nok en gang søkte soningsutsettelse, sa Kriminalomsorgen nei.

Bruktbilselgeren anket avslaget til tingretten, lagmannsretten og til Høyesterett, som alle avslo søknaden.

I mai 2018 ble han på nytt innkalt til soning. Igjen begjærte han utsettelse av soningen. Denne gangen var søknaden begrunnet i at han var blitt «alvorlig sinnslidende».

Igjen avslo Kriminalomsorgen, og igjen tapte han ankene i tingretten og lagmannsretten.

Men Høyesterett tillot denne gangen å vurdere søknaden, og nå har Høyesteretts flertall forkastet bruktbilselgerens anke.

Rik på bruktbilhandel

Bruktbilselgeren har i mange år jobbet svært mye med kjøp og salg av bruktbiler gjennom sine firma Fredriksborg Invest, Fredriksborg Handel og Autopris.

I 2016 hadde han en personlig formue på 96 millioner kroner, som ifølge ham selv utelukkende kommer fra bruktbilhandel.

De siste årene har han tatt ut 11 millioner kroner i utbytte fra sine selskaper. I Fredrikstad tingrett i mars hevdet han selv at han fortsatt har en høy nettoformue – av ham selv anslått til 20 millioner kroner.

Så sent som for to uker siden skal han dessuten ha kjøpt opp bil for videresalg i firmaet sitt, ifølge en klagesak til NAF.

– Utilrådelig å sone

Høyesteretts flertall, representert ved dommer Cecilie Østensen Berglund, har vektlagt bruktbilselgerens funksjonsevne i arbeids- og familielivet, og det faktum at han er straffedømt for forhold til en forretningsvirksomhet som han fortsatt driver.

Et mindretall på to av totalt fem dommere ville gi bruktbilselgeren medhold i ønsket om fortsatt utsettelse av soningen.

– Dersom konsekvensene av soningen er at domfelte blir «alvorlig sinnslidende», vil det etter min mening være «utilrådelig» å påbegynne soningen. Domfelte har med andre ord krav på utsettelse, skriver høyesterettsdommer Ingvald Falch i sin redegjørelse.

Anker

Bruktbilselgeren har dermed til sammen ubetinget fengselsstraff på totalt fem år og tre måneder hengende over seg.

Den siste dommen fra Fredrikstad tingrett på tre år og to måneder har bruktbilselgeren sagt han vil anke.